ModaNewsroom

#womensupportingwomen nowa kampania Parfois

Portugalska marka stworzona przez kobietę z myślą o wszystkich kobietach ponownie angażuje się w sprawy płci żeńskiej, rozpoczynając kampanię wzajemnego wsparcia pomiędzy kobietami. Inspirowana piosenką Cyndii Lauper “Girls just want to have fun”, hymnem z lat 80. na cześć wolności kobiet, marka zachęca nas do wyrażania marzeń i pragnień, a to dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej żyjemy w czasach, w których płeć żeńska pragnie czegoś więcej niż “tylko się bawić”. Podejmując próbę zmiany świata, możemy ją rozpocząć zmianą naszych relacji z innymi kobietami. Więcej wsparcia, więcej solidarności i więcej empatii. I to właśnie ku czczi takiej empatii, Parfois stworzyła zestaw dwóch materiałowych toreb.

 

Parfois materiałowe torebki Par­fo­is pro­po­nu­je zestaw dwóch toreb mate­ria­ło­wych z nastę­pu­ją­cy­mi nadru­ka­mi: “Girls just want to be heard” oraz “Girls just want less jud­ge­ment”. Akcja pole­ga na zaku­pie zesta­wu, zacho­wa­niu jed­nej tor­by dla sie­bie i poda­ro­wa­niu dru­giej z nich kobie­cie, któ­rą chce­my wes­przeć bądź uczcić.

W celu zaku­pu zesta­wu #women­sup­por­tin­gwo­men, wystar­czy, że wej­dziesz na stro­nę www.parfois.com. Sprze­daż pro­wa­dzo­na jest wyłącz­nie onli­ne w cenie 49.90PLN.

W tej prze­strze­ni wir­tu­al­nej będziesz mogła tak­że dokoń­czyć zda­nie “girls just want_______________”, by następ­nie zacho­wać je dla sie­bie bądź podzie­lić się nim na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, uka­zu­jąc tym samym kobie­cą soli­dar­ność.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy