Wiek? To bez znaczenia!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Daphne Selfe

Jak wyobra­żam sobie „praw­dzi­wą”  top model­kę? Jesz­cze nie­daw­no na to pyta­nie odpo­wie­dzia­ła­bym bez chwi­li zawa­ha­nia, wymie­nia­jąc takie przy­mio­ty ide­al­nej w moim mnie­ma­niu kobie­ty, jak: pro­por­cjo­nal­na figu­ra, ory­gi­nal­na uro­da i cera bez żad­nych oznak upły­wu cza­su. Dziś pomi­nę­ła­bym tyl­ko, a może i aż, to ostat­nie: zero oznak sta­rze­nia! Prze­ko­na­łam się o tym, że kam­pa­nie rekla­mo­we i przed­się­wzię­cia reali­zo­wa­ne przez moich modo­wych guru napraw­dę zmie­nia­ją spo­sób, w jaki postrze­gam wszyst­ko, co mnie ota­cza, w tym tak­że ludz­kie pięk­no. Świat mody XXI wie­ku zmie­nia swo­je obli­cze na zde­cy­do­wa­nie łagod­niej­sze, a wraz z nim i ja doj­rze­wam do tego, że bycie ide­al­nym jest nie tyl­ko nie­moż­li­we, ale tak­że wca­le nie­po­żą­da­ne. Aha. I jesz­cze jed­no. W tym doj­rzal­szym świe­cie mody wiek nie gra już roli!

Dobre dobre­go począt­ki

Rok 2010, Nowy Jork. Pod­czas jed­ne­go z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych tygo­dni mody na świe­cie zda­rza się coś zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­ne­go. Na wybie­gu domu mody Adrien­ne Vit­ta­di­ni poja­wia się sie­dem mode­lek o śred­niej wie­ku 50 lat. Przed­sta­wi­ciel­ki „Modern Muses”, bo tak nazwa­na zosta­ła kolek­cja Vit­ta­di­nie­go, wywo­ła­ły napraw­dę spo­ro zamie­sza­nia, ponie­waż goście poka­zu z więk­szą uwa­gą patrzy­li na nie niż na ubra­nia, któ­re pod­czas każ­de­go modo­we­go show powin­ny grać pierw­szo­pla­no­wą rolę. Współ­cze­sny­mi muza­mi świa­ta mody i boha­ter­ka­mi legen­dar­ne­go poka­zu były: Niki Tay­lor (36 lat), Roshum­ba Wil­liams (43 l.), Iri­na Pata­eva (44 l.), Fede­ri­que van Der Val (44 l.), Carol Alt (51 l.), Pat Cle­ve­land (68 l.) oraz naj­bar­dziej zna­na dziś model­ka age plus – Car­men Dell’ Ore­fi­ce.

Vit­ta­di­ni swo­ją kolek­cją dał do zro­zu­mie­nia nie tyl­ko, że doj­rza­łość jest napraw­dę pięk­na. Zatrud­nia­jąc w swo­im poka­zie kobie­ty, któ­re przy­cią­gnę­ły wzrok widzów w więk­szym stop­niu niż same ubra­nia poka­zał, że model­ka to przede wszyst­kim kobie­ta war­ta uwa­gi jako nie­po­wta­rzal­na oso­bo­wość, a nie ste­reo­ty­po­wy mane­kin na ubra­nia.

Carmen Dell'Orefice

Car­men Dell’Orefice

Śmiech kobie­ty w każ­dym wie­ku jest syno­ni­mem czy­ste­go pięk­na”

Dolce & Gab­ba­na

Wspo­mnia­na już wcze­śniej Car­men Dell’ Ore­fi­ce jest dziś praw­dzi­wą iko­ną doj­rza­łe­go świa­ta mody i współ­cze­sną top model­ką. Spo­glą­da­jąc na okład­kę taj­landz­kie­go Vogue’a (wrze­sień 2014 – przyp. red.) trud­no uwie­rzyć, że ma aż 83 lata! Dostoj­na dama o siwo – bia­łych wło­sach nie jest ama­tor­ką. W Vogue’u zade­biu­to­wa­ła w wie­ku 15 lat, czy­li w roku … 1946! Od tam­tej pory pra­co­wa­ła z naj­lep­szy­mi foto­gra­fa­mi: Richar­dem Ave­do­nem, Irvin­giem Pen­nem czy Nor­ma­nem Par­kin­so­nem oraz pre­sti­żo­wy­mi doma­mi mody: Dior, Moschi­no, Thier­ry Mugler czy Her­mes. Model­ka wie­lo­krot­nie powta­rza, że wiek, to dla niej tyl­ko licz­ba. Zja­wi­sko­wa Car­men nale­ży do agen­cji mode­lek Trump Model Mana­ge­ment, któ­rej wła­ści­cie­lem jest ame­ry­kań­ski miliar­der Donald Trump. To pierw­sza agen­cja zatrud­nia­ją­ca model­ki powy­żej 30 roku życia. W zakład­ce „Legends Divi­sion” poza Car­men Dell’ Ore­fi­ce znaj­dzie­my Pat Cle­ve­land czy Bever­ly John­son.

Carmen Dell'Orefice-Vogue 1947

Po nowo­jor­skim prze­ło­mie w modzie na współ­pra­cę z doj­rza­ły­mi model­ka­mi decy­du­ją się kolej­ni pro­jek­tan­ci. Dyrek­tor kre­atyw­ny Calvin Kle­in Col­lec­tion – Fran­ci­sco Costa – zatrud­nia do kam­pa­nii rekla­mo­wej słyn­ną w latach 90. Kri­sten McMe­na­my, z Mar­kiem Jacob­sem pra­cu­je wkrót­ce Elle Mac­pher­son, a Miuc­cia Pra­da oraz duet Dolce & Gab­ba­na nie ustę­pu­ją zna­jo­mym pro­jek­tan­tom na krok. To wła­śnie ci ostat­ni zna­ni są z tego, że nie tyl­ko ubie­ra­ją kobie­ty w każ­dym wie­ku, ale tak­że zatrud­nia­ją je w roli mode­lek na wybie­gu i w kam­pa­niach rekla­mo­wych. To wła­śnie w ich poka­zie wyszła naj­star­sza model­ka świa­ta, 86 – let­nia dziś Daph­ne Sel­fe, a w wio­sen­nej kam­pa­nii na rok 2015 obok mło­dziut­kiej Bian­ki Bal­ti czy Iri­ny Sha­ra­po­vej pozu­ją natu­ral­nie pięk­ne i uśmiech­nię­te … bab­cie!

Carmen Dell'Orefice-Harper's Bazaar 1958
Kolej­ne przy­kła­dy? Nie trze­ba ich dłu­go szu­kać – Jane Fon­da (75 l.) dla L’Oreal, Iris Apfel (94 lata!) w kam­pa­nii fir­my kosme­tycz­nej MAC, Jacqu­ie Tajah Mur­dock (84 l.) dla Lanvin oraz Joan Didion ( 80 l.) we współ­pra­cy z Celi­ne. Lista doj­rza­łych mode­lek zaskar­bia­ją­cych sobie ser­ca modo­wych gigan­tów jest coraz dłuż­sza.

Iris Apfel

Z zacho­du na wschód

(…) Wspie­ra­my odwa­gę w wyra­ża­niu sie­bie, inte­lek­tu­al­ną nie­za­leż­ność, nie­sza­blo­no­we podej­ście do życia i kre­atyw­ne dzia­ła­nie. Dla nas wyjąt­ko­wość naszych Amba­sa­do­rów ma i zawsze mia­ła klu­czo­we zna­cze­nie, dla­te­go nadal będzie­my zapra­szać do wspól­nych pro­jek­tów nie­zwy­kłe oso­by, nie licząc się z ich metry­ką” – tak wybór model­ki do swo­jej naj­now­szej kam­pa­nii rekla­mo­wej tłu­ma­czą pro­jek­tant­ki pol­skiej mar­ki odzie­żo­wej Nenuk­ko. Mowa o Hele­nie Noro­wicz, aktor­ce o nie­zwy­kłym talen­cie i nie­sza­blo­no­wej uro­dzie, któ­ra w tym roku obcho­dzić będzie 81. uro­dzi­ny. To wła­śnie ona jest boha­ter­ką kam­pa­nii Nenuk­ko „I’m not then” oraz impo­nu­ją­cej sesji zdję­cio­wej pro­mu­ją­cej kolek­cję eks­klu­zyw­nej pol­skiej mar­ki Boho­bo­co, do któ­rej pozo­wa­ła z mło­dziut­ką top model­ką Mag­da­le­ną Jasek.
Aktor­ka zna­na ze sce­ny war­szaw­skie­go Teatru Stu­dio zachwy­ci­ła nas w dwóch zupeł­nie odmien­nych odsło­nach – w mło­dzie­żo­wej wer­sji, w wyda­niu Nenuk­ko, oraz w luk­su­so­wej i mini­ma­li­stycz­nej kolek­cji Boho­bo­co, któ­ra bez­błęd­nie dopeł­ni­ła jej szla­chet­ną uro­dę.

Tworząc najnowszą kolekcję chcieliśmy pokazać i jednocześnie podkreślić, że współczesna moda zaciera granice wieku. Każda kobieta może czuć się świetnie w naszych projektach, być kobietą BOHOBOCO” – zapewniają projektanci marki Michał Gilbert Lach i Kamil Owczarek.

81-letnia-Helena-Norowicz-modelka-w-najnowszej-kampanii-BOHOBOCO_img54e653db3c7e6 81-letnia-Helena-Norowicz-modelka-w-najnowszej-kampanii-BOHOBOCO_img54e6537286533

Kolej­nych dowo­dów na zmia­nę podej­ścia do kwe­stii wie­ku w naszej rodzi­mej men­tal­no­ści nie­ła­two zna­leźć. War­to jesz­cze wspo­mnieć o gościn­nym wystę­pie Mał­go­rza­ty Nie­men (60 l.) w poka­zie Gosi Baczyń­skiej w 2011 roku czy udzia­le aktor­ki Beaty Tysz­kie­wicz (77 l.) w kam­pa­nii rekla­mo­wej „Gat­ta dla poko­leń” w 2013 roku.

mail (1)

Pol­ska bran­ża modo­wa nie ma jesz­cze takiej tra­dy­cji, jaką poszczy­cić się może histo­ria mody w Euro­pie Zachod­niej i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Tam ogrom­nym auto­ry­te­tem cie­szą się pro­jek­tan­ci mody, redak­to­rzy pism o modzie oraz foto­gra­fo­wie, któ­rzy z racji na swo­je doświad­cze­nie nie mogą mieć prze­cież dwu­dzie­stu lat. Może to wła­śnie talent naj­bar­dziej powa­ża­nych przed­sta­wi­cie­li zachod­niej bran­ży modo­wej, któ­rzy już daw­no prze­kro­czy­li 40. rok życia spra­wia, że coraz więk­szym sza­cun­kiem darzy się tam oso­by w doj­rza­łym wie­ku, a zmarszcz­ki i siwe wło­sy nie są już wro­giem, z któ­rym nale­ży bez­względ­nie wal­czyć za pomo­cą wszel­kich dostęp­nych narzę­dzi chi­rur­gii pla­stycz­nej.

Takiej świa­do­mo­ści bra­ku­je jesz­cze w Pol­sce, gdzie dba­nie o sie­bie, pie­lę­gno­wa­nie uro­dy, przy­wią­zy­wa­nie uwa­gi do nie­na­gan­ne­go ubio­ru, o eks­tra­wa­ganc­kim wize­run­ku nie wspo­mi­na­jąc, powy­żej pew­ne­go wie­ku jest po pro­stu nie na miej­scu. Ist­nie­je jed­nak szan­sa, że tak jak w przy­pad­ku więk­szo­ści tren­dów pro­mo­wa­nych w kul­tu­rze zachod­niej, tak i świa­do­mość tego, iż kobie­ty i męż­czyź­ni mogą wyglą­dać pięk­nie i czuć się wyjąt­ko­wo bez wzglę­du na wiek, zago­ści na dobre w umy­słach pol­skich twór­ców modo­wych i przed­sta­wi­cie­li mediów, a za ich pomo­cą tak­że w men­tal­no­ści każ­de­go czło­wie­ka.

Bez wzglę­du na zarzu­ty kie­ro­wa­ne w stro­nę zagra­nicz­nych domów mody, iż anga­żo­wa­nie do współ­pra­cy osób w każ­dym wie­ku ma na celu przede wszyst­kim pozy­ski­wa­nie nowych rzesz klien­tów, nie moż­na zaprze­czyć, że ten rze­ko­mo mar­ke­tin­go­wy chwyt może przy­nieść zmia­nę świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, a wraz z nią nowy kanon pięk­na, w któ­rym zwal­cza­nie wszel­kich obja­wów nie­do­sko­na­ło­ści fizycz­nej oraz pró­by zatrzy­ma­nia wie­ku są po pro­stu w złym guście.

Piękno było na przestrzeni stuleci definiowane w różny sposób. Wiek XX i XXI utrwalił w nas przekonanie, że piękno tkwi w młodości. Teraz to sformułowanie ulega przewartościowaniu, i jak twierdzi duet projektantów Domenico Dolce i Stefano Gabbana, to „Śmiech kobiety w każdym wieku jest synonimem czystego piękna”. Czy można się z nimi nie zgodzić?

Daphne Selfe 1

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
ZOOM ON: LA MANIA
JAK OPAKOWANIE STAŁO SIĘ SZTUKĄ?
DRESS CODE: JAK UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?Komentarze

komen­ta­rzy