Uroda

W walce o prawa kobiet – poznajcie Jaha Dukureh, nową ambasadorkę L’Oréal Paris

Poznajcie Jaha Dukareh – gambijską aktywistkę, która jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia została mianowana nie tylko regionalnym ambasadorem ONZ na rzecz kobiet w Afryce, ale i do Pokojowej Nagrody Nobla. A wszystko to, aby zmieniać świat na lepsze i być głosem milionów kobiet na całym świecie, które wbrew swojej woli nadal poddawane są obrzezaniu, walcząc o zakaz wykonywania FGM, a także zawierania małżeństw przez pełnoletnie dziewczynki. Jaha zadebiutuje oficjalnie w roli międzynarodowej ambasadorki marki L’Oréal Paris w kampanii Color Riche.

Jaha Dukureh, nowa ambasadorka L’Oréal Paris

Jaha uho­no­ro­wa­na nagro­dą L’Oréal Paris Women Of Worth to praw­dzi­wa przed­sta­wi­ciel­ka kobiet nowej gene­ra­cji – kobiet, któ­re same chcą kre­ować swój świat i usta­lać panu­ją­ce w nim regu­ły. Kon­se­kwent­nie wyzna­cza nowy kie­ru­nek w myśle­niu o kobie­cej sile, spra­wia­jąc, że prze­sła­nie mar­ki o potę­dze wia­ry w sie­bie nabie­ra nowe­go, nie­po­wta­rzal­ne­go znaczenia.

Duka­reh, uro­dzo­na w Gam­bii, oka­le­cze­niu żeń­skich narzą­dów płcio­wych zosta­ła pod­da­na jesz­cze wte­dy, gdy mia­ła nie­wie­le ponad tydzień. W nasto­let­nim wie­ku zmu­szo­no ją zaś do wjaz­du do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, gdzie mia­ła zawrzeć mał­żeń­stwo ze znacz­nie star­szym od sie­bie męż­czy­zną. Absol­went­ka stu­diów licen­cjac­kich i magi­ster­skich  z zarzą­dza­nia orga­ni­za­cja­mi non-pro­fit na Uni­ver­si­ty of Cen­tral Flo­ri­da, wkrót­ce cał­ko­wi­cie odda­ła się  wal­ce o pra­wa kobiet i cał­ko­wi­ty zakaz tej okrut­nej prak­ty­ki na całym świecie.

Safe Hands for Girls” to orga­ni­za­cja non-pro­fit, wal­czą­ca z FGM i nie­le­gal­ny­mi mał­żeń­stwa­mi dzie­ci, a tak­że miej­sce, gdzie kobie­ty doświad­czo­na tymi pro­ce­de­ra­mi mogły uzy­skać wspar­cie. W ramach wyda­rze­nia Women Of Worth w 2015 roku L’Oréal Paris  uho­no­ro­wa­ło Jahę, przy­zna­jąc jej orga­ni­za­cji nie­zbęd­ne do dla­cze­go roz­wo­ju, edu­ka­cji i akty­wi­za­cji lokal­nej spo­łecz­no­ści fun­du­sze. Na dzień dzi­siej­szy, dzię­ki dzia­ła­niom Jahy i „Safe Hands for Girls” uda­ło się zapo­biec doko­na­niu rytu­ałów obrze­za­nia u oko­ło 1 milio­na dziew­cząt i kobiet, w tym tak­że sio­stry Jahy. Na co dzień orga­ni­za­cja aktyw­nie pro­wa­dzi tak­że kam­pa­nie wspie­ra­ją­ce wal­kę z nie­le­gal­nym zawie­ra­niem mał­żeństw z nie­let­ni­mi dziew­czyn­ka­mi. To dzię­ki sile i deter­mi­na­cji Duka­rah, w 2015 roku w jej rodzin­nej Gam­bii cał­ko­wi­cie zaka­za­no rytu­ału FGM.

To praw­dzi­wy zaszczyt, że uzna­na za jed­ną z naj­bar­dziej wpły­wo­wych ludzi na świe­cie w 2016 roku, regio­nal­na amba­sa­dor­ka ONZ na rzecz kobiet w Afry­ce i kobie­ta nomi­no­wa­na do Poko­jo­wej Nagro­dy Nobla zosta­ła mia­no­wa­na amba­sa­dor­ką L’Oréal Paris. To połą­cze­nie sił fran­cu­skiej mar­ki, lide­ra na ryn­ku kosme­tycz­nym w wal­ce o pra­wa kobiet i wzmoc­nie­nie ich pozy­cji w świe­cie, a jed­no­cze­śnie praw­dzi­we odzwier­cie­dle­nie hasła mar­ki: „ Tak, jesteś tego war­ta! ” I praw­dzi­wy dowód na to, że trze­ba znać swo­ją war­tość i wie­rzyć w siebie.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy