KsiążkiKultura

Wakacyjny niezbędnik­ zakupy Last Minute

Jesz­cze dosłow­nie chwi­la, a zacznie­my pla­no­wać waka­cyj­ny urlop. A pew­nie i tak od jakie­goś cza­su myśli­my już o bez­tro­skim wyle­gi­wa­niu się na pla­ży, siel­skich wie­czo­rach nad jezio­rem czy aktyw­nych, gór­skich wspi­nacz­kach. Zanim wybie­rze­cie się na wyma­rzo­ny i wycze­ki­wa­ny urlop, koniecz­nie sprawdź­cie nasz Ver­so­wy, waka­cyj­ny niezbędnik­ jaką książ­ką umi­lić sobie leni­we wie­czo­ry i co war­to zabrać ze sobą na wypo­czy­nek, by był jesz­cze bar­dziej uda­ny? Zanim domknie­cie waliz­ki, koniecz­nie sprawdźcie!

1. Książ­ka: Małe życie, Hanya Yanagihara
Jeśli waka­cyj­ny urlop spę­dzasz w mieście­ nic stra­co­ne­go! W let­nie, miej­skie popo­łu­dnia w prze­rwie pomię­dzy spa­ce­ra­mi i zwie­dza­niem, świet­nie spraw­dzi się ta ame­ry­kań­ska opo­wieść z Nowym Jor­kiem w tle. Gru­pa przy­ja­ciół sta­wia­na przed trud­ny­mi wybo­ra­mi, nie­rzad­ko gorz­ko też doświad­cza­na. Suk­ces prze­pla­ta się tu z gory­czą poraż­ki. Pory­wa­ją­ca sen­sa­cja tak, że wprost nie będzie­cie mogli się od niej oderwać.

2. Książ­ka: Ser­ce umie­ra ostat­nie, Mar­ga­ret Atwood

 Coś dla wiel­bi­cie­li nie­oczy­wi­stych roz­wią­zań i eks­tre­mal­nych doznań. Skok na bun­gee, wspi­nacz­ka, lot paralotnią­ to tyl­ko część z aktyw­no­ści, któ­re wpi­sa­łaś w swój waka­cyj­ny kalen­darz. „Ser­ce umie­ra ostat­nie” to nie­sztam­po­wa histo­ria o wiel­kiej karie­rze i rychłym upad­ku oraz pró­bie zna­le­zie­nia wyj­ścia z naj­bar­dziej kry­zy­so­wej sytu­acji, w jakiej przy­szło zna­leźć się boha­te­rom. Udział w spo­łecz­nym eks­pe­ry­men­cie na któ­ry decy­du­ją się boha­te­ro­wie, zda­je się być dla nich jedy­ną szan­są na powrót do nor­mal­ne­go życia. Jak sobie pora­dzi­li? Wcią­ga­ją­ca, chwi­la­mi absur­dal­na i zaska­ku­ją­ca powieść, któ­rą czy­ta się nie­mal jed­nym tchem.

Jak umi­lić sobie czas pod­czas wyle­gi­wa­nia na pla­ży? Koniecz­nie dobrą książ­ką! Rodzin­na opo­wieść opo­wie­dzia­na przez pry­zmat 300 lat z histo­rią i dzi­ką Afry­ką w tle. Kolo­ni­za­cja, cza­sy nie­wol­nic­twa w kra­jach afry­kań­skich, a wszyst­ko to prze­pla­ta się z nie­zwy­kle intym­ną, wie­lo­po­ko­le­nio­wą histo­rią rodzi­ny. Debiu­tanc­ka, magicz­na powieść autor­ki dostar­czy Ci wzru­szeń i spo­ro emo­cji. A przy tym spra­wi, że przez chwi­lę poczu­jesz się jak w środ­ku afry­kań­skiej sawanny.

4. Książ­ka: Rok magicz­ne­go myśle­nia, Joan Didion

Natłok pra­cy nie pozwa­la Ci na dale­ki, egzo­tycz­ny waka­cyj­ny wyjazd? Posta­raj się te kil­ka dni urlo­pu w domu wyko­rzy­stać jak naj­le­piej, a w prze­rwie mię­dzy pra­cą się­gaj po „Rok magicz­ne­go myśle­nia” nagro­dzo­ną wie­lo­ma pre­sti­żo­wy­mi lite­rac­ki­mi nagro­da­mi. Przej­mu­ją­ca i wzru­sza­ją­ca histo­ria ambit­nej kobie­ty, któ­ra mie­rzy się ze stra­tą uko­cha­ne­go męża. A jak­by tego było mało przy­cho­dzi jej rów­nież sta­nąć do wal­ki o życie cór­ki. Nostal­gicz­na i bar­dzo emo­cjo­nal­na. Naj­pięk­niej­sza i naj­sub­tel­niej opo­wie­dzia­na histo­ria o śmierci.

5. Książ­ka: Mary Rose posta­na­wia żyć, Ann­ Marie MacDonald
Rodzin­ny wyjazd z dzie­cia­ka­mi, uko­cha­nym, czy zna­jo­my­mi nad jezioro­ ta książ­ka to świet­ny pre­tekst do chwi­li tyl­ko dla sie­bie, gdy słoń­ce będzie chy­li­ło się już ku zacho­do­wi. Histo­ria kobie­ty, któ­ra poświę­ci­ła życie zawo­do­we na rzecz rodzi­ny. Natłok obo­wiąz­ków, opie­ka nad domem i dzieciakami­ to jej codzien­ność. W dodat­ku jej part­ner­ka zamiast ją odcią­żać, wię­cej cza­su spę­dza w teatrze i rzad­ko poja­wia się w domu. Pro­za dnia codzien­ne­go i smut­na rzeczywistość­ wszyst­ko to zmie­nia się w jed­nej chwi­li, kie­dy oka­zu­je się, że boha­ter­ka musi zmie­rzyć się z histo­rią z przeszłości­ wła­sne­go dzieciństwa.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: matras.pl, asos.com

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej