Wszystko Fendi, czyli kapsułowa kolekcja z Net-a-Porter

Wło­ski dom mody Fen­di od lat nie­zmien­nie jest uoso­bie­niem luk­su­su. W cza­sach, w któ­rych nawet naj­więk­sze mar­ki w świe­cie mody decy­du­ją się na współ­pra­cę z komer­cyj­ny­mi sie­ciów­ka­mi i ta nie mogła przejść nie­zau­wa­żo­na. I cho­ciaż kolek­cja nie wywo­ła­ła wiel­kie­go poru­sze­nia, bo powsta­ła we współ­pra­cy z rów­nie luk­su­so­wą i pre­sti­żo­wą plat­for­mą Net-a- Por­ter, z pew­no­ścią zasłu­gu­je na uwa­gę.

Logo­ma­nia wciąż trwa. Fen­di Eve­ry­thing to kolek­cja kap­su­ło­wa skła­da­ją­ca się z 37 ele­men­tów, któ­rej dotąd nie widzie­li­śmy, a wszyst­ko w ramach powie­dze­nia: wię­cej zna­czy wię­cej. Odda­je praw­dzi­wy hołd iko­nicz­ne­mu mono­gra­mo­wi „FF”, któ­ry znaj­du­je się teraz wszę­dzie: od stre­etwe­aro­wych ciu­chów po pożą­da­ne przez wszyst­kich akce­so­ria i prze­no­si modę na zupeł­nie nowy poziom. Brąz i beż tym razem (ale tyl­ko tro­chę) ustę­pu­je miej­sca kla­stycz­nej czer­ni oraz bie­li. W kolek­cji domu mody Fen­di x Net-a-Por­ter znaj­dzie­my przede wszyst­kim jedwab­ne bluz­ki, koszu­le, spód­ni­ce, spodnie, klap­ki, obu­wie spor­to­we oraz akce­so­ria- tor­by, bre­lo­ki i paski do toreb- wszyst­ko zgod­nie z moty­wem kolek­cji pokry­te logo „FF”.

Eks­klu­zyw­ną kolek­cję któ­ra poja­wi­ła się na Net-a-Por­ter 13 kwiet­nia może­cie przez mie­siąc zaku­pić tutaj, zanim ofi­cjal­nie tra­fi onli­ne oraz do wybra­nych salo­nów Fen­di 14 maja. Śpiesz­cie się, bo kolek­cja będzie dostęp­na tyl­ko do koń­ca roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy