Wszystkie odcienie czerwieni

Żaden kolor nie jest tak atrakcyjny i uwielbiany przez kamery, jak właśnie on – kolor miłości, energii, kardynałów, rewolucji i horrorów. Ogłaszamy czerwony alarm.  Jeśli szukasz szykownego koloru do noszenia po zmroku, a znudziła Ci się ponadczasowa, klasyczna czerń czy granat, będziesz zaskoczona. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zachowawcza, w tym sezonie z pewnością warto opuścić swoją strefę komfortu i sięgnąć po coś czerwonego. Jaka jest siła ognistej czerwieni, która w tym sezonie staje się elegancka dzięki wystawnym tkaninom?

Czer­wień to kolor mocy i siły, utoż­sa­mia­ny z nowo­cze­sno­ścią i kobie­co­ścią. Nie przez przy­pa­dek to wła­śnie ten kolor znaj­du­je się na pode­szwie jed­nych z naj­bar­dziej pożą­da­nych szpi­lek świa­ta- Chri­stia­na Loubo­uti­na. Ten kolor  posłu­żył rów­nież Ric­car­do Tiscie­mu do stwo­rze­nia kolek­cji Given­chy na sezon jesień-zima 2017, któ­ra była zara­zem ostat­nią za pano­wa­nia pro­jek­tan­ta w tym fran­cu­skim domu mody: zna­la­zły się w niej czer­wo­ne płasz­cze, a tak­że koron­ki i prze­zro­czy­ste, tiu­lo­we sukien­ki. Czer­wień to rów­nież fla­go­wy kolor kul­to­wej mar­ki Valen­ti­no, zna­nej z kunsz­tow­nych, boga­to zdo­bio­nych, iście kró­lew­skich suk­ni.

Wyra­fi­no­wa­ny, sek­sow­ny wie­czo­ro­wy look uzy­skasz dzię­ki zmy­sło­wym jedwa­biom, a tak­że łącząc ultra bor­do­we spód­ni­ce z  wytwor­ny­mi ubra­nia­mi i odważ­ny­mi okry­cia­mi.  Aksa­mit­ne i zamszo­we akce­so­ria w sto­no­wa­nym kolo­rze będą ide­al­nym dopeł­nie­niem cało­ści. Co wię­cej, tak gorą­cy odcień jak czer­wo­ny z pew­no­ścią doda Ci odwa­gi, bez wzglę­du na kom­ple­men­ty. Uwo­dzi­ciel­ski, szkar­łat­ny gar­ni­tur zapew­ni ide­al­ną rów­no­wa­gę pomię­dzy sen­su­al­no­ścią a pew­no­ścią sie­bie. Spraw­dzi się rów­nież połą­cze­nie czer­wo­nych, dzia­ni­no­wych swe­trów ze spodnia­mi z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi. W kwe­stii akce­so­riów war­to zain­spi­ro­wać się sty­lem vin­ta­ge: mode­lem Ophi­dia Guc­ci, czy zabaw­ny­mi, kaba­re­to­wy­mi san­da­ła­mi z piór­ka­mi Gia­nvi­to Ros­sie­go.

Kie­dyś zare­zer­wo­wa­ny wyłącz­nie dla neu­tral­nych, naj­bar­dziej sty­lo­wych gwiazd, któ­re w tym sezo­nie wznio­sły go na wyż­szy poziom, stop­nio­wo prze­cho­dząc od stóp do głów w odważ­ne, jaskra­wo­czer­wo­ne bar­wy- trend tono­wa­nia w ubio­rze wła­śnie sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny! Zło­tym środ­kiem dla wycza­ro­wa­nia za pomo­cą odcie­ni czer­wie­ni per­fek­cyj­ne­go wyglą­du jest przede wszyst­kim zaba­wa z naj­róż­niej­szy­mi pro­por­cja­mi oraz tek­stu­ra­mi. Jedwab­na bluz­ka i skó­rza­na spód­ni­ca? Nie ma nic prost­sze­go, a jed­no­cze­śnie szy­kow­ne­go. Jeśli dodat­ko­wo ją scho­wasz, uzy­skasz moc­ną, odważ­ną syl­wet­kę.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy