Wybitna włoska projektantka – Paola Navone

Paola Navo­ne – wybit­na wło­ska pro­jek­tant­ka, kobie­ta do zadań spe­cjal­nych. Kry­tyk desi­gnu, peda­gog, kura­tor wystaw i archi­tekt w jed­nym. Sły­nie z odważ­nych, kosmo­po­li­tycz­nych pro­jek­tów. Stu­dio For­ma 96 przed­sta­wia syl­wet­kę pierw­szej damy wło­skie­go desi­gnu – Paoli Navo­ne.

Paola Navo­ne – oby­wa­tel­ka świa­ta

Jed­na z czo­ło­wych posta­ci wło­skie­go desi­gnu – Paola Navo­ne to nie­wąt­pli­wie twór­czy­ni naj­lep­sze­go świa­to­we­go wzor­nic­twa. Pro­jek­tu­je dosłow­nie wszyst­ko – nie tyl­ko meble ale też cera­mi­kę, biżu­te­rię, lam­py czy tka­ni­ny. To wła­śnie jej zawdzię­cza­my mod­ny obec­nie styl shab­by chic, któ­re­go cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną jest to, że meble i dodat­ki muszą nosić śla­dy użyt­ko­wa­nia. Choć na co dzień miesz­ka w Medio­la­nie, jej pasją są podró­że, dla­te­go nie bez powo­du mówi się, że design, któ­ry kreu­je… nie zna gra­nic. Z każ­de­go wyjaz­du czer­pie inspi­ra­cje, a następ­nie wyko­rzy­stu­je je w swo­ich pro­jek­tach. W jej pra­cach odna­leźć moż­na wpły­wy kul­tur z całe­go świa­ta, a w szcze­gól­no­ści dzie­dzic­two orien­tu. Paola Navo­ne łączy pozor­nie nie­pa­su­ją­ce do sie­bie mate­ria­ły i kolo­ry, któ­re two­rzą eks­tra­wa­ganc­ką, spój­ną całość. Jest mistrzy­nią umie­jęt­ne­go spa­ja­nia kon­tra­stów, a jej ory­gi­nal­ny, kobie­cy design wzbu­dza zachwyt odbior­ców na całym świe­cie.

 

Dzia­łal­ność zawo­do­wa

Paola Navo­ne, na począt­ku lat 80. XX wie­ku pod wpły­wem czo­ło­wych wło­skich pro­jek­tan­tów Ales­san­dro Men­di­nie­go, Etto­re Sot­t­sas­sa zało­ży­ła gru­pę pro­jek­to­wą pod nazwą Stu­dio Alchi­mia. Koja­rzo­na jest też z G. Cap­pe­li­niim, z któ­rym to pod koniec lat 80. XX w. otwo­rzy­ła filię Mon­do fir­my Cap­pe­li­ni, zaj­mu­ją­cą się pro­duk­cją mebli i dodat­ków inspi­ro­wa­nych nur­ta­mi etnicz­ny­mi. Na swo­im kon­cie ma tak­że pro­jek­ty dla takich marek jak: Arma­ni Casa, Knoll Inter­na­tio­nal, Ales­si, Dria­de, Mol­te­ni, Natuz­zi, Swa­ro­vski. Obec­nie zwią­za­na jest z mar­ką Gerva­so­ni, gdzie od 1998 roku peł­ni sta­no­wi­sko dyrek­tor arty­stycz­nej. 

Gdzie kla­sy­ka prze­ni­ka się z nowo­cze­sno­ścią – pro­jek­ty dla mar­ki Gerva­so­ni 

Paola Navo­ne oso­bi­ście czu­wa nad pro­jek­ta­mi z naj­now­szej kolek­cji Gerva­so­ni. Wśród nowo­ści god­ne uwa­gi są sto­li­ki i sto­ły z serii Moon. Osa­dzo­ne na kolum­nach z nie­bie­skiej cera­mi­ki sta­no­wią nie­zwy­kle ory­gi­nal­ny kon­cept, a ich struk­tu­ra inspi­ro­wa­na jest powierzch­nią księ­ży­ca. Dopeł­nie­niem pro­jek­tu jest deli­kat­ny w swej for­mie odle­wa­ny alu­mi­nio­wy, mar­mu­ro­wy lub drew­nia­ny blat. Dużą rze­szę zwo­len­ni­ków zyskał tak­że fotel Carve, w któ­rym wyraź­ne są wpły­wy róż­nych kul­tur. Wyko­na­ne z maho­niu, ręcz­nie rzeź­bio­ne sie­dzi­sko, genial­nie pre­zen­tu­je się w suro­wych, nowo­cze­snych prze­strze­niach. W opar­ciu o natu­ral­ne mate­ria­ły stwo­rzo­no rów­nież kolek­cję Brick. Sto­ły wspar­te na drew­nia­nych pniach, tapi­ce­ro­wa­ne komo­dy i fote­le w nie­oczy­wi­stych for­mach i ory­gi­nal­nej kolo­ry­sty­ce przy­ku­wa­ją uwa­gę, kreu­jąc prze­strzeń na mia­rę XXI wie­ku. 

Nie tyl­ko Gerva­so­ni

Paola Navo­ne, choć obec­nie na sta­łe zwią­za­na jest Gerva­so­ni, na swo­im kon­cie ma tak­że współ­pra­cę dla innych, zna­nych i cenio­nych na świa­to­wym ryn­ku marek. Wśród tych dostęp­nych w salo­nach Stu­dio For­ma 96, w port­fo­lio desi­gner­ki znaj­du­ją się pro­jek­ty dla Poli­form, Poltro­na Frau oraz Baxter.

Stu­dio For­ma 96 spe­cja­li­zu­je się w wypo­sa­ża­niu i pro­jek­to­wa­niu eks­klu­zyw­nych wnętrz miesz­kal­nych, rezy­den­cji oraz apar­ta­men­tów. Fir­mę wyróż­nia pro­fe­sjo­nal­ne i kom­plek­so­we podej­ście do reali­za­cji – od kon­cep­cji pro­jek­to­wej po pro­fe­sjo­nal­ny mon­taż. Fun­da­men­tem mar­ki jest doświad­cze­nie oraz indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta. Trzy stu­dia pro­jek­to­we w War­sza­wie, Pozna­niu oraz Wro­cła­wiu two­rzą zaufa­ne zespo­ły archi­tek­tów, któ­re dają gwa­ran­cję pro­jek­tów na naj­wyż­szym pozio­mie. Urzą­dza­jąc pol­skie oraz zagra­nicz­ne wnę­trza Stu­dio For­ma 96 się­ga po luk­su­so­we meble wio­dą­cych euro­pej­skich pro­du­cen­tów takich jak Sie­Ma­tic, Poli­form czy Fle­xformGerva­so­ni, Rima­de­sio oraz Poltro­na Frau. Dostęp­ne w ofer­cie pro­duk­ty hoł­du­ją zasa­dzie, że isto­ta leży w for­mie, dla­te­go też łączą w sobie ele­gan­cję oraz kom­fort z dosko­na­łym rze­mio­słem i desi­gnem. Prze­my­śla­ny, sze­ro­ki asor­ty­ment pozwa­la na zna­le­zie­nie ide­al­nych pro­po­zy­cji prak­tycz­nie do wszyst­kich pomiesz­czeń – począw­szy od kuch­ni, poprzez gar­de­ro­bę, sypial­nię, salon, po jadal­nię. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy