Where fashion meets paper… czyli Hayden Williams i jego ilustracje modowe

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: haydenwilliamsillustrations.tumblr.com

Vogue1

Hay­den Wil­liams – ilu­stra­tor i pro­jek­tant, któ­ry niczym za pocią­gnię­ciem tajem­ni­czej różdż­ki w nie­speł­na godzi­nę potra­fi prze­kształ­cić pustą kart­kę papie­ru w modo­we arcy­dzie­ło.

Już jako 3 ­ latek uwiel­biał ryso­wać. Na począt­ku swo­jej karie­ry two­rzył ilu­stra­cje czer­piąc inspi­ra­cje z ulu­bio­nych bajek Wal­ta Disneya. Z bie­giem cza­su jego arty­stycz­ny samo­roz­wój zaczął nabie­rać tem­pa. Wil­liams natchnio­ny kobie­cym pięk­nem i zami­ło­wa­niem do mody roz­po­czął bowiem uwiecz­niać na papie­rze całą masę dam­skich wize­run­ków w kre­acjach cza­ru­ją­cych kla­są, szy­kiem i glam sty­lem.

Twór­czość Bry­tyj­czy­ka otwo­rzy­ła mu bra­my do karie­ry w pro­jek­to­wa­niu. Dostał szan­sę utwo­rze­nia wła­snej kolek­cji w ramach start­up’u Sketch Stre­et, wspie­ra­ją­ce­go mło­de talen­ty. Ponad­to do roz­po­zna­wal­no­ści nazwi­ska w śro­do­wi­sku mody przy­czy­ni­ła się jego koope­ra­cja z mar­ką Rim­mel Lon­don przy two­rze­niu kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej dla linii kosme­ty­ków Idol Eyes, pod­czas któ­rej miał oka­zję współ­pra­co­wać z samą Kate Moss.

Chic1

Rysun­ki Hay­de­na Williams’a moc­no nawią­zu­ją do kró­le­stwa pięk­na oraz prze­py­chu ­ Hol­ly­wo­od, a tak­że ery vin­ta­ge i popkul­tu­ry. Syl­wet­ki wid­nie­ją­ce na pra­cach arty­sty to w dużej mie­rze przede wszyst­kim czo­ło­we posta­cie show biz­ne­su – gwiaz­dy estra­dy, kine­ma­to­gra­fii i wybie­gów, a tak­że cele­bry­ci. Prze­glą­da­jąc pro­fil Bry­tyj­czy­ka w mikro­blo­go­wej plat­for­mie Tum­blr (www.haydenwilliamsillustrations.tumblr.com) zoba­czy­my m.in. Rihan­nę, Bey­on­cé, Kim Kar­da­shian, czy też Gise­le Bünd­chen. Uwa­dze mistrza ilu­stra­cji nie umy­ka­ją rów­nież męskie figu­ry. Swo­je pięć minut w szki­cow­ni­ku arty­sty dostał cho­ciaż­by Justin Tim­ber­la­ke, Pha­rell Wil­liams i Brad Pitt.

Pasja do ryso­wa­nia, nie­za­prze­czal­ny talent i moż­li­wo­ści widocz­ne na hory­zon­cie popchnę­ły Williams’a do pod­ję­cia stu­diów na Uni­wer­sy­te­cie Ravens­bo­ur­ne w kie­run­ku zwią­za­nym z pro­jek­to­wa­niem. Spo­glą­da­jąc na prze­pięk­ne ilu­stra­cje moż­na spo­dzie­wać się tyl­ko jed­ne­go ­ praw­dzi­we­go hitu na wybie­gach!

Beyonce2

Pharell Williams

Vogue.jpg

Kim Kardashian

Haute Couture

Gisele Bundchen

Fashion2

Fashion1

Disney3

Disney2

Disney1

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA



Komentarze

komen­ta­rzy