ModaMust have

Wybieramy idealny portfel

Niemal się z nim nie rozstajemy, a on towarzyszy nam każdego dnia. Służy nie tylko do przechowywania pieniędzy, zdjęć, paragonów, wizytówek czy kart bankomatowych, ale może być stylowym dodatkiem, który za każdy razem będzie wspaniale współgrał i uzupełniał nasz codzienny look. Jak wybrać dla siebie portfel idealny? I gdzie taki znaleźć? Skorzystaj z naszych 3 versowych porad:

Wybieramy idealny portfel#1 Funk­cjo­nal­ność

Bez wzglę­du na to, czym się zaj­mu­jesz i co robisz na co dzień, ide­al­ny port­fel powi­nien przede wszyst­kim jak naj­le­piej speł­niać swo­ją funk­cję czy­li… pomie­ścić wszyst­kie Two­je naj­waż­niej­sze i naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy, począw­szy od pie­nię­dzy i kart. War­to dla­te­go indy­wi­du­al­nie dobrać i spraw­dzić ilość kie­szo­nek i prze­gró­dek w środ­ku. Czę­sto korzy­stasz z kart, kart klu­bo­wych i ofert pro­mo­cyj­nych? Wybierz tro­chę więk­szy i taki z dużą ilo­ścią kie­szo­nek, któ­ry bez pro­ble­mu pomie­ści je wszyst­kie.

Nale­żysz do mini­ma­li­stek i do jed­nej z tych kobiet, któ­ra „nigdy nic nie może zna­leźć w toreb­ce”, a w naj­lep­szym wypad­ku szu­ka w niej klu­czy godzi­na­mi? Naj­lep­szym roz­wią­za­niem będzie dla Cie­bie port­fel z mak­sy­mal­nie dwie­ma prze­gród­ka­mi i kie­sze­nią na mone­ty. W ten spo­sób unik­niesz nie­po­trzeb­ne­go bała­ga­nu i bez pro­ble­mu w każ­dej chwi­li się­gniesz po gotów­kę.

#2 Roz­miar

To zupeł­nie oso­bi­sta pre­fe­ren­cja i zupeł­nie nie pod­le­ga dys­ku­sji. Oso­bi­ście znam kobie­ty, któ­re uwiel­bia­ją spo­re port­fe­le przy­po­mi­na­ją­ce toreb­ki koper­tów­ki. I sama do nich nale­żę. Zawsze świet­nie wyglą­da­ją i napraw­dę ide­al­nie zastę­pu­ją toreb­kę kie­dy nie chcesz zabie­rać ze sobą wie­lu rze­czy- on bez pro­ble­mu pomie­ści wszyst­kie te naj­po­trzeb­niej­sze, a dodat­ko­wo nie spo­sób go zgu­bić i na pozór jest bar­dzo poręcz­ny.

3# Styl

Każ­da fashio­nist­ka czy kobie­ta z kla­są dba­ją­ca o szcze­gó­ły i kocha­ją­ca modę nie wyobra­ża sobie swo­jej toreb­ki bez sty­lo­we­go port­fe­la. Naj­le­piej takie­go od topo­we­go pro­jek­tan­ta, z cie­ka­wym desi­gnem czy prin­tem. Tutaj liczy się przede wszyst­kim wygląd i ory­gi­nal­ność. Czy musi iść w parze z funk­cjo­nal­no­ścią? Nie­ko­niecz­nie, ale jeże­li chcesz zna­leźć swój port­fel ide­al­ny waż­ne, by mimo przy­ku­wa­ją­ce­go wzrok desi­gnu słu­żył Ci zgod­nie z prze­zna­cze­niem.

portfel

portf

 Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy