Włoskie „it girls”, które warto śledzić na Instagramie

Paryżanki mają sporą konkurencję. Włoskie „it girls” to niezwykle stylowe, młode dziewczyny, które królują na Instagramie i pokazują swoim obserwatorom świeże spojrzenie na modę. Zobaczcie, które z nich warto obserwować.

 

Gilda Ambrosio

Gil­da to wło­ska „it girl” nowej gene­ra­cji. Ubra­nia od dro­gich marek i naj­lep­szych pro­jek­tan­tów łączy z tymi vin­ta­ge. Jeże­li jesz­cze nie obser­wu­je­cie jej na Insta­gra­mie, koniecz­nie nad­rób­cie zale­gło­ści. Jej pro­fil jest jak obszer­na tabli­ca inspi­ra­cyj­na. Co wię­cej, Gil­da jest współ­za­ło­ży­ciel­ką mar­ki The Atti­co, któ­rą stwo­rzy­ła wraz ze swo­ją przy­ja­ciół­ką, Gior­gią Tor­di­ni. To pro­jek­ty dla mło­dych, pew­nych sie­bie kobiet, któ­re cenią w modzie ory­gi­nal­ność i lubią się wyróż­niać. Dosko­na­łym przy­kła­dem takiej dziew­czy­ny jest Gil­da, któ­ra sta­je się nie­kwe­stio­no­wa­ną gwiaz­dą mody ulicz­nej i sty­lo­wym wzo­rem do naśla­do­wa­nia.

Chiara Capitani

Poznaj­cie jed­ną z naj­bar­dziej sty­lo­wych przy­ja­ció­łek naj­po­pu­lar­niej­szej blo­ger­ki świa­ta – Chia­ry Fer­ra­gni. Chia­ra Capi­ta­ni, bo o niej mowa, dosko­na­le zna się na modzie i wie jak zawsze i wszę­dzie wyglą­dać sty­lo­wo. To dla­te­go od kil­ku sezo­nów pozo­sta­je nie­kwe­stio­no­wa­ną kró­lo­wą streetstyle’u, a jej sty­li­za­cje inspi­ru­ją dziew­czy­ny z całe­go świa­ta. Zawo­do­wo Capi­ta­ni jest pro­jek­tant­ką oraz kon­sul­tant­ką ds.wizerunku.

Giulia Tiordini

Poszu­ku­je­cie inspi­ra­cji? Koniecz­nie zaj­rzyj­cie na pro­fil Giu­li Tior­di­ni. Ta dziew­czy­na wie jak bawić się modą, a jej insta­gra­mo­we zdję­cia wyglą­da­ją jak z tum­ble­ra. Nic więc dziw­ne­go, że z mie­sią­ca na mie­siąc przy­by­wa jej obser­wa­to­rów, a Giu­lia wyra­sta na praw­dzi­wą gwiaz­dę świa­ta mody. Giu­lia swo­je sty­li­za­cje uwiecz­nia na dosko­na­łych zdję­ciach, któ­re powsta­ją pod­czas jej licz­nych podró­ży po świe­cie. My jeste­śmy abso­lut­nie zachwy­co­ne!

Diletta Bonaiuti

Dilet­tę Bona­iu­ti uwiel­bia­my za ory­gi­nal­ny styl i dosko­na­łe wyczu­cie este­ty­ki. Jed­nak jej insta­gra­mo­wy pro­fil to nie tyl­ko skarb­ni­ca modo­wych inspi­ra­cji. Dilet­ta chęt­nie dzie­li się ze swo­imi obser­wa­to­ra­mi foto­gra­fia­mi z podró­ży, czy spo­tkań z przy­ja­ciół­mi. Na jej Insta­gra­mie nie bra­ku­je tak­że zdjęć sma­ko­wi­te­go jedze­nia, czy wyszu­ka­nych ujęć deta­li. Chce­cie wie­dzieć co będzie mod­ne w przy­szłym sezo­nie? Dilet­ta to praw­dzi­wa trend­set­ter­ka, dla­te­go gorą­co zachę­ca­my do śle­dze­nia jej pro­fi­lu. Dla nas jest on codzien­ną daw­ką napraw­dę jako­ścio­wych inspi­ra­cji.

Giovanna Engelbert

Gio­van­na to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych wło­szek. Od lat pra­cu­je jako redak­tor­ka i sty­list­ka, a dla eks­lu­zyw­nych marek pozo­sta­je kon­sul­tan­tem ds.wizerunku. Nic dziw­ne­go, że ufa­ją jej naj­więk­si świa­ta mody. Gio­van­na jak nikt inny zna się na swo­im fachu, a dosko­na­łym tego potwier­dze­niem jest jej ory­gi­nal­ny styl. W prze­szło­ści pra­co­wa­ła ona z samą Anną Del­lo Rus­so!

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Zdję­cia: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy