Styl życia

Wybór świątecznych prezentów Indii – dla Mamy, Siostry i Przyjaciółki

Sezon świąteczny to czas błyskotek, mięsistych swetrów, pełny rodzinnego ciepła, dobrej zabawy i oczywiście dawania prezentów! Chcesz uniknąć stresu związanego z kupnem prezentów na ostatnią chwilę? Sprawdźcie moje wybory świątecznych prezentów bożonarodzeniowych na 2023 rok. Dla Mam, Sióstr czy najlepszej Przyjaciółki – mój subiektywny przewodniki po prezentach zawiera wszystkie inspiracje potrzebne podczas zakupów dla kobiet bliskich Twojemu sercu.

Poniżej znajdziesz zestawienie najlepszych prezentów dla Mamy, Siostry czy Przyjaciółki.

Wybór świątecznych prezentów Indii - dla Mamy, Siostry i Przyjaciółki

Wybór świą­tecz­nych pre­zen­tów Indii – dla Mamy, Sio­stry i Przy­ja­ciół­ki: Pur­les krem do twa­rzy Boto­xLi­ke, Sisle­ÿa Essen­tial Skin Care Lotion, Yes kol­czy­ki zło­te – La Pri­ma, CHANEL zapach BEIGE, Dip­ty­que Baies świe­ca stoż­ko­wa, BIBBI Par­fum zapach Radio Child, Meso­este­tic serum ha den­si­ma­trix, Bot­ti­ca aksa­mit­ny krem na noc, Dip­ty­que karu­ze­la ze świe­cą Baies, meta­lo­wa ram­ka Zara Home.

Wspa­nia­ła świe­ca zapa­cho­wa, znie­wa­la­ją­ca per­fu­ma, dobry krem. Tak napraw­dę, jeśli cho­dzi o pre­zen­ty świą­tecz­ne moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Tym nie mniej,  nie ma dwóch takich samych osób, dla­te­go zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu wyma­ga dokład­ne­go przemyślenia.

Któ­ra z nas nie poko­chał­by świe­cy Dip­ty­que? Tego­rocz­ne zapa­cho­we świe­ce obia­do­we mar­ki Dip­ty­que ozdo­bio­ne są kul­to­wym owa­lem Maison na pod­sta­wie i oświe­tlą świą­tecz­ne sto­ły cie­pły­mi pło­mie­nia­mi, roz­ta­cza­jąc deli­kat­ny, cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach Baies. Jako pre­zent świet­nie spraw­dzi się tak­że kul­to­wa  karu­ze­la z ponad­cza­so­wym wzo­rem. Ten ponad­cza­so­wy i kul­to­wy owal Dip­ty­que na nowo  zin­ter­pre­to­wa­no wła­śnie dzię­ki nowej karu­ze­li. Po zapa­le­niu świe­cy linie i łuki two­rzą magicz­ną, gra­ficz­ną grę cie­ni i świa­tła, a wspa­nia­ły zapach roz­ta­cza się po całym pomieszczeniu. 

Zawsze uwa­ża­łam, że zapach to jeden z naj­pięk­niej­szych pre­zen­tów, jaki może­my poda­ro­wać. Jak żaden inny upo­mi­nek pozwa­la powiem prze­no­sić nas w cza­sie, wywo­ły­wać cie­płe wspo­mnie­nia. W tym roku swo­jej Przy­ja­ciół­ce z pew­no­ścią poda­ro­wa­ła­bym wła­śnie ten zapach – Radio Child od BIBBI Par­fum to opo­wieść o dziec­ku, któ­re żyło w Wied­niu pod koniec XVIII wie­ku, zamknię­ta w prze­pięk­nym fla­ko­nie. W zapa­chu odnaj­dzie­my nuty czar­ne­go pie­przu z Mada­ga­ska­ru, zaś jej ser­ce two­rzy jaśmin (płat­ki), i figa (liść), a bazę sta­no­wi wyjąt­ko­we drze­wo kasz­mi­ro­we, mech dębo­wy i solo­ne piżmo.

Beż to mój azyl, ponie­waż jest natu­ral­ny” – powie­dzia­ła Gabriel­le Cha­nel. Moja kolej­na pro­po­zy­cja to CHANEL BEIGE – zmy­sło­wy zapach z inten­syw­nym akor­dem gło­gu, fre­zji i plu­me­rii, sub­tel­nie pod­kre­ślo­ny nuta­mi mio­do­wy­mi. To wyjąt­ko­wy pre­zent dla wyjąt­ko­wych kobiet.

Moja Mama uwiel­bia pie­lę­gna­cję i jest w sto­sun­ku do niej bar­dzo wyma­ga­ją­ca. Nie zna­la­złam dla niej lep­sze­go kre­mu, niż mar­ki Pur­les Boto­xLi­ke – to boga­ty krem liftin­gu­ją­cy, redu­ku­ją­cy widocz­ne ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su. A to dzię­ki zawar­to­ści m.in. Sto­echio­lu, skład­ni­ko­wi z gru­py botox-like, któ­ry prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu zmarszcz­kom mimicz­nym. Dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii Volu­form nada­je efekt wypeł­nie­nia, w dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie zapew­nia połą­cze­nie mocy alg z nisko­czą­stecz­ko­wym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. Natych­mia­sto­we uczu­cie liftin­gu po uży­ciu Boto­xLi­ke Face Cre­am, a tak­że jego dłu­go­fa­lo­we dzia­ła­nie zmniej­sza­ją­ce głę­bo­kość zmarsz­czek spra­wia, że jest to krem ide­al­ny do codzien­ne­go sto­so­wa­nia dla skó­ry dojrzałej.

Podob­nie jest z pro­duk­tem od Meso­este­tic ha den­si­ma­trix, czy­li wie­lo-mole­ku­lar­nym kon­cen­tra­tem hia­lu­ro­no­wym. Ten skon­cen­tro­wa­ny pre­pa­rat z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym w róż­nych for­mach czą­stecz­ko­wych zapew­nia sku­tecz­ne wypeł­nie­nie i nawil­że­nie skó­ry, a to dzię­ki trzem róż­nym kom­plek­som, któ­re wspól­nie zwal­cza­ją ozna­ki sta­rze­nia się skó­ry, tj. ha den­si­ma­trix com­plex, anti-hyia­lu­ro­ni­da­se com­plex oraz antia­ging pro complex.

Meta­lo­wa ram­ka ze zło­tą kra­wę­dzią i wąskim brze­giem mar­ki Zara Home z pew­no­ścią pozwo­li w pięk­ny spo­sób uwiecz­nić wspól­ne wspo­mnie­nia z nasze­go naj­waż­niej­sze­go wyda­rze­nia. Do takie­go upo­min­ku z pew­no­ścią dołą­czę nasze wspól­ne zdję­cie i opra­wię je w ramkę. 

Rege­ne­ru­ją­cy i koją­cy aksa­mit­ny krem na noc z geno­ak­tyw­nym eks­trak­tem z wino­gron mar­ki Bot­ti­ca spraw­dzi się szcze­gól­nie jako wspa­nia­ły poda­ru­nek dla Sio­stry czy Przy­ja­ciół­ki. Ten aksa­mit­ny krem na noc peł­ni funk­cję wyso­kiej jako­ści bal­sa­mu, któ­ry rege­ne­ru­je skó­rę pod­czas snu i przy­go­to­wu­je ją na wyzwa­nia kolej­ne­go dnia. Jest nie tyl­ko wyso­ce sku­tecz­ny, ale i posia­da zmy­sło­wy zapach, a przy tym zawie­ra geno­ak­tyw­ny eks­trakt z wino­gron, któ­ry wni­ka w głąb skó­ry, inten­syw­nie ją odmła­dza­jąc. W uni­kal­nej for­mu­le zawar­to tak­że sil­nie nawil­ża­ją­cy kwas hia­lu­ro­no­wy i natu­ral­ne olej­ki prze­ciw­sta­rze­nio­we, a tak­że jeden z naj­sil­niej­szych zna­nych anty­ok­sy­dan­tów — reswe­ra­trol, pozy­ski­wa­ny z win­ni­cy marki.

Czy zna­cie kobie­tę, któ­ra nie kocha biżu­te­rii? Ja wśród swo­ich bli­skich Kobiet mam same jej fan­ki! To dla­te­go biżu­te­ria zawsze jest u mnie pre­zen­tem nr 1! W tym roku zde­cy­do­wa­łam się na zło­te, geo­me­trycz­ne, masyw­ne kol­czy­ki z kolek­cji Pri­ma mar­ki Yes

Pre­pa­rat ini­cju­ją­cy Sisle­ÿa Essen­tial Skin Care Lotion dosko­na­le uzu­peł­nia dzia­ła­nie pre­pa­ra­tów do dema­ki­ja­żu, sta­no­wiąc pierw­szy krok w codzien­nej kura­cji odmła­dza­ją­cej. Zawie­ra nie­zbęd­ne skład­ni­ki aktyw­ne (eks­trakt pra­wo­śla­zu lekar­skie­go, bru­nat­ni­cę Padi­na pavo­ni­ca, bio­sa­cha­ry­dy oraz miło­rząb japoń­ski), któ­re nawil­ża­ją i odży­wia­ją skó­rę spra­wia­jąc, że jest ona goto­wa na przy­ję­cie kolej­nych pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych. Ponad­to, ten nie­zwy­kły pre­pa­rat sta­no­wi cen­ne źró­dło skład­ni­ków sto­so­wa­nych w odmła­dza­ją­cych i roz­świe­tla­ją­cych pro­duk­tach Sisle­ÿa (wierz­ba bia­ła, fito­skwa­la­ny). Po jego zasto­so­wa­niu skó­ra sta­je się nawil­żo­na i peł­na bla­sku, a tak­że goto­wa na przy­ję­cie kolej­nych pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych. To pre­zent ide­al­ny dla każ­dej kobiety!

Pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów pamię­taj­cie, że waż­ne jest, aby spra­wić przy­jem­ność  naj­bliż­szym i naj­droż­szym Two­im ser­cu kobie­tom – bez wzglę­du na koszt i ska­lę, war­to poka­zać, że w tym magicz­nym cza­sie myślisz o nich szczególnie.

Wszyst­kie swo­je wybo­ry zebra­łam w jed­nym miej­scu – tak, abyś i Ty mogła przy­go­to­wać się na sezon świąteczny.

Weso­łych Świąt i uda­nych zakupów!

Tekst/grafika: Vers-24

Komentarze

komentarzy