WITAMY W ŚWIECIE KIEHL’S! „JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, MOGĄC WAM SŁUŻYĆ”

To proste przesłanie stanowi najgłębszą istotę naszej legendarnej, nowojorskiej marki. Przyświeca nam ono nieprzerwanie od ponad 160 lat – od chwili, gdy po raz pierwszy zaoferowaliśmy Wam nasze usługi.  

001

Kiehl’s Sin­ce 1851, Mar­ka Kiehl’s, zało­żo­na w Nowym Jor­ku w roku 1851, szczy­cą­ca się far­ma­ceu­tycz­nym pocho­dze­niem i wyso­kiej jako­ści pro­duk­ta­mi do pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów. Pol­skie buti­ki Kiehl’s znaj­du­ją się w C.H. Arka­dia i Gale­ria Moko­tów w War­sza­wie oraz C.H. Manu­fak­tu­ra w Łodzi.

Rodzi­na zało­ży­cie­li Kiehl’s otwo­rzy­ła lokal­ną apte­kę, aby zaspo­ka­jać indy­wi­du­al­ne potrze­by każ­de­go klien­ta, któ­ry prze­kra­czał jej pro­gi. Mając na wzglę­dzie zało­że­nia Pana Joh­na Kieh­la, rodzi­na Morse’ów kul­ty­wo­wa­ła tra­dy­cję dba­nia o lokal­ną spo­łecz­ność East Vil­la­ge – wszy­scy odwie­dza­ją­cy sklep wita­ni byli, niczym mile widzia­ni sąsie­dzi lub goście, któ­rzy przy­cho­dzą z wizy­tą do domu. Postę­pu­jąc tak, far­ma­ceu­ci i che­mi­cy Kiehl’s zapo­cząt­ko­wa­li tra­dy­cję indy­wi­du­al­nej obsłu­gi klien­ta, któ­ra wkrót­ce obro­sła legen­dą. Dziś nadal aktu­al­ne pozo­sta­je prze­sła­nie rodzi­ny zało­ży­cie­li: „Jeste­śmy szczę­śli­wi, mogąc Wam słu­żyć.”

Od roku 1851 fir­ma Kiehl’s bez resz­ty anga­żu­je się w ofe­ro­wa­nie swo­im klien­tom wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów i zapew­nia im naj­wyż­sze stan­dar­dy obsłu­gi. Mar­ka ta zawsze wsłu­chi­wa­ła się w potrze­by swo­ich klien­tów, co od ponad 160 lat daje jej inspi­ra­cje do two­rze­nia nowych for­muł. Po dziś dzień wie­le pro­duk­tów, któ­rych for­mu­ły powsta­ły na począt­ku XX wie­ku, wciąż znaj­du­je się w ofer­cie mar­ki. Sta­ły się one iko­na­mi Kiehl’s. Z bie­giem lat klien­ci, per­so­nel oraz roz­sia­ni po całym świe­cie fani Kiehl’s oka­zy­wa­li swo­je odda­nie i sym­pa­tię wie­lu tra­dy­cyj­nym pro­duk­tom.

002 003 004 005 006

Do best­sel­le­rów Kiehl’s nale­ża m.in.

- Mid­ni­ght Reco­ve­ry Con­cen­tra­te – opra­co­wa­ny został z myślą o tym, aby potę­go­wać pro­ces odno­wy komór­ko­wej, któ­ry zacho­dzi naj­in­ten­syw­niej pomię­dzy pół­no­cą, a 4.00 nad ranem;

Calen­du­la Toner – tonik pozy­ski­wa­ny z nagiet­ka lekar­skie­go kwiat, zanu­rza­ny jest w bez­al­ko­ho­lo­wej for­mu­le, któ­ra deli­kat­nie toni­zu­je skó­rę skłon­ną do prze­tłusz­cza­nia się;

- Cre­me de Corps – krem o boga­tej, super-nawil­ża­ją­cej for­mu­le, któ­ry zawie­ra

ole­jek jojo­ba, masło shea, beta karo­ten, skwa­len oraz olej­ki odżyw­cze z nasion seza­mu, soi, mig­da­łów i awo­ka­do.

- Ultra Facial Moistu­ri­zer - jest to naj­bar­dziej wszech­stron­ny i powszech­nie sto­so­wa­ny, nawil­ża­ją­cy krem do twa­rzy w rodzi­nie Kiehl’s, ponie­waż posia­da lek­ką i jedwa­bi­stą kon­sy­sten­cję.

Ami­no Acid Sham­poo – jego for­mu­ła opie­ra się na kom­po­zy­cji deli­kat­nych ami­no­kwa­sów i czy­ste­go ole­ju koko­so­we­go, któ­re spra­wia­ją, że szam­pon roz­kosz­nie się pie­ni pod­czas mycia, zapew­nia­jąc przy­jem­ne dozna­nia bez wzglę­du na rodzaj wło­sów

Cre­me with Silk Gro­om – kosme­tyk zdo­był świa­to­wą sła­wę dzię­ki for­mu­le nada­ją­cej wło­som jedwa­bi­stą gład­kość. Cre­me with Silk Gro­om nawil­ża, chro­ni i odży­wia wło­sy, zapew­nia­jąc im peł­ne spek­trum doznań sty­li­za­cyj­nych. Jego for­mu­ła zawie­ra pudry jedwab­ne, natu­ral­nie przy­swa­jal­ne olej­ki oraz czyn­ni­ki nawil­ża­ją­ce: pro­te­iny psze­ni­cy, pro­te­iny sojo­we i ole­jek jojo­ba.

007 008 009 010

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy