We are one but so different – Kasia Struss i JAC w kampanii Simple CP na wiosnę/lato 2018

We are one but so different to hasło przewodnie najnowszej kampanii marki Simple CP na sezon SS18. Do znanej już z sesji wizerunkowych marki Kasi Struss dołączyła kolejna top modelka, JAC – Monika Jagaciak. Prywatnie przyjaciółki, na planie sesji Kasia Struss i JAC zabierają nas w podróż współczesnej kobiety. 

 

Model­ki przed obiek­ty­wem Aldo­ny Karcz­mar­czyk stwo­rzy­ły har­mo­nij­ny, wręcz sio­strza­ny duet. Na foto­gra­fiach widocz­ne są trzy pla­ny zdję­cio­we, wśród nich samo­chód, pocze­kal­nia oraz sta­tycz­ne zdję­cia na bia­łym tle z wyko­rzy­sta­niem wia­tru. Wszyst­kie trzy ele­men­ty kam­pa­nii two­rzą całość, w któ­rej naj­waż­niej­szym mia­now­ni­kiem jest wol­ność, siła i przy­jaźń.

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji mar­ki Sim­ple CP była podróż oraz prze­krój róż­nych kul­tur.

Współ­cze­śnie coraz wię­cej podró­żu­je­my, pozna­je­my kul­tu­ry innych kra­jów, dzię­ki cze­mu za każ­dym razem odkry­wa­my się na nowo. W nowej kolek­cji chcia­łam zatrzeć róż­ni­ce kul­tu­ro­we, poka­zać, jak zmie­nia się kobie­ta Sim­ple.” – powie­dzia­ła Głów­na Pro­jek­tant­ka Sim­ple CP, Jago­da Pie­kar­ska.

W kolek­cji po raz pierw­szy poja­wi­ły się deni­mo­we mode­le w nowych odsło­nach. Dział pro­jek­to­wy na nowo zin­ter­pre­to­wał rów­nież frędz­le, któ­re będą się poja­wia­ły w sezo­nie w róż­nych odsło­nach. Uwa­gę zwra­ca też lakie­ro­wa­na kra­ta oraz poły­sku­ją­ce tka­ni­ny zesta­wio­ne z kla­sycz­ny­mi mode­la­mi ubrań.

Uzu­peł­nie­niem sesji wize­run­ko­wej jest czar­no-bia­ły film pre­zen­tu­ją­cy obie boha­ter­ki w dyna­micz­nych, wyra­zi­stych uję­ciach. Poje­dyn­czo model­ki dają wyraz swo­jej eks­pre­sji i na swój spo­sób inter­pre­tu­ją noszo­ne ubra­nia. Razem poka­zu­ją bli­skość i zro­zu­mie­nie, udo­wad­nia­jąc łączą­cą je przy­jaźń.


MODELS: KASIA STRUSS/AVANT MODELS, JAC/GAGAMODELS
PHOTO: ALDONA KARCZMARCZYK/VAN DORSEN ARTISTS
MOVIE: KURKOT KOLLEKTIV
HEAD DESIGNER: JAGODA PIEKARSKA/SIMPLE CP
STYLIST: OLGA ROTH/SIMPLE CP
HAIR: MICHAŁ BIELECKI
MAKE UP: PATRYCJA DOBRZENIECKA
MANICURE: NAILED IT
SCENOGRAPHY: MAREK PIOTROWSKI
BACKSTAGE: KATARZYNA POGODZIŃSKA/SIMPLE CP
RETOUCH: DOMINIK HERMAN
PRODUCTION/CONCEPTION: DAMIAN ADAMSKI/SIMPLE CP

 

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy