Wspinaczka we własnym domu

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: hammacher.com, pinterest.com

pinterest
Moda na aktyw­ność fizycz­ną trwa w naj­lep­sze, a mło­dzi sza­le­ją na punk­cie spor­tów eks­tre­mal­nych. Nie­któ­rzy wolą wyle­wać poty na siłow­ni, inni na świe­żym powie­trzu, są i tacy, któ­rzy robią to jedy­nie w domo­wym zaci­szu. Wyda­wa­ło­by się, że Ci ostat­ni mają ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści (rower, bież­nia, han­tle). Nic bar­dziej myl­ne­go!

The Clim­bing Wall Tre­ad­mill to spe­cjal­na bież­nio-ścian­ka prze­zna­czo­na dla wszyst­kich entu­zja­stów wspi­nacz­ki. Gro­no miło­śni­ków tego spor­tu rośnie z roku na rok, toteż zna­leź­li się i tacy, któ­rzy wyszli naprze­ciw nawet naj­bar­dziej zabie­ga­nym kon­su­men­tom i stwo­rzy­li inno­wa­cyj­ny pro­dukt na warun­ki domo­we. Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­no w spe­cjal­ne sen­so­ry, wyświe­tla­ją­ce nie­zbęd­ne infor­ma­cje na ekra­nie – użyt­kow­nik może kon­tro­lo­wać czas swo­jej wspi­nacz­ki oraz prze­by­ty dystans. Co cie­ka­we – żad­nych sil­ni­ków! Pomysł inte­re­su­ją­cy, ale czy może dostar­czyć takiej adre­na­li­ny, co tra­dy­cyj­ny wypad w góry? Pew­nie nie, ale za to z pew­no­ścią dobrze przy­go­tu­je orga­nizm do takie­go wyjaz­du.

zdjęcie

Cena: ok. 30 000 zło­tych

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
hammacher.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy