WYBIERAMY IDEALNY PODKŁAD NA WIOSNĘ Z COLOR PROFILE!

Nadeszła wiosna – czas na zmiany! Pierwsze promienie słońca to impuls nie tylko 
do poszukiwania wiosennych trendów w ubiorze, ale też w makijażu i kosmetykach. Ciężkie podkłady trafiają do szuflady, triumfują lekkie przepuszczające światło fluidy. Mistrzyni Makijażu Sephora podpowiada dlaczego warto zmienić i czym się kierować 
w wyborze wiosenno-letnich podkładów.

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Color Profile

Zimą i latem uży­wa­my zupeł­nie róż­nych kosme­ty­ków do maki­ja­żu. Pod­czas cie­płych mie­się­cy nasza cera zmie­nia kolor na ciem­niej­szy, wyma­ga też inne­go pozio­mu kry­cia i nawil­że­nia. Wła­śnie w tym cza­sie war­to szcze­gól­nie przyj­rzeć się skó­rze i dobrać pro­dukt ide­al­ny dla naszej cery.

- Pod­kład jest jed­nym z waż­niej­szych ele­men­tów maki­ja­żu. Od nie­go zale­ży bar­dzo dużo, ponie­waż ujed­no­li­co­na cera jest punk­tem wyj­ścio­wym do apli­ka­cji kolej­nych kosme­ty­ków kolo­ro­wych. Dobrze ujed­no­li­co­na pod­kła­dem cera wyglą­da też świe­żo mówi Ania Galiń­ska, Mistrzy­ni Maki­ja­żu Sepho­ra, głów­na blo­ger­ka vide­oblo­ga blogmakijaż.pl

Anna Galińska, Mistrzyni Makijażu Sephora2

Jakie pro­duk­ty w okre­sie wio­sen­nym spraw­dzą się naj­le­piej i czy rze­czy­wi­ście musi­my zmie­nić pod­kład na wio­snę?

- Latem pole­cam lżej­sze for­mu­ły, dosto­so­wa­ne lepiej do upal­nych dni. Jeśli nadal chce­my utrzy­mać efekt moc­ne­go ujed­no­li­ce­nia skó­ry, tak bar­dzo uwiel­bia­ny przez Polki, zmień­my spo­sób apli­ka­cji – apli­kuj­my lek­ki pod­kład pędz­lem z wło­sia natu­ral­ne­go bądź war­stwo­wo beau­ty blen­de­rem Sepho­ra. Taka meto­da  zapew­nia moc­niej­sze kry­cie, niż apli­ka­cja dłoń­mi, nawet przy lżej­szej for­mu­le. 

Dosko­na­ły­mi pro­duk­ta­mi, któ­re pozwo­lą utrzy­mać natu­ral­ny efekt, są dwa pod­kła­dy, któ­re wyjąt­ko­wo czę­sto pole­cam klien­tom per­fu­me­rii: Sepho­ra Teint Infu­sion oraz nowość od Marc Jacobs Beau­ty – pod­kład Genius Gel

Marc Jacobs Genius Gel

Sepho­ra Teint Infu­sion wyrów­nu­je kolo­ryt cery, nie obcią­ża skó­ry i zapew­nia bar­dzo natu­ral­ny efekt. Nato­miast pod­kład Genius Gel Marc Jacobs zawie­ra wodę koko­so­wą, dzia­ła­ją­cą pie­lę­gna­cyj­nie na skó­rę, zapew­nia­jąc nie­zwy­kle nawil­że­nie i odży­wie­nie nawet podraż­nio­nej zimą skó­rze. Oby­dwa pro­duk­ty ide­al­nie spraw­dzą się na wio­sen­ne i let­nie dni. Nasza skó­ra będzie świe­tli­sta i wypo­czę­ta – doda­je Ania Galiń­ska.

 Dobór wła­ści­we­go kolo­ru pod­kła­du to jed­no z naj­trud­niej­szych zadań w dobo­rze maki­ja­żu. Wie­le Polek ma ten­den­cje by wybie­rać zbyt ciem­ny.  Z pomo­cą przy­cho­dzi inno­wa­cyj­na usłu­ga dobo­ru pod­kła­du Color Pro­fi­le, któ­ra wła­śnie poja­wi­ła się w 40 wybra­nych per­fu­me­riach sie­ci Sepho­ra. Usłu­ga jest cał­ko­wi­cie bez­płat­na.

- Dzię­ki Color Pro­fi­le, może­my doko­nać pre­cy­zyj­ne­go pomia­ru tona­cji skó­ry, a następ­nie dobrać pod­kład dopa­so­wa­ny do nasze­go indy­wi­dul­ne­go Skin­To­ne Pan­to­ne®. War­to odwie­dzić per­fu­me­rie Sepho­ra wła­śnie teraz i wypró­bo­wać nasz nowy ser­wis– od 28 kwiet­nia do 15 maja, każ­dy kto sko­rzy­sta z kon­sul­ta­cji Color Pro­fi­le może kupić dowol­ny pod­kład o 15% taniej – doda­je Anna Galiń­ska.

 Adre­sy per­fu­me­rii, w któ­rych bez zapi­su i bez­płat­nie sko­rzy­stać moż­na z kon­sul­ta­cji Color Pro­fi­le, spraw­dzić moż­na na www.sephora.pl.

Beauty Blender Sephora Infusion

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
www.sephora.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy