Wielkie targi „Wybieram Polską Modę” w Pałacu Kultury i Nauki

W tym roku sezon świą­tecz­ny roz­po­czy­na­my w wiel­kim sty­lu. 23 listo­pa­da w samym ser­cu War­sza­wy, w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki odbę­dą się wiel­kie tar­gi „Wybie­ram Pol­ską Modę”. Będzie to wyjąt­ko­wa oka­zja, by poczuć magię świąt oraz upo­lo­wać mod­ne i sty­lo­we pre­zen­ty gwiazd­ko­we dla sie­bie i swo­ich bli­skich. NIEDZIELA 23 LISTOPADA (OD 11.30 DO 17.30). WSTĘP BEZPŁATNY.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

FD PKIN 23 listopada B2 v3

Na jeden wyjąt­ko­wy i pełen wra­żeń dzień zamie­nia­my Pałac Kul­tu­ry i Nauki w mek­kę mody.  W nie­po­wta­rzal­nym miej­scu, ulo­ko­wa­nym w samym cen­trum mia­sta, zbie­rze­my aż 100 wyjąt­ko­wych i uta­len­to­wa­nych pol­skich pro­jek­tan­tów, któ­rzy wysta­wią swo­je naj­now­sze kolek­cje. Stwo­rzo­ne przez nich ubra­nia, biżu­te­ria, buty oraz kape­lu­sze nie są dostęp­ne w regu­lar­nej sprze­da­ży. Dla­te­go odwie­dza­ją­cy tar­gi będą mogli doko­nać wyjąt­ko­wych zaku­pów dla sie­bie oraz zna­leźć tra­fio­ne pre­zen­ty gwiazd­ko­we.

Targi Wybieram Polską Modę odbędą się już w najbliższą niedzielę, 23 listopada i  potrwają od 11.30 do 17.30 w Sali Marmurowej.

Nie bez zna­cze­nia jest wybór na miej­sce tar­gów Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go budyn­ku w ser­cu War­sza­wy. Tym samym orga­ni­za­to­rzy chcą spra­wić, by pol­ska, autor­ska moda zna­la­zła się w cen­trum uwa­gi. Goście odwie­dza­ją­cy prze­stron­ne sale pała­cu będą mogli odkryć wyjąt­ko­we pol­skie mar­ki i wzbo­ga­cić swo­ja gar­de­ro­bę o rze­czy naj­wyż­szej jako­ści, wyróż­nia­ją­ce się nie­po­wta­rzal­nym desi­gnem. W gro­nie pro­jek­tan­tów znaj­dą się mię­dzy inny­mi mar­ki: Rey­kja­vik District, Yeah Bun­ny, My Mani­fe­sto, Cah­lo, Goshi­co, Zom­bie Dash, Dress Code, Ufu­fu, Kowal­ski, My Mani­fe­sto, Suzi i wie­le innych.

Koniec roku, na prze­kór nie­sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie, to gorą­cy sezon dla osób poszu­ku­ją­cych wyjąt­ko­wych sty­li­za­cji na rodzin­ne i fir­mo­we przy­ję­cia gwiazd­ko­we oraz bale syl­we­stro­we. Tar­gi „Wybie­ram Pol­ską Modę” spra­wią, że męczą­ce na ogół świą­tecz­ne zaku­py sta­ną się czy­stą przy­jem­no­ścią, bez stre­su, pośpie­chu i tło­ku. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją całe rodzi­ny i zapew­nia­ją ide­al­ne warun­ki zabie­ga­nym mamom. Panie będą mogły zre­lak­so­wać się mię­dzy zaku­pa­mi w stre­fie beau­ty, a dzie­ci poba­wić się w stre­fie Kids.

Głów­nym part­ne­rem stre­fy beau­ty jest mar­ka Gol­den Rose (wspie­ra­ją ją też mar­ki Bie­len­da i Paese). Panie będą mia­ły tu oka­zję sko­rzy­stać z porad wiza­ży­sty i zro­bić mani­cu­re. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­tu­ją też kon­kur­sy z atrak­cyj­ny­mi kosme­tycz­ny­mi nagro­da­mi. Z myślą o naj­młod­szych odwie­dza­ją­cych powsta­nie stre­fa Kids. Ani­ma­to­rzy zabaw z gru­py Potworkowo.pl zadba­ją, by dzie­ci spę­dzi­ły przy­jem­nie czas na grach i zaba­wach (mię­dzy inny­mi malo­wa­nie twa­rzy). Na miej­scu będzie też dzia­ła­ła stre­fa gastro­no­micz­na, otwar­ta dla wszyst­kich, któ­rzy zechcą odpo­cząć i coś zjeść.

Wybie­ram Pol­ską Modę to akcja spo­łecz­na, cie­szą­ca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Jej idea pole­ga na pro­mo­wa­niu pro­jek­tan­tów, two­rzą­cych nie­za­leż­ną modę autor­ską. Ini­cja­ty­wę wspar­ły tak­że zna­ne oso­by zwią­za­ne z show-biz­ne­sem oraz bran­żą modo­wą, mię­dzy inny­mi Maciej Rock, Kata­rzy­na Maria Zie­liń­ska, Sera­fin Andrze­jak, Beata Sadow­ska, Dj Vika. Wystą­pi­li oni w fil­mi­kach, pro­mu­ją­cych akcje, w któ­rych mówią, dla­cze­go ich zda­niem war­to wybie­rać ubra­nia od pol­skich pro­jek­tan­tów. Fil­my moż­na zoba­czyć na stro­nie https://www.facebook.com/fashiondemocracyy?fref=ts

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy