Walk off the Earth – RULE THE WORLD – nowy teledysk

Zrzut-ekranu-2015-03-31-o-18.23.06

Walk off the Earth to kana­dyj­ska gru­pa muzycz­na, któ­rej w 2012 roku ogrom­ny roz­głos przy­nio­sło nagra­nie fil­mi­ku z cove­rem “Some­bo­dy that I used to know” – Gotye. Fil­mik ten zwró­cił swo­ją uwa­gę inter­nau­tów ze wzglę­du na nie­ty­po­we wyko­na­nie, mia­no­wi­cie cała piąt­ka zagra­ła przy uży­ciu tyl­ko jed­nej gita­ry i obec­nie ma już ponad 164 milio­ny odsłon. Dzi­siaj gru­pa opu­bli­ko­wa­ła swój cał­kiem nowy tele­dysk, już do autor­skiej pio­sen­ki “Rule the World”. Poni­żej może­cie obej­rzeć i posłu­chać tego utwo­ru.

Zrzut-ekranu-2015-03-31-o-18.25.23

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy