Wang odchodzi od Balenciagi

Tekst: Wio­let­ta Kuprow­ska
Zdję­cia: thefashionisto.com

alexander-wang-0001

O tym, że Wang opusz­cza Balen­cia­gę, spe­ku­lo­wa­no już od mie­sią­ca. Por­tal Women’s Wear Daily potwier­dził dzi­siaj tę wia­do­mość. Kolek­cja pro­jek­tan­ta na wiosnę/lato ’16 ma być ostat­nią dla tego domu mody. Dokład­ne przy­czy­ny zerwa­nia umo­wy nie są zna­ne, choć moż­na wysnuć wnio­sek, że Ale­xan­der Wang zamie­rza teraz sku­pić się przede wszyst­kim na budo­wie mar­ki, otwie­ra­jąc w Lon­dy­nie wła­sny sklep. W porów­na­niu do swo­je­go poprzed­ni­ka, Nicho­la­sa Ghesquiere’a, nie zagrzał on dłu­go miej­sca jako dyrek­tor arty­stycz­ny Balen­cia­gi. Z chwi­lą poja­wie­nia się ofi­cjal­nej infor­ma­cji roz­po­czę­to poszu­ki­wa­nia następ­cy Wan­ga.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZA
Komentarze

komen­ta­rzy