Wiosenne trendy makijażowe z marką INGRID i Butterfly

Wiosenny makijaż powinien oddawać kobiecą tęsknotę za delikatnością i subtelnością tej pory roku. Kiedy kwiaty budzą się do życia i zniewalają swoją feerią barw, każda z nas powinna czerpać inspirację z delikatnych rozkwitających pąków róży, dominujących irysów i delikatnych przebiśniegów.

Po zimo­wym śnie, wio­sen­ny ogród INGRID przy­ku­wa wzrok nie­ska­zi­tel­ną ple­ja­dą kwia­to­wych barw, kry­sta­licz­nym bla­skiem i odro­bi­ną mło­dzień­czej lek­ko­ści. Kom­po­nu­jąc swój wio­sen­ny maki­jaż, wybierz połącz­nie pudro­we­go różu na powie­kach wzmoc­nio­ne­go czy­stym fio­le­tem iry­sów. To połą­cze­nie ide­al­nie roz­świe­tla oczy jed­no­cze­śnie zmy­sło­wo wyostrza­jąc tęczów­kę, któ­ra w wio­sen­nym świe­tle dnia hip­no­ty­zu­je kolo­rem.

Inten­syw­no­ści spoj­rze­niu doda kred­ka w zbli­żo­nym odcie­niu, któ­ra sub­tel­nie poły­sku­je saty­no­wym bla­skiem. Cera muśnię­ta słoń­cem pod­kre­śla zapo­wiedz natu­ral­nej opa­le­ni­zny i wyry­so­wu­je kości policz­ko­we nada­jąc twa­rzy cha­rak­te­ru i trój­wy­mia­ro­wo­ści.  Usta z lustrza­nym odbi­ciem beżu zła­ma­ne­go nutą cie­płe­go różu i zło­ci­sty­mi dro­bin­ka­mi to dopeł­nie­nie tego świe­że­go i bez­tro­skie­go maki­ja­żu.

W wyda­niu wie­czo­ro­wym ten look ide­al­nie kom­po­nu­je się z żywą czer­wie­nia na ustach, któ­ra odmie­ni ten maki­jaż i doda mu soczy­stej kobie­co­ści.

Do wyko­na­nia maki­ja­żu użyj:

INGRID Ego­ist  Eye sha­dow nr 15 i 16
INGRID Liqu­id Lip­stick nr 307
INGRID Eye Pen­cil nr 118

001

 

Postaw na moc­ny akcent – nowe obli­cze lakie­rów do paznok­ci But­ter­fly

            Róż i fio­let to jed­ne z naj­bar­dziej kobie­cych odcie­ni. Nie­ste­ty w więk­szo­ści przy­pad­ków te dwa kolo­ry budzą skraj­ne emo­cje. Przez lata okry­te złą sła­wą, poka­zu­ją nam swo­je dru­gie obli­cze. Czas zerwać z ste­reo­ty­po­wym myśle­niem, i odkryć wie­le moż­li­wo­ści, któ­re dają nam te cukier­ko­we kolo­ry. W tym sezo­nie odważ­cie się na słod­ki róż i inten­syw­ny fio­let.

            Wszyst­ko zale­ży od tego jak będziesz je nosić. Umie­jęt­nie zesta­wio­ny może stać się naj­moc­niej­szym ele­men­tem sty­li­za­cji. „Mono­chro­me look” prze­łam inten­syw­ny­mi odcie­nia­mi śliw­ki i różu. Zesta­wie­nie jed­no­barw­nych ubrań z moc­nym akcen­tem na paznok­ciach jest nie tyl­ko mod­ne w tym sezo­nie, ale też oży­wia­ją­ce. Moc­na kolo­ry­sty­ka mani­cu­re doda­je Two­jej sty­li­za­cji nie­ba­nal­no­ści i świe­że­go powie­wu.

Pod­kreśl usta o ton jaśniej­szym odcie­niem niż mani­cu­re. Dzię­ki temu nadasz spój­ny wyraz Two­je­mu sty­lo­wi. Prze­ła­muj sche­ma­ty i nie bój się śmia­łych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych. Z pozo­ru nie­pa­su­ją­ce bar­wy razem wyglą­da­ją per­fek­cyj­nie. Do śliw­ko­wych paznok­ci dobierz żół­ty płaszcz z czer­wo­ny­mi dodat­ka­mi. Jeśli jesteś zwo­len­nicz­ką kla­sycz­ne­go sty­lu- różo­we paznok­cie będą świet­nym dodat­kiem do sza­rej oversize’owej sukien­ki.

Lakier do paznok­ci Per­fect But­ter­fly nada­je paznok­ciom inten­syw­ny kolor i połysk już przy pierw­szej war­stwie. Wygod­ny pędze­lek umoż­li­wia łatwą i szyb­ką apli­ka­cję oraz per­fek­cyj­nie rów­no­mier­ne kry­cie. Lakier odpor­ny jest na uszko­dze­nia i ście­ra­nie, dzię­ki cze­mu gwa­ran­tu­je efekt dosko­na­łe­go mani­cu­re przez wie­le dni. Pale­ta inten­syw­nych trzy­dzie­stu kolo­rów daje nie­ogra­ni­czo­ną moż­li­wość zaba­wy.

Zostaw zim­ny i nud­ny sezon za sobą i przy­wi­taj wio­snę słod­ki­mi, inten­syw­ny­mi i orzeź­wia­ją­cy­mi bar­wa­mi! Moc­ne kolo­ry powin­ny zago­ścić na Two­ich paznok­ciach już teraz. Lan­dryn­ko­wy róż i inten­syw­ny fio­let dosko­na­le pasu­ją i dopeł­nia­ją two­ją sty­li­za­cję. Baw się for­mą, łącz kolo­ry i poczuj sło­dycz!

002

Shiny#Smoky#Eyes

Maki­jaż smo­ky eyes to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych maki­ja­ży, któ­ry z pew­no­ścią doda Ci odro­bi­nę zmy­sło­wo­ści. „Przy­dy­mio­ne” oko spraw­dzi się w każ­dym kolo­rze, dla­te­go wie­czo­ro­we smo­ky eyes w ciem­niej­szych tona­cjach wca­le nie musi ustę­po­wać smo­ky eyes na co dzień. Jeśli zapa­mię­tasz kil­ka pod­sta­wo­wych zasad, tego typu maki­jaż nie będzie miał przed tobą żad­nych tajem­nic.

Od kil­ku sezo­nów smo­ky eyes nie jest już czar­ny, wybie­ra­my takie kolo­ry, w któ­rych dobrze się czu­je­my i któ­re pod­kre­śla­ją tęczów­kę. Shi­ny Smo­ky Eyes But­ter­fly to kolek­cja cie­ni, do wyko­na­nia opa­li­zu­ją­ce­go maki­ja­żu typu smo­ky, o róż­nym stop­niu nasy­ce­nia. Połysk wra­ca duży­mi kro­ka­mi i mar­ka But­ter­fly ofe­ru­je sześć zesta­wów kolo­ry­stycz­nych, któ­re są połą­cze­niem kla­sycz­nych kolo­rów z ele­men­ta­mi „nude”. W każ­dej palet­ce znaj­du­ją się neu­tral­ne kolo­ry, mogą­ce sta­no­wić bazę maki­ja­żu dzien­ne­go lub bazę pod przy­dy­mio­ny ciem­niej­szy­mi kolo­ra­mi maki­jaż smo­ky.

Moż­li­wość apli­ka­cji cie­ni na mokro i sucho daje sze­ro­ki wachlarz moż­li­wo­ści. Pod­czas apli­ka­cji cie­ni suchym pędzel­kiem jeste­śmy w sta­nie uzy­skać natu­ral­ny look z deli­kat­nie opa­li­zu­ją­cą powie­ką, pod­czas apli­ka­cji ciem­niej­szych cie­ni na mokro, maki­jaż nabie­ra dra­pież­ne­go cha­rak­te­ru, ide­al­ne­go na popo­łu­dnio­we wyj­ście z przy­ja­ciół­ka­mi bądź na rand­kę.

CIENIE DO POWIEK SHINY SMOKY EYES BUTTERFLY

Nowe cie­nie do powiek Shi­ny Smo­ky Eyes But­ter­fly to zesta­wy kolo­ry­stycz­ne na każ­dą oka­zję. Per­ło­we wykoń­cze­nie cie­ni zagwa­ran­tu­je wyra­zi­ste spoj­rze­nie, a moż­li­wość apli­ka­cji na sucho i mokro otrzy­ma­nie maki­ja­żu o róż­nym stop­niu nasy­ce­nia. Do cie­ni dołą­czo­ny jest mini prze­wod­nik do wyko­na­nia per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu Smo­ky Eyes.

Spo­sób uży­cia: Nanieść na powie­kę za pomo­cą apli­ka­to­ra lub pędzel­ka do cie­ni. Cie­nie mogą być sto­so­wa­ne zarów­no na sucho jak i na mor­ko.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy