Warszawskie Targi Książki: godziny otwarcia, ceny, dojazd, wystawcy

Piąte Warszawskie Targi Książki rozpoczną się 22 maja na Stadionie Narodowym. W tym roku gościć będzie ponad 700 wystawców z Polski i 22 innych krajów oraz niemal 700 autorów. Ciekawa oferta programowa i wystawiennicza z wysokimi rabatami na nowości oraz wydawnicze bestsellery przyciągnie tłumy. Równolegle odbywać się będą po raz drugi Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Tymczasem, zanim zdradzimy Wam szczegóły organizacyjne (godziny otwarcia, ceny, dojazd, wejścia i przestrzenie), postanowiliśmy powiedzieć, na co naszym zdaniem warto się wybrać.

Tekst: Hele­na Chmielewska/materiały pra­so­we
Zdję­cia: alexiptoto.com, littlecommas.wordpress.com

books3
Dzień I

Start godz. 12.00
Wydaw­nic­two: Pol­skie Księ­gar­nie / Super Sió­dem­ka
Sto­isko nr 40/D4

Witold Święt­nic­ki.
Reży­ser tele­wi­zyj­ny i fil­mo­wy. Pro­mo­cja książ­ki “Powiedz praw­dę, prze­cież cię nie biję”. Roz­mo­wy Kata­rzy­ny Dyner o fil­mie Witol­da Święt­nic­kie­go. To film o tym, co ma do powie­dze­nia boha­te­ro­wi jego rodzi­na, głów­nie Mama, któ­ra mar­twi się o Syna. Według powie­dze­nia, że dobry uczeń jest jak becz­ka, z któ­rej nie wyciek­nie nawet jed­na kro­pla, Syn zapi­su­je wier­nie wszyst­ko to, co do nie­go w domu mówią. Dia­log skła­da­ją­cy się z mono­lo­gu Mat­ki i mil­cze­nia Syna jest w jakiś spo­sób typo­wy dla wie­lu współ­cze­snych rodzin. W książ­ce znaj­du­ją się rów­nież: roz­mo­wa z reży­se­rem Witol­dem Święt­nic­kim, wywia­dy z akto­ra­mi i twór­ca­mi fil­mu, reflek­sje o kul­tu­rze stu­denc­kiej.

Dzień II
Start godz. 10.00
Wydaw­nic­two: Egmont Pol­ska,
Sto­isko: sce­na numer I – pły­ta sta­dio­nu

Dian­lu­ca Paniel­lo.
Warsz­ta­ty z rysow­ni­kiem komik­sów Disneya, Ryso­wa­niu naj­dłuż­sze­go komik­su z kaczo­rem Donal­dem, Pokaz fre­esty­lu Paw­ła Skó­ry, Dru­ży­no­wy quiz o Kaczo­rze Donal­dzie, Uro­dzi­no­wy Tort dla fanów Kaczo­ra Donal­da.

Dzień III
Start godz. 11.00,
Wydaw­nic­two: Troy Dys­try­bu­cja
Sto­isko: 142/D17

Maria Ożga.
Spo­tka­nie z fina­list­ką dru­giej edy­cji Master­Chef Pol­ska, któ­ra dzię­ki swej oso­bo­wo­ści sta­ła się jed­ną z fawo­ry­tek widzów pro­gra­mu, a dzię­ki zdol­no­ścią kuli­nar­nym zachwy­ci­ła juro­rów oraz wie­le sław­nych posta­ci ze świa­ta kuli­na­riów wystę­pu­ją­cych w pro­gra­mie, takich jak Mar­co Pier­re Whi­te czy Kurt Schel­ler.

Dzień IV
Start godz. 11.00
Wydaw­nic­two: Ene-Due-Rabe
Sto­isko: sce­na dzie­cię­ca – poziom (-1) Gale­ria

Syl­wia Chut­nik.
Pisar­ka, kul­tu­ro­znaw­czy­ni, dzia­łacz­ka spo­łecz­na, lau­re­at­ka Pasz­por­tu Poli­ty­ki w kate­go­rii Lite­ra­tu­ra za rok 2008.

Codzien­nie
Start godz. 12.00
Wydaw­nic­two: c2
Sto­isko: 228/V

Mar­cin Sit­ko.
Autor ksią­żek “Wood­stock 1969. Naj­pięk­niej­szy week­end XX wie­ku” i “Hej Panie B. Wspo­mnie­nie arty­sty”.

Aktu­al­ny pro­gram wyda­rzeń dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej, rów­nież w łatwej w obsłu­dze apli­ka­cji na tele­fon komór­ko­wy (do pobra­nia ze skle­pu App Sto­re i Google Play).

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki czyn­ne będą w dniach i godzi­nach:
22 maja 2014 (czwar­tek) 10.00–18.00
23 maja 2014 (pią­tek) 10.00–19.00
24 maja 2014 (sobo­ta) 10.00–19.00
25 maja 2014 (nie­dzie­la) 10.00–17.00

Ceny bile­tów:
5 zł – bilet ulgo­wy jed­no­krot­ne­go wstę­pu
10 zł – bilet nor­mal­ny jed­no­krot­ne­go wstę­pu
18 zł – bilet rodzin­ny jed­no­krot­ne­go wstę­pu
28 zł – imien­ny kar­net wie­lo­krot­ne­go wstę­pu dla 1 oso­by

Bilet ulgo­wy za oka­za­niem legi­ty­ma­cji: eme­ry­ci i ren­ci­ści oraz ucznio­wie i stu­den­ci do 26 roku życia
Bilet rodzin­ny: dwo­je doro­słych + 1–3 dzie­ci do lat 18-tu (dzie­ci powy­żej 12 roku życia pro­szo­ne są o oka­za­nie legi­ty­ma­cji szkol­nej)
Wstęp wol­ny:

  • biblio­te­ka­rze i księ­ga­rze po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go (w dni bran­żo­we – czwar­tek i pią­tek)
  • zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py aka­de­mic­kie, szkol­ne i przed­szkol­ne po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go
  • dzie­ci poni­żej 12 roku życia
  • senio­rzy po 70 roku życia
  • oso­by z widocz­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią w towa­rzy­stwie opie­ku­na
  • oso­by bez­ro­bot­ne, zare­je­stro­wa­ne w Urzę­dzie Pra­cy m.st. War­sza­wy
  • dzien­ni­ka­rze za oka­za­niem legi­ty­ma­cji pra­so­wej

Dojazd

  • komu­ni­ka­cją miej­ską: przy­sta­nek Ron­do Waszyng­to­na (wej­ście od Ron­da Waszyng­to­na bra­mą nr 2)

tram­wa­je: 7, 8, 9, 22, 24, 25
auto­bu­sy: 102, 111, 117, 123, 123,138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521

  • kole­ją: Sta­cja War­sza­wa Sta­dion

Kole­je Mazo­wiec­kie (linie KM1, KM2, KM3, KM6, KM7, KM8), SKM (linie S1, S2)
wej­ście ze sta­cji PKP War­sza­wa Sta­dion bra­ma­mi 9,10 oraz 11

  • samo­cho­dem: zewnętrz­ne płat­ne par­kin­gi ofe­ro­wa­ne przez Sta­dion Naro­do­wy w cenie 10 zł na bło­niach Sta­dio­nu (wzdłuż al. Zie­le­niec­kiej) – wej­ście bra­ma­mi 1 oraz 11; pod­ziem­ny par­king (poziom -4) ofe­ro­wa­ny przez Sta­dion Naro­do­wy w cenie 20zł, wjazd od. ul. Wybrze­że Szcze­ciń­skie

Wej­ścia na tar­gi
Wej­ście głów­ne na teren tar­gów od al. Zie­le­niec­kiej: (szkla­ne drzwi recep­cji Sta­dio­nu Naro­do­we­go).
Wej­ście dla osób nie­peł­no­spraw­nych: bra­ma B1 od al. Zie­le­niec­kiej, przej­ście przez Tunel Kró­la­ka

Tar­go­we prze­strze­nie
Poziom (-1). Pro­me­na­da zewnętrz­na: kasy i wej­ście na tar­gi od al. Zie­le­niec­kiej
Poziom (-1). Gale­ria: infor­ma­cja, punk­ty reje­stra­cyj­ne, sto­iska wystaw­ców, wysta­wy, sce­na głów­na – Kana­pa Lite­rac­ka, sce­na dzie­cię­ca
Poziom 0. Pro­me­na­da wewnętrz­na: sto­iska wystaw­ców, infor­ma­cja
Poziom 1.: restau­ra­cja
Poziom 2. Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne: Spo­tka­nia, kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty, Cen­trum Agen­tów, Biu­ro Pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
etargi-ksiazki.waw.pl
pan.pl

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy