Wrangler. Kolekcja Blue & Yellow.

Kolek­cja Blue & Yel­low to barw­na retro­spek­cja lat 80. i 90., pod­czas któ­rych mło­dzień­cza ener­gia i odważ­ne logo domi­no­wa­ły w modzie. Nie­bie­sko-żół­te kolo­ry­stycz­ne duo od dzie­się­cio­le­ci zwią­za­ne jest z histo­ria mar­ki, a zwłasz­cza jej obec­no­ścią pod­czas wyda­rzeń spor­to­wych. Wyha­fto­wa­ne żół­tym łań­cusz­ko­wym ście­giem logo Wran­gler zdo­bi­ło wte­dy tył dżin­so­wych spodni i kur­tek. W kolek­cji wio­sna-lato 2018 Wran­gler powra­ca do swo­jej wyraź­nej este­ty­ki z tam­tych lat, z roz­ma­chem bawiąc się odważ­nym zesta­wie­niem kolo­ru żół­te­go i nie­bie­skie­go oraz eks­po­nu­jąc legen­dar­ne „W” w napraw­dę dużym for­ma­cie i wie­lu miej­scach. Kolo­ro­we dzia­ni­ny, koszu­le, kurt­ki i denim z kolek­cji „Blue & Yel­low” dla kobiet i męż­czyzn, to sty­lo­wa pro­po­zy­cja, któ­ra pozwa­la wybić się z tłu­mu. Po raz kolej­ny Wran­gler tęt­ni mło­do­ścią i kusi dobrą zaba­wą dopra­wio­ną nuta nostal­gii.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy