WINTER BLOOM – najnowsza kolekcja od EDITED

Boskie lata 70-te! To nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie z nowym look­bo­okiem EDITED. Zespół pro­jek­to­wy na cze­le z Cla­ris­są Labin pre­zen­tu­je naj­now­szą kolek­cję mar­ki na jesień, ale nie na tę smut­ną i zala­ną desz­czem. Wręcz prze­ciw­nie – zdję­cia prze­no­szą nas w chłod­ne, ale bar­dzo sło­necz­ne kli­ma­ty. Nie­zwy­kle dziew­czę­ce i deli­kat­ne. Po pro­stu sty­lo­we.

Kolek­cja o nazwie WINTER BLOOM prze­no­si w kra­inę snu z przy­tul­ny­mi weł­nia­ny­mi swe­tra­mi i plu­szo­wy­mi pele­ry­na­mi zarzu­co­ny­mi na deli­kat­ne kwie­ci­ste sukien­ki. Cha­rak­ter zdjęć, prze­świe­tlo­ne bar­wy i sty­li­za­cje prze­no­szą nas tro­chę w kli­mat bez­tro­skich lat 70-tych, kie­dy kró­lo­wa­ła mło­dość i bez­tro­ska. 

Kolo­ry­sty­ka kolek­cji rów­nież moc­no nawią­zu­je do tam­tej deka­dy: jasno­brą­zo­we bar­wy zesta­wio­ne z kolo­rem musz­tar­do­wym, głę­bo­kie bor­do flir­tu­ją­ce z odcie­nia­mi rdzy i nada­ją­ce świe­żo­ści akcen­ty nie­bie­skie­go i beżu two­rzą nie­ba­la­ne połą­cze­nie.

Naj­waż­niej­sze ele­men­ty tej kolek­cji to mię­dzy inny­mi kurt­ka z futra plu­szo­we­go, over­si­zo­we swe­try w cie­płych odcie­niach, zwiew­ne maxi sukien­ki i dłu­gie płasz­cze. Lek­kość kon­tra­stu­ją­ca z cięż­ki­mi ele­men­ta­mi. Jesien­ne kro­je połą­czo­ne z let­ni­mi prin­ta­mi. Te sprzecz­no­ści spra­wia­ją, że EDITED sta­wia bar­dzo wyso­ko poprzecz­kę w seg­men­cie dam­skiej mody na tego­rocz­ny sezon jesień – zima.  

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy