Warszawa Singera

Już od 10 lat odbywa się w Warszawie Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: festiwalsingera.pl

523883_singer_34

Tego­rocz­na XI edy­cja roz­po­czy­na się 23 sierp­nia i potrwa do 31 sierp­nia, odby­wa się oczy­wi­ście na uli­cy Próż­nej i przy Pla­cu Grzy­bow­skim, któ­re na ten czas zmie­nia­ją się w kolo­ro­wy, roz­tań­czo­ny, roz­śpie­wa­ny i roz­ba­wio­ny przed­wo­jen­ny zaką­tek sto­li­cy.

Festi­wal poświę­co­ny jest i dedy­ko­wa­ny wybit­ne­mu pisa­rzo­wi i dzien­ni­ka­rzo­wi żydow­skie­go pocho­dze­nia: Isa­aco­wi Bashe­vi­so­wi Sin­ge­ro­wi, nie­jed­no­krot­nie wystę­pu­ją­ce­mu pod pseu­do­ni­mem Icchok War­szaw­ski ( z miło­ści do sto­li­cy i z racji miej­sca zamiesz­ka­nia). Ten wyjąt­ko­wy arty­sta two­rzył głów­nie w języ­ku jidysz, a w 1978 roku został Lau­re­atem Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Festi­wal orga­ni­zo­wa­ny jest przez Fun­da­cję Sha­lom, a jego ini­cja­tor­ką i twór­cą jest Goł­da Ten­cer (Dyrek­tor Gene­ral­ny Fun­da­cji, a co wię­cej aktor­ka, sce­na­rzyst­ka, reży­ser i wice­dy­rek­tor Teatru Żydow­skie­go w War­sza­wie.).

Każ­dy kto będzie miał ocho­tę ocho­tę uczest­ni­czyć w festi­wa­lu będzie mógł zapo­znać się z bogac­twem kul­tu­ry żydow­skiej, wysłu­chać roz­brzmie­wa­ją­cej muzy­ki kle­zmer­skiej i śpie­wu kan­to­rów, obej­rzeć licz­ne pro­jek­cje fil­mo­we, skosz­to­wać spe­cja­łów kuch­ni koszer­nej oraz wziąć udział w licz­nych warsz­ta­tach, spo­tka­niach lite­rac­kich oraz pro­jek­cjach.

Print

Vers-24 bardzo poleca oraz prezentuje najciekawsze punkty programu tego wydarzenia:

23.08.2014r. Sobo­ta:

-godz. 12.00 Czy­tel­nia pisa­rzy żydow­skich: Mistrzo­wie czy­ta­ją – Icchok Lej­busz Perec w inter­pre­ta­cji Wło­dzi­mie­rza Pres­sa
– godz. 14.00 „Potom­ko­wie Oca­la­łych z Holo­kau­stu mówią” – spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Sto­wa­rzy­sze­nia Dru­gie Poko­le­nie
- godz. 14.00 „Opo­wiedz mi swo­ją histo­rię” – spo­tka­nie z Maria­nem Tur­skim oraz pokaz fil­mu o nim: „Mój naj­szczę­śliw­szy dzień”, reż. Michał Buko­jem­ski
- godz. 16.30 „Bru­no Schulz w lite­rac­kim ››Roju‹‹ War­sza­wy” – wykład Zbi­gnie­wa Mil­czar­ka
- godz. 17.00 Wer­ni­saż wysta­wy „The Cre­ators” Jaro­sła­wa Betle­ja. Wysta­wa sztu­ki olej­nej o sław­nych twór­cach kul­tu­ry żydow­skiej
- godz. 17.30 DIVA – mono­dram w wyko­na­niu Wio­le­ty Komar
- od godz. 18.00 Kibuc War­sza­wa – pik­nik rodzin­ny, warsz­ta­ty, kon­cert kle­zmer­ski – 22.00 Noc­ne gra­nie zespo­łu Kle­zmer Col­lec­ti­ve

24.08.2014r. Nie­dzie­la:

- godz. 12.00 Pokaz fil­mu i spo­tka­nie z Shmu­elem Atzmo­nem-Wir­ce­rem, legen­dar­ną
posta­cią żydow­skiej sce­ny teatral­nej w Izra­elu
– 13.00–13.45 Poka­zo­wą lek­cję języ­ka jidysz pro­wa­dzą Anna Szy­ba i Mar­ty­na Stec­kie­wicz
– godz. 17.30 Pokaz fil­mu „Boris Dorf­man – A Mentsh” oraz spo­tka­nie z reży­se­ra­mi Uwe i Gabi von Selt­mann
– godz. 18.30 UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU – KONCERT KANTORÓW:
Moshe Fishel (Izrael/Niemcy), Avra­ham Kir­shen­baum (Isra­el), Ela­zar Vino­grad (Izra­el)

25.08.2014r. Ponie­dzia­łek

- godz. 17.00 „Muzy­ka ze skarb­ni­cy żydow­skiej”
– godz. 17.30 „Praw­da o sze­chi­cie – ubo­ju rytu­al­nym w juda­izmie” – wykład rabi­na Micha­ela Schu­dri­cha
– godz. 18.00 Sin­ger Jazz Festi­val: „ The Sound­track of My Life” [Ścież­ka gło­so­wa moje­go życia] – spo­tka­nie z Ada­mem Baru­chem (Izra­el)
- godz. 19.00 „Kaba­li­sta – czło­wiek w dro­dze …” – wer­ni­saż wysta­wy Tade­usza Bron­kie­wi­cza
- godz. 20.00 „Malo­wa­ne kamie­niem” – wer­ni­saż wysta­wy Jac­ka Andrze­jew­skie­go

26.08.2014r. Wto­rek

- godz. 17.30 Sin­ger Jazz Festi­val: Pokaz fil­mu i spo­tka­nie z Harol­dem Rubi­nem, – godz. 18.00 „Jesz­cze chcę powie­dzieć” – spek­takl Teatru Teka
– godz. 18.30 Klub Miło­śni­ków Kul­tu­ry Żydow­skiej: „Życie mło­dych nowo­jor­skich cha­sy­dów widzia­ne od kuch­ni” – wykład Anne Kuki
- godz. 22.00 Sin­ger Jazz Festi­val: „Spi­rit of Nadir” – Mar­cin i Bar­tło­miej Oleś DUO (Pol­ska) oraz gość spe­cjal­ny – Harold Rubin (Izra­el)

27.08.2014r. Śro­da

- godz. 17.00 Kon­cert: Orien­tal Visions – Simo­ne Per­g­man Trio (Austria), w skła­dzie: Simo­ne Per­g­mann (śpiew, poezja), Mar­wan Aba­do (śpiew, poezja, oud), Kurt Obe­r­ma­ir (gita­ra, kontr­agi­ta­ra)
– godz. 17.00 „Tajem­ni­ce mykwy” – wykład połą­czo­ny ze zwie­dza­niem mykwy w pod­zie­miach Syna­go­gi im. Noży­ków (tyl­ko dla kobiet)
- godz. 18.00 „Prze­po­wia­da­nie przy­szło­ści w tra­dy­cji żydow­skiej” – wykład Toma­sza Kra­kow­skie­go
- godz. 18.30 UROCZYSTY KONCERT: JORGOS SKOLIAS & KAPELA ZE WSI WARSZAWA, w pro­gra­mie przy­go­to­wa­nym spe­cjal­nie na XI edy­cję Festi­wa­lu War­sza­wa Sin­ge­ra
- godz. 20.30 Kon­cert zespo­łu „Wyrwa­li mi tor­bę na Sta­lo­wej”

28.08.2014r. Czwar­tek

- godz. 18.30 „Muzy­ka ze skarb­ni­cy żydow­skiej”
– godz. 19.00 Dys­ku­syj­ny Klub Fil­mo­wy: pokaz fil­mu „Pere­co­wi­cze”, reży­se­ria: Sła­wo­mir Grün­berg, według pomy­słu Goł­dy Ten­cer, muzy­ka: Joel Dan­cy­ger
– godz. 20.00 Pokaz fil­mu „W cie­niu Wiel­kiej Syna­go­gi”, reż. Andrzej Dudziń­ski
– godz. 22.30 Kon­cert zamy­ka­ją­cy Sin­ger Jazz Festi­val: Jachna/Urowski/Olszewski Trio (Pol­ska) & Harold Rubin (Izra­el)

29.08.2014r. Pią­tek

- godz.16.30 Spa­cer muzycz­ny uli­ca­mi War­sza­wy, któ­rych już nie ma…
TRASA: start – róg ul. Chłod­nej i Żela­znej, pod insta­la­cją „Kład­ka pamię­ci” → Hala Mirow­ska → Plac Żela­znej Bra­my → Syna­go­ga im. Noży­ków → Plac Grzy­bow­ski
– godz. 18.00 „Sha­bat Sha­lom”
Świą­tecz­ny wie­czór pro­wa­dzą: Goł­da Ten­cer, Etel Szyc, Gena­dy Iskha­kov
– godz. 19.30 „Wybór tuła­cza, tułacz wybo­ru?” – wysta­wa prac Mar­ka Sier­piń­skie­go

30.08.2014r. Sobo­ta (Jar­mark Sin­ge­ra)

- godz. 12.00 Otwar­cie wysta­wy sztu­ki użyt­ko­wej i rze­mio­sła arty­stycz­ne­go – Manu­fak­tu­ry War­szaw­skie
– godz. 13.00 Żydow­ski salon lite­rac­ki: „Księ­ga kobiet – kobie­ty Księ­gi” – spo­tka­nie z Bel­lą Szwarc­man-Czar­no­tą
– godz. 16.00 „Wspo­mi­na­jąc nie­bie­ski syfon – kup­cy Baza­ru Różyc­kie­go do II woj­ny świa­to­wej” – spa­cer z Kata­rzy­ną Chu­dyń­ską-Szuch­nik po legen­dar­nym baza­rze i jego naj­bliż­szych oko­li­cach
– godz. 16.00 Insta­la­cja arty­stycz­na: „Memo­ry Check” [Test pamię­ci] – pokaz fil­mu Wald­ka Dyner­ma­na
– godz. 17.00 DZIŚ WIECZOREM: LOLA BLAU [Toni­ght Lola Blau] wg Geo­r­ga Kre­isle­ra – mono­dram MAI MORGENSTERN (Rumu­nia)
- godz. 17.30 Warsz­ta­ty tań­ca żydow­skie­go
- godz. 21.00 „FRONT WSCHODNI” (klu­bo­wy wie­czór impre­zo­wy)

31.08.2014r. Nie­dzie­la (Jar­mark Sin­ge­ra)

– godz. 11.00 „O kar­piu, kozie i trąb­ce, któ­ra gasi­ła poża­ry” – spek­takl Teatru Żydow­skie­go, na pod­sta­wie opo­wia­dań I. B. Sin­ge­ra
– godz. 11.00–13.00 „Tra­dy­cja kuli­nar­na Żydów sefar­dyj­skich” – warsz­ta­ty kuli­nar­ne połą­czo­ne z degu­sta­cją pro­wa­dzi Mal­ka Kaf­ka
– godz. 12.30 „Alef, Bejs, Gimel” – warsz­ta­ty języ­ka jidysz pro­wa­dzi dr Jacob Weit­zner – godz. 13.30 Pokaz fil­mu: „Samu­el” w reż. Jana Kida­wy-Błoń­skie­go
– godz. 14.00 „Zapa­chy i sma­ki kuch­ni żydow­skiej” – warsz­ta­ty pro­wa­dzą Han­na Kos­sow­ska i Etel Szyc
– godz. 15.00 Kon­cert fil­har­mo­nicz­ny „Man­gi­not Avu­dot – muzy­ka odna­le­zio­na
– godz. 18.00 „Sto pytań do rabi­na” – spo­tka­nie z rabi­nem Micha­elem Schu­dri­chem
– godz. 19.00 – KONCERT FINAŁOWY: DAVID D’OR (Izra­el) z zespo­łem.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
festiwalsingera.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy