Wiosenne inspiracje z Nessi

Wspólnie z firmą obuwniczą Nessi przygotowaliśmy dla Was wspaniały konkurs, w którym do wygrania jest para butów z nowej kolekcji wybrana przez zwycięzcę. Musicie jedynie puścić wodze wyobraźni i stworzyć wirtualną stylizację z elementem butów. Co jeszcze trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

nessi-do-postu

Zasa­dy kon­kur­su:

1)Polubić fan­pa­ge Nes­si
2.) Polu­bić fan­pa­ge Vers-24
3.) Zapi­sać się do new­slet­te­ra Vers-24
4.) Zada­niem kon­kur­so­wym jest stwo­rze­nie wir­tu­al­nej sty­li­za­cji w for­ma­cie .jpg, z wyko­rzy­sta­niem zdjęć obu­wia Nes­si, dostęp­nych na stro­nie www.nessi.com.pl . Sty­li­za­cje pro­si­my wysy­łać na mail biuro@vers-24.com

Kon­kurs trwa od 23 do 30 kwiet­nia 2015 r. POWODZENIA! 

Regu­la­min:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki, na jakich odby­wa się kon­kurs pod nazwą „Wio­sen­ne inspi­ra­cje z Nes­si” (zwa­ny dalej „Kon­kur­sem”).
 2. Kon­kurs nie jest grą loso­wą ani zakła­dem wza­jem­nym w rozu­mie­niu Usta­wy z dnia 29 lip­ca 1992 r. o grach loso­wych i zakła­dach wza­jem­nych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Kon­kurs odby­wa się z zacho­wa­niem zasad doty­czą­cych ochro­ny danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Orga­ni­za­to­rem Kon­kur­su jest Vers Pro­duc­tion, NIP 525 427 13 51, ul. Gór­skie­go 6/74, 00–033 War­sza­wa (zwa­na dalej „Orga­ni­za­to­rem”)
 5. Fun­da­to­rem nagród w Kon­kur­sie jest Nes­si s.c. z sie­dzi­bą w ul. Kar­dy­na­ła S. Wyszyń­skie­go 11 08–400 Gar­wo­lin , Kon­kurs trwa od 23.04.2015 r. do 30.04.2015 r. (do godzi­ny 24:00).
 6. Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny jest w sie­dzi­bie Orga­ni­za­to­ra oraz na stro­nie inter­ne­to­wej:
  www.vers-24.com

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W Kon­kur­sie może wziąć udział peł­no­let­nia oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (zwa­na dalej „Uczest­ni­kiem”).
 2. Warun­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest bycie fanem na Fan­Pa­ge VERS-24 i Nes­si oraz zada­niem kon­kur­so­wym jest stwo­rze­nie wir­tu­al­nej sty­li­za­cji w for­ma­cie .jpg, z wyko­rzy­sta­niem zdjęć obu­wia Nes­si, dostęp­nych na stro­nie www.nessi.com.pl. Sty­li­za­cje wysłać na mail biuro@vers-24.com
 3. Zgła­sza­jąc swój udział w Kon­kur­sie Uczest­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie swo­ich danych oso­bo­wych: imię, nazwi­sko, wiek, adres miej­sca zamiesz­ka­nia
 4. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.
 5. W Kon­kur­sie nie mogą brać udzia­łu pra­cow­ni­cy, ani współ­pra­cow­ni­cy Orga­ni­za­to­ra lub Fun­da­to­ra.
 6. Udział w Kon­kur­sie ozna­cza zgo­dę Uczest­ni­ka na warun­ki Kon­kur­su okre­ślo­ne niniej­szym Regu­la­mi­nem.
 7. Uczest­nic­two w Kon­kur­sie jest dobro­wol­ne i nie­od­płat­ne.
 8. Uczest­nik Kon­kur­su może brać udział w Kon­kur­sie tyl­ko raz.

NAGRODY

 1. Nagro­dy w Kon­kur­sie nie mogą zostać wymie­nio­ne na ekwi­wa­lent pie­nięż­ny.
 2. Każ­dy Lau­re­at Kon­kur­su może otrzy­mać tyl­ko jed­ną nagro­dę.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRÓD

 1. Ogło­sze­nie wyni­ków Kon­kur­su nastą­pi w dniu 4.05.2015 r. poprzez zamiesz­cze­nie na stro­nie inter­ne­to­wej www.vers-24.com listy Lau­re­atów, zawie­ra­ją­cej imię i nazwi­sko poda­ne w pro­fi­lu zwy­cięz­cy.
 2. Nie­za­leż­nie od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su w spo­sób poda­ny w ust. 1 powy­żej, każ­dy z Lau­re­atów dro­gą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­ną zosta­nie poin­for­mo­wa­ny przez Orga­ni­za­to­ra o przy­zna­niu mu nagro­dy w dniu 04.05. 2015 r.
 3. W ter­mi­nie 3 dni od ogło­sze­nia wyni­ków Kon­kur­su Orga­ni­za­tor wyśle za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wia­do­mość z biuro@vers-24.com
 4. Orga­ni­za­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­ne z dzia­ła­niem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

REKLAMACJE:

 1. Rekla­ma­cje doty­czą­ce prze­bie­gu Kon­kur­su mogą być zgła­sza­ne do Orga­ni­za­to­ra naj­póź­niej do dnia 11.05.2015 roku.
 2. Rekla­ma­cje muszą być zgła­sza­ne przez każ­de­go uczest­ni­ka w for­mie mailo­wej na adres biuro@vers-24.com.
 3. Aktu­al­ny Regu­la­min Kon­kur­su dostęp­ny będzie na stro­nie www.vers-24.com
 4. Przy­stą­pie­nie do Kon­kur­su jest rów­no­znacz­ne z zapo­zna­niem się przez uczest­ni­ka z tre­ścią niniej­sze­go Regu­la­mi­nu i jego akcep­ta­cją.
 5. Postę­po­wa­nie rekla­ma­cyj­ne trwa 7 dni. O wyni­ku postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go Komi­sja powia­da­mia Uczest­ni­ka Kon­kur­su zgła­sza­ją­ce­go rekla­ma­cję.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bio­rąc udział w Kon­kur­sie uczest­nik Kon­kur­su wyra­ża zgo­dę na opu­bli­ko­wa­nie imie­nia i nazwi­ska oraz miej­sco­wo­ści zamiesz­ka­nia uczest­ni­ka Kon­kur­su w przy­pad­ku, kie­dy zosta­nie on lau­re­atem Kon­kur­su.
 2. Dane oso­bo­we uczest­ni­ków Kon­kur­su prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie ich zgo­dy. Na liście lau­re­atów Kon­kur­su publi­ko­wa­nej na stro­nie ser­wi­su www.vers-24.com zamiesz­cza­ne są dane oso­bo­we uczest­ni­ków kon­kur­su, któ­rzy wyra­zi­li zgo­dę.
 3. Dane oso­bo­we lau­re­ata Kon­kur­su zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ków Orga­ni­za­to­ra Kon­kur­su.
 4. Uczest­ni­cy Kon­kur­su, poda­jąc swo­je dane oso­bo­we pod­czas reje­stra­cji w Kon­kur­sie, wyra­ża­ją zgo­dę na ich dal­sze prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­to­ra jako admi­ni­stra­to­ra danych w celach pro­mo­cyj­no-mar­ke­tin­go­wych zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną przez Orga­ni­za­to­ra dzia­łal­no­ścią. Uczest­ni­cy Kon­kur­su wyra­ża­ją zgo­dę na otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez sie­bie adres e-mail infor­ma­cji han­dlo­wych prze­sy­ła­nych przez Orga­ni­za­to­ra, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. oraz Usta­wą o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniej­szy Regu­la­min jest jedy­nym doku­men­tem okre­śla­ją­cym zasa­dy udzia­łu w Kon­kur­sie.
 2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem sto­su­je się odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy