Włoskie haute couture podbija Nowy Jork – Valentino Sala Bianca 945

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: style.com

121014ValentinoB8237Web12-610x620

10 grud­nia miał miej­sce pierw­szy pokaz hau­te coutu­re Valen­ti­no w Nowym Jor­ku zaty­tu­ło­wa­ny „Sala Bian­ca 945”. Zor­ga­ni­zo­wa­ny został z oka­zji otwar­cia skle­pu na Pią­tej Alei, któ­ry jed­no­cze­śnie został naj­więk­szym skle­pem mar­ki na świe­cie. Pro­jek­tan­ci Maria Gra­zia Chiu­ri oraz Pier­pa­olo Pic­cio­li pra­gnę­li poka­zać to, co dla tego domu mody jest cha­rak­te­ry­stycz­ne oraz wydo­być esen­cję wło­skie­go hau­te coutu­re. Jest to hołd dla legen­dar­nej ‘bia­łej’ kolek­cji z 1968 roku autor­stwa Valen­ti­no Gara­va­nie­go. Jed­ną z zapre­zen­to­wa­nych wte­dy suk­ni Jac­kie Ken­ne­dy zde­cy­do­wa­ła się zało­żyć wycho­dząc za Ari­sto­tle Onassis’a. Jac­kie, bedą­ca wiel­ką fan­ką Valen­ti­no oraz jego wier­ną klient­ką, pocho­dzi­ła wła­śnie z Nowe­go Jor­ku. Dla­te­go też Sala Bian­ca 945 sub­tel­nie pod­kre­śla  zwią­zek wło­skie­go domu mody z ame­ry­kań­ską sto­li­cą mody oraz jej histo­rią.

Nawią­zu­jąc do słyn­nej kolek­cji wiel­kie­go pro­jek­tan­ta, Chiu­ri i Pic­cio­li sta­nę­li przed nie­zwy­kle trud­nym zada­niem. Na ten temat wypo­wie­dzia­ła się Chiu­ri : „To dla nas napraw­dę wiel­ka szan­sa. Bia­ła kolek­cja jest tak zna­na, że zro­bić coś na tym samym pozio­mie nie będzie łatwo.” Ich dzie­ło musia­ło nawią­zy­wać do tego, co powsta­ło kie­dyś, nie mogło być powie­le­niem, oraz, co bar­dzo istot­ne, powin­no zostać dosto­so­wa­ne do ocze­ki­wań współ­cze­snych klien­tów. Podob­nie jak nie­mal 50 lat temu wszyst­ko opły­wa­ło bie­lą – począw­szy od kre­acji, na akce­so­riach i obu­wiu koń­cząc. Zwiew­ne, deli­kat­ne mate­ria­ły, kobie­ce kro­je, ele­gan­cja i mini­ma­lizm – wszyst­ko, cze­go potrze­ba, aby pod­kre­ślić natu­ral­ne kobie­ce pięk­no.

Pokaz oglą­da­ły naj­więk­sze sła­wy, jak Katie Hol­mes, Sofia Cop­po­la, czy Emma Roberts, a tak­że iko­ny świa­ta mody – Karo­li­na Kur­ko­va, Oli­via Paler­mo. Z całe­go świa­ta przy­by­ły naj­wier­niej­sze fan­ki i klient­ki Valen­ti­no. Kolek­cja była bar­dzo pozy­tyw­nie ode­bra­na, przez nie­któ­rych uzna­na za jed­ną z naj­lep­szych w histo­rii domu mody.

Downloads Downloads1 Downloads2 Downloads3 Downloads4

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy