Wspólna kolekcja &Other Stories i artystki „Shoplifter”

& Other Sto­ries przed­sta­wia nową kolek­cję na sezon wiosna/lato 2017 powsta­łą we współpracy z Sho­pli­fter – nowo­jor­ską artyst­ką zna­ną z prac w których wyko­rzy­stu­je wło­sy, m.in. mura­li ozdo­bio­nych sztucz­ny­mi war­ko­cza­mi oraz insta­la­cji przypominających mech. Większość jej prac można zde­fi­nio­wać jako „fiber art” czy­li sztu­ka z wyko­rzy­sta­niem włókien, dzięki cze­mu jej wizje można łatwo prze­tłu­ma­czyć na język mody. W kolek­cji znaj­dą się peł­ne humo­ru ubra­nia z linii Ready-to-Wear, akce­so­ria oraz biżuteria. Kolek­cja będzie dostępna w wybra­nych skle­pach & Other Sto­ries oraz onli­ne na stro­nie stories.com od 23 lute­go.

Pochodząca z Islan­dii artyst­ka wizu­al­na Hrafn­hil­dur Arnardóttir zna­na jako „Sho­pli­fter” na co dzień miesz­ka i pra­cu­je w Nowym Jor­ku. Mar­ka & Other Sto­ries uważnie śledziła jej karie­rę twórczą, marząc o urze­czy­wist­nie­niu jej kolo­ro­wych wizji arty­stycz­nych. W sezo­nie wiosna/lato 2017 marze­nie to speł­ni się pod posta­cią wspólnej kolek­cji, która czer­pie inspi­ra­cje z najważniejszych prac artyst­ki.

Zależało mi, aby ta kolek­cja była peł­na kolo­ru, zaba­wy i humo­ru będąc jednocześnie super wygod­ną. Osią kolek­cji jest fak­tu­ra tka­nin, pro­ste faso­ny z kolei nada­ją jej luźny styl. Każdą rzecz z tej kolek­cji można połączyć z kla­sy­ka­mi z two­jej sza­fy. W takim zesta­wie na pew­no będziesz się wyróżniać” mówi Hrafn­hil­dur Arnardóttir.

Wspólna kolek­cja z „Sho­pli­fter” pozwo­li­ła przenieść jej sztu­kę wizu­al­ną do mody codzien­nej. „Futrza­ne uśmiechy” (fur­ry smi­leys) wid­nie­ją na toreb­kach oraz apli­ka­cjach, a jej pra­ce z wyko­rzy­sta­niem war­ko­czy posłużyły jako wzór do stwo­rze­nia kolo­ro­wych gra­fik na ubra­niach. Barw­ne nadru­ki poja­wi­ły się również na kurt­kach typu ano­rak, swe­trach, sukien­kach, spodniach, sza­li­kach i czap­kach. Z kolei zło­ta i srebr­na biżuteria czer­pie inspi­ra­cje z prac artyst­ki w których mówi o przytłaczających siłach natu­ry.

Nie­ty­po­wy pseu­do­nim „Sho­pli­fter” to efekt złej wymo­wy jej imie­nia pod­czas pierw­szych miesięcy w Nowym Jor­ku. Jed­na z osób mających pro­blem z wypo­wie­dze­niem jej islandz­kie­go imie­nia – Hrafn­hil­dur, powie­dzia­ła – “Miło Cię poznać Ss.hop…l.l..l.i.ft..er?”. Ta wypo­wiedź wpra­wi­ła wszyst­kich w śmiech. Lata później, kie­dy oka­za­ło się, że jej islandz­kie imię jest nie­mal niemożliwe do wypo­wie­dze­nia oraz trud­ne do zapamiętania poza jej ojczy­zną, jej alter ego “Sho­pli­fter” sta­ło się jej ofi­cjal­nym pseu­do­ni­mem.

Sho­pli­fter” pra­co­wa­ła przez kil­ka lat badając użytkowość oraz sym­bo­li­kę natu­ral­nych włosów i ich arty­stycz­ny poten­cjał. Dla „Sho­pli­fter” wło­sy są ele­men­tar­nym włóknem. Są też spo­so­bem dla ludzi aby wyróżnić się i podkreślić swo­ją indywidualność, również w sztu­ce. Jej pra­ce poja­wi­ły się na wysta­wach na całym świecie m.in. w nowo­jor­skiej MoMA.

Kolek­cje & Other Sto­ries two­rzo­ne we współpracy z arty­sta­mi są uzu­peł­nie­niem sta­łych kolek­cji, prezentując odważniejsze spoj­rze­nie na modę.

Tekst, zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy