Wakacje z frędzlami

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.co.uk, zara.com, hm.com, celine.com

kolarzmoda2

Sty­li­za­cje boho war­to uzu­peł­niać o mod­ne tor­by ze swo­bod­nie powie­wa­ją­cy­mi frędz­la­mi. W tym sezo­nie poja­wi­ły się na wybie­gu u wie­lu zna­nych pro­jek­tan­tów i zachwy­ca­ły swo­ją róż­no­rod­no­ścią. W kolek­cji Guc­ci to wła­śnie one przy­ku­wa­ją uwa­gę bar­dziej  nawet niż same tor­by, przede wszyst­kim ze wzglę­du na swo­ją mak­sy­mal­ną dłu­gość. Pro­en­za Scho­uler wzbo­ga­ci­ła frędz­la­mi swo­je kul­to­we tor­by „listo­nosz­ki”, a Valen­ti­no zapre­zen­to­wa­ło mini­ma­li­stycz­ne koper­tów­ki z krót­ki­mi frę­dzel­ka­mi. Ory­gi­nal­no­ścią urze­ka pro­po­zy­cja Pho­ebe Phi­lo z Céline, któ­ra stwo­rzy­ła pro­jekt witra­żo­wej koper­tów­ki z czar­ny­mi frędz­la­mi poma­lo­wa­ny­mi od wewnętrz­nej stro­ny na żół­to, co nada­je im wyjąt­ko­we­go wyglą­du zwłasz­cza w cza­sie ruchu. Zabaw­ny pro­jekt ofe­ru­je mar­ka Fen­di, któ­rej nie­du­żych roz­mia­rów tor­by są hoj­nie ozdo­bio­ne kolo­ro­wy­mi frędz­la­mi doszy­ty­mi nie tyl­ko na wykoń­cze­niach, ale na całej powierzch­ni toreb.

Jeśli nie możesz sobie pozwo­lić na pro­po­zy­cje eks­klu­zyw­nych domów mody, zaj­rzyj do sie­ció­wek, takich jak Zara, H&M lub zamów je przez inter­net w ser­wi­sie Asos.comTen indiań­ski motyw już zdo­był ser­ca miło­śni­czek sty­lu boho, więc jeśli jesteś jed­ną z nich cze­ka Cię trud­ny dyle­mat­bo wybór akce­so­riów z frędz­la­mi jest napraw­dę pokaź­ny!

zlepemoda

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy