Wiosna w stylu boho

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: fashiongonerogue.com

urban-outfitters-bohemian-shoot03

Wio­sna wciąż budzi do życia nowe tren­dy. W tym sezo­nie przy­no­si nam powiew wyzwo­lo­nych lat 70-tych. Połą­cze­nie ener­gii sur­fe­rów, wie­lo­barw­no­ści uwiel­bia­nej przez hip­pi­sów oraz ory­gi­nal­no­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cej cygań­ską bohe­mę. Oto boho-chic.

Które elementy garderoby należy ze sobą połączyć  aby  zachować kwintesencję stylu  artystów, a przy okazji nie przypominać trendsetterki  rodem z festiwalu muzycznego?

free-people-bohemian-joan-smalls-shoot04

Po pierw­sze:  na cebu­lę
War­stwo­wość  jest klu­czem do naśla­do­wa­nia sty­lu cyga­ne­rii. Wzo­rzy­stą koszul­kę połącz ze spód­ni­cą maxi. Cięż­kie okry­cie wierzch­nie ide­al­nie dopeł­ni sty­li­za­cję. Nie zapo­mnij o dużej ilo­ści biżu­te­rii!

Po dru­gie:  luz
Oversize’owe kro­je noś z dopa­so­wa­ny­mi ubra­nia­mi. To spo­sób na zacho­wa­nie non­sza­lan­cji  i pod­kre­śle­nie kobie­ce­go roman­ty­zmu.

Po trze­cie:  koro­na
Oczy­wi­ście zro­bio­na z kwia­tów. To trend zapo­cząt­ko­wa­ny przez uczest­ni­ków festi­wa­li muzycz­nych i blo­ger­ki modo­we. Róże, sło­necz­ni­ki, sztucz­ne, żywe, kolo­ro­we, jed­no­barw­ne… wybór nale­ży do Cie­bie!

anja-rubik-free-people-resort-2015-10

Po czwar­te:  akce­so­ria
Oku­la­ry w sza­lo­nych opraw­kach, nie­zli­czo­na ilość bran­so­le­tek, dłu­gie naszyj­ni­ki, pió­ra i kape­lu­sze. W boho liczy się indy­wi­du­al­ność i pomysł. Nad­miar gra pierw­sze skrzyp­ce.

Po pią­te:  dzwo­ny
Roz­sze­rza­ne ku doło­wi spodnie i jed­no­ko­lo­ro­wy top spra­wią, że poczu­jesz się jak współ­cze­sna kró­lo­wa boho. Uwa­żaj! Dzwo­ny nie są sprzy­mie­rzeń­cem niskich kobiet!

Po szó­ste:  frędz­le
Fry­wol­ne i zwiew­ne wykoń­cze­nia ubrań i dodat­ków doda­dzą dra­pież­no­ści każ­de­mu out­fi­to­wi. W tym sezo­nie frędz­le poja­wia­ją się w towa­rzy­stwie sukie­nek, spodni, kur­tek, kami­ze­lek, tore­bek, skó­ry i zamszu. Dzi­kość i non­sza­lan­cja w jed­nym!

revolve-music-festival-style-lookbook09

Po siód­me:  koron­ki
Nada­je szy­ku i kobie­co­ści. Ple­cio­na, deli­kat­na, a przede wszyst­kim bia­ła.  Zesta­wiaj z rzy­mian­ka­mi w odcie­niach brą­zu.

Po ósme:  szal
Kto powie­dział, że sza­le muszą być nud­ne? Prze­łam ste­reo­typ i owiń go wokół gło­wy. Taki zabieg nie tyl­ko oży­wi Twój wygląd, ale i dosko­na­le speł­ni zada­nie suche­go szam­po­nu.

Po dzie­wią­te:  kape­lu­sze
Nie tyl­ko chro­nią przed słoń­cem, ale rów­nież  sta­no­wią ory­gi­nal­ne dopeł­nie­nie sty­li­za­cji.  Obo­wiąz­ko­wy doda­tek dla potom­ków cyga­ne­rii!

revolve-music-festival-style-lookbook07

Po dzie­sią­te:  wzo­ry
Prze­ła­muj kon­we­nan­se! Odważ­nie łącz wzo­rzy­ste ele­men­ty gar­de­ro­by.  Styl boho to syno­nim róż­no­rod­no­ści i sprzecz­no­ści.

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?Komentarze

komen­ta­rzy