Wkrocz w sezon letnich festiwali z Chuck 70

Waka­cyj­ne kolo­ry i nadru­ki z moty­wem fla­min­gów!

War­sza­wa (maj 2018) – Lato, muzy­ka, bez­tro­ska – cze­go chcieć wię­cej? Przy­da się z pew­no­ścią mod­ny i wygod­ny strój, któ­ry ide­al­nie wpa­su­je się w swo­bod­ną festi­wa­lo­wą atmos­fe­rę. Co powiesz na Conver­se Chuck 70 z moty­wem fla­min­gów? Śmia­łe nadru­ki to nie jedy­ne ele­men­ty wyróż­nia­ją­ce tę kolek­cję „sie­dem­dzie­sią­tek”. Zwróć uwa­gę na pod­wyż­szo­ną pode­szwę z lek­kim poły­skiem, cha­rak­te­ry­stycz­ny bran­ding na pię­cie oraz cho­lew­ce. Dzię­ki wkład­ce amor­ty­zu­ją­cej Ortho­Li­te każ­dy krok będzie bar­dziej kom­for­to­wy. Do tego spor­to­wy, kolo­ro­wy t-shirt, ple­cak lub worek i jesteś goto­wy na dłu­gie godzi­ny dobrej zaba­wy!

Kolek­cja Chuck Tay­lor All Star ’70 z moty­wem we fla­min­gi jest dostęp­na w dwóch wer­sjach: wyso­kiej w kolo­rze blue chill i niskiej w kolo­rze pale coral. Moż­na je kupić w skle­pach Conver­se w War­sza­wie w Gale­rii Moko­tów i Arka­dii, w Kra­ko­wie w Sere­na­dzie i Gale­rii Kra­kow­skiej, w Trój­mie­ście w Rivie­rze i Gale­rii Bał­tyc­kiej, we Wro­cła­wiu we Wroc­la­vii, w Pozna­niu w Posna­nii, w Łodzi w Manu­fak­tu­rze, a tak­że w wybra­nych skle­pach part­ner­skich.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy