Woda dla słoni” w obiektywie Sonii Sieff

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Mag­da Piwec­ka
Zdję­cia: magazine.airfrance.com

air france1

Film Fran­ci­sa Lawrence’a, “Woda dla sło­ni”, z głów­ny­mi rola­mi Rober­ta Pattison’a i Reese Wither­spo­on, nakrę­co­ny według powie­ści Sary Gru­en zain­spi­ro­wał wyjąt­ko­wo cie­ka­wą sesję zdję­cio­wą. Maga­zyn Air Fran­ce powie­rzył jej stwo­rze­nie foto­graf­ce Soni Sieff. Przed obiek­ty­wem, na brze­gu oce­anu indyj­skie­go, sta­nę­ła kana­dyj­ska pięk­ność Ana­is Pouliot oraz słoń, któ­ry grał praw­do­po­dob­nie naj­waż­niej­szą rolę pod­czas tej sesji zdję­cio­wej.

air france71
Sesję wysty­li­zo­wał Fran­ce De Jer­pha­nio, dobie­ra­jąc wspa­nia­łe ele­men­ty pro­sto z kolek­cji ostat­nie­go sezo­nu Pra­dy, Iza­bel Marant, Emi­lio Puc­ci, Carven oraz Pro­en­za Scho­uler.

Oglądajcie i podziwiajcie!

anais-pouliot-madame-air-france-17
anais-pouliot-madame-air-france-14
anais-pouliot-madame-air-france-18
anais-pouliot-madame-air-france-8
anais-pouliot-madame-air-france-5

Z efektami sesji można zapoznać się w letnim wydaniu pisma.

PicMonkey Collage

air france6

air france20

anais-pouliot-madame-air-france-21

 

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
magazine.airfrance.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy