Wszystko co powinniście wiedzieć o… soupingu

1435460729012

Były już roz­ma­ite die­ty oczysz­cza­ją­ce na cze­le z soko­wą. Jaki jest ostat­ni spraw­dzo­ny hit na odzy­ska­nie ener­gii życio­wej i przy­wró­ce­nie rów­no­wa­gi orga­ni­zmu po zimie? Jeśli jesz­cze o nim nie sły­sze­li­ście, koniecz­nie spró­buj­cie- souping! To dzię­ki nie­mu cały dzień będziesz czuć się lek­ko, bez uczu­cia gło­du.

Detoks opar­ty wyłącz­nie na spo­ży­wa­niu zup oczysz­cza a jed­no­cze­śnie odży­wia peł­no­war­to­ścio­wy­mi skład­ni­ka­mi. Posił­ki natu­ral­nie sty­mu­lu­ją i zmniej­sza­ją stan zapal­ny orga­ni­zmu, zwięk­sza­jąc meta­bo­lizm.

W książ­ce pre­kur­sor­ki soupin­gu, Eli­ny Fuhr­man „Soupelina’s Soup Cle­an­se” znaj­dzie­my trzy wyróż­nio­ne typy diet oczysz­cza­ją­cych opar­tych na spo­ży­wa­niu zup: 24-godzin­ne suro­we oczysz­cza­nie to jeden dzień peł­ny błon­ni­ka. Auto­ma­tycz­nie zapew­nia zastrzyk ener­gii, ide­al­ny dla osób z bra­kiem cza­su i lubią­cych szyb­kie roz­wią­za­nia; 3-dnio­we doła­do­wa­nie oczysz­cza­ją­ce dla począt­ku­ją­cych. Świet­nie spraw­dzi się, gdy chcesz wzmoc­nić swój układ tra­wien­ny, stwo­rzyć zdro­we nawy­ki czy pozbyć tok­syn; 5-dnio­we kura­cja oczysz­cza­ją­ca opar­ta na zupach spo­wo­du­je nie tyl­ko utra­tę kilo­gra­mów, ale tak­że zauwa­żysz zmniej­sze­nie zmę­cze­nia i bólów gło­wy.

The Soup Cleanse

Jeśli kie­dy­kol­wiek korzy­sta­li­ście z oczysz­cza­ją­cych i nie­zwy­kle popu­lar­nych kura­cji soko­wych na pew­no zna­ne są wam uczu­cia roz­draż­nie­nia, gło­du czy poja­wia­ją­ce się zawro­ty gło­wy spo­wo­do­wa­ne znacz­nym osła­bie­niem orga­ni­zmu. Sto­su­jąc oczysz­cza­nie opar­te na zupach nigdy już tego nie doświad­czysz- jest szyb­kie, przy­jem­ne, wypeł­nio­ne masą łatwo i szyb­ko przy­swa­jal­nych oraz sycą­cych skład­ni­ków odżyw­czych. Co naj­waż­niej­sze, w porów­na­niu do soków odzna­cza­ją się znacz­nie niż­szym indek­sem gli­ke­micz­nym, dzię­ki cze­mu przez dłu­gi czas jeste­śmy naje­dze­ni i nie odczu­wa­my gło­du. Przy­czy­nia­ją się też do sta­bi­li­za­cji cukru we krwi! Detoks naj­le­piej sto­so­wać do czte­rech razy w roku; moż­na wraz ze zmie­nia­ją­cy­mi się pora­mi roku, by lepiej oczy­ścić i przy­go­to­wać orga­nizm na zmia­ny pogo­do­we.

Jeśli sto­su­jesz 24-godzin­ne oczysz­cza­nie, powi­nie­neś spo­ży­wać 5 suro­wych zup. Pod­czas 3 i 5-dnio­we­go oczysz­cza­nia jesz trzy zupy- jed­ną na śnia­da­nie, lunch i obiad, plus dodat­ko­wo w cią­gu dnia jako prze­ką­ski nale­ży spo­ży­wać dwa bulio­ny. Łatwe i pro­ste- jeśli brak Ci cza­su, możesz przy­go­to­wać zupy o wie­le wcze­śniej i spo­ży­wać kie­dy tyl­ko masz ocho­tę, a nawet zabie­rać je ze sobą do pra­cy czy szko­ły.

Jedząc zupy dajesz orga­ni­zmo­wi odpo­cząć od zwy­kłe­go, codzien­ne­go odży­wia­nia. Pod­czas kura­cji zale­ca się spo­ży­wa­nie wyłącz­nie zup i bulio­nów, z wyjąt­kiem dla pestek dyni, ogór­ków i sele­ra. W książ­ce „Soupelina’s Soup Cle­an­se” znaj­dzie­cie też pora­dy, cze­go uni­kać: cukru, owo­ców, kawy, biał­ka zwie­rzę­ce­go, sody, papie­ro­sów i alko­ho­lu oraz wszel­kie­go prze­two­rzo­ne­go jedze­nia.

A co znaj­dzie­my na liście zalet? Die­ta gwa­ran­tu­je, że będzie­cie zachwy­ce­ni! Pro­mien­na cera, wyraź­nie gład­sze i mięk­kie wło­sy, wię­cej ener­gii i zero stre­su, to tyl­ko nie­któ­re z całej listy korzy­ści ze spo­ży­wa­nia zup. Kura­cja natu­ral­nie odbu­do­wu­je meta­bo­lizm komór­ko­wy, poma­ga spa­lać tłuszcz i budo­wać spraw­ny sys­tem odpor­no­ścio­wy orga­ni­zmu.

The Soup Cleanse

Poni­żej prze­pis na zupę z rukwi wod­nej.

Skład­ni­ki:

  • 2 ziem­nia­ki
  • 2 cebu­le
  • 2 ząb­ki czosn­ku
  • 400 ml orga­nicz­nej oli­wy z oli­wek
  • 3 kiście rukwi wod­nej

Przy­go­to­wa­nie:

Ziem­nia­ki, cebu­lę i czo­snek obierz, gru­bo posie­kaj. W dużym ron­dlu roz­grzej oli­wę z oli­wek i pod­smaż na niej ziem­nia­ki, cebu­lę i czo­snek aż się zeszklą. Dodaj bulion i gotuj do mięk­ko­ści. Następ­nie posie­kaj i dodaj rukiew wod­ną, gotuj 3–4 minu­ty. Uży­wa­jąc blen­de­ra lub robo­ta kuchen­ne­go, zmik­suj zupę aż będzie gład­ka. Bon ape­tit!

Książ­ka: Soupelina’s Soup Cle­an­se: Plant-Based Soups and Bro­ths to Heal Your Body, Calm Your Mind and Trans­form Your Life, Eli­na Fuhr­man

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, parbengtsson.com
Komentarze

komen­ta­rzy