Wiosenne inspiracje z Nessi – Rozstrzygnięcie konkursu!

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że kon­kurs WIOSENNE INSPIRACJE Z NESSI wygra­ła Pani Anna Sała­ta. Poni­żej przed­sta­wia­my pra­cę Pani Anny oraz pro­si­my o kon­takt na biuro@vers-24.com.

unnamed

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy