Walentynki: święto zmysłowych koronek

Żadna część garderoby nie kojarzy się ze świętem zakochanych tak bardzo jak bielizna. Misternie tkane koronki, zmysłowe wiązania, lekkie baskinki. Drapieżna czerwień i ponadczasowa czerń. Projektanci francuskiej marki Etam przygotowali propozycje, które podbiją serca zakochanych i singli.

W najlepszej formie

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy pre­tekst, aby spra­wić sobie nową bie­li­znę. W tym cza­sie kró­lu­je bie­li­zna dzien­na czy­li uwo­dzi­ciel­skie kom­ple­ty lub super­sty­lo­we body. Od kil­ku sezo­nów nie­zmien­nie nasze ser­ca pod­bi­ja­ją baskin­ki czy­li fal­ban­ka lub obci­sły pas pod biu­stem, któ­ry doda­je sty­li­za­cji nie­co pazu­ra. Naj­now­sze mode­le bie­li­zny Etam to małe dzie­ła sztu­ki: połą­cze­nia kil­ku rodza­jów koro­nek, zabu­do­wa­ne dekol­ty, ozdob­ne ple­cy, sek­sow­ne wią­za­nia, wyso­kie sta­ny maj­tek. Jest bar­dzo modo­wo i zgod­nie z tren­da­mi.

Kolor miłości

Świę­to miło­ści to przede wszyst­kim świę­to czer­wie­ni i czer­ni, po któ­re naj­chęt­niej się­ga­my nie tyl­ko przy tej oka­zji. Fan­ki kolo­rów znaj­dą w kolek­cji Etam rów­nież koron­ki w elek­try­zu­ją­cym „Elec­tric Blue” czy soczy­stej śliw­ce.

W poszukiwaniu amora

Walen­tyn­ki to nie tyl­ko świę­to zako­cha­nych. To świę­to zmy­sło­wo­ści, uwo­dze­nia, kobie­co­ści. Nie musisz cze­kać na pre­zent na uko­cha­ne­go i nie musisz rezy­gno­wać ze świę­to­wa­nia, jeże­li jesteś sin­glem. To dobry pre­tekst, żeby poczuć się sty­lo­wo i sek­sow­nie.

 

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy