Wiemy kto wystąpi podczas tegorocznego pokazu Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Wio­dą­ca mar­ka bie­li­zny, zapa­chów i kosme­ty­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Victoria’s Secret po raz kolej­ny zapra­sza super­mo­del­ki i zna­nych arty­stów na pokaz, któ­ry co roku bije rekor­dy oglą­dal­no­ści na całym świe­cie. 

Po pro­duk­cjach w Pary­żu, Lon­dy­nie i Szan­gha­ju, naj­więk­sze modo­we wyda­rze­nie na świe­cie powra­ca do Nowe­go Jor­ku. Legen­dar­ny pokaz bie­li­zny otwo­rzy w tym roku mło­dziut­ka ame­ry­kan­ka, model­ka Tay­lor Hill. Obok anioł­ków, na sce­nie nie zabrak­nie muzycz­nych gości- pod­czas Victoria’s Secret Holi­day wystą­pią The Cha­in­smo­kers, Hal­sey, Bebe Rexha, Rita Ora, Shawn Men­des, Kel­sea Bal­le­ri­ni oraz The Struts. Jak zapew­nia pro­du­cent Ed Razek, tego­rocz­ny pokaz będzie dotych­czas naj­bar­dziej ambit­ną pro­duk­cją, co ozna­cza wię­cej mody, arty­stów, opo­wie­ści i 60 top mode­lek z całe­go świa­ta! Na wybie­gu poja­wi się daw­no nie widzia­na Beha­ti Prin­sloo, Adria­na Lima, Elsa Hosk, Can­di­ce Swa­ne­po­el, Jasmi­ne Tookes, Lais Ribe­iro, Jose­phi­ne Skri­ver, Romee Strijd, Mar­tha Hunt, Sara Sam­pa­io, Tay­lor Hill, Stel­la Maxwell, Ken­dall Jen­ner oraz sio­stry- Bel­la i Gigi Hadid. 

Rita Ora

Hal­sey

Bebe Rexha

The Struts

The Cha­in­smo­kers

Shawn Men­des

Pod­czas Victoria’s Secret Fashion Show Holi­day Spe­cial będzie­my podzi­wiać współ­pra­cę mar­ki z lon­dyń­ską szy­kow­ną i kobie­cą „Kró­lo­wą prin­tów”- pro­jek­tant­ką Mary Katrant­zou. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy