W Sydney jak w … Chinatown

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: dezeen.com

Donnys-Bar-in-Manly-by-Luchetti-Krelle_ss_2

Cha­rak­ter nowo­jor­skie­go loftu mogą mieć budyn­ki i wnę­trza znaj­du­ją­ce się w dużej odle­gło­ści od Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Przy­kład? Lokal Donny’s Bar umiej­sco­wio­ny na przed­mie­ściach Syd­ney – w Man­ly – a zapro­jek­to­wa­ny przez miej­sco­wy zespół archi­tek­tów Luchet­ti Krel­le, na wzór typo­we­go dla Nowe­go Jor­ku uro­kli­we­go loftu.

Prze­stron­ne wnę­trze zapeł­nio­no w umie­jęt­ny spo­sób, korzy­sta­jąc z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, w tym drew­nia­nych płyt, pozo­sta­wia­jąc przy tym suro­we ścia­ny z cegieł, któ­re nada­ły pomiesz­cze­niu tajem­ni­cze­go i mrocz­ne­go cha­rak­te­ru. Wyso­kie sto­ły wzdłuż bocz­nej ścia­ny są oświe­tla­ne przez ory­gi­nal­ne lam­py w kształ­cie dużych  żaró­wek. Obok usta­wio­no wyso­kie skó­rza­ne stoł­ki baro­we oraz wygod­ne pufy nie­opo­dal spi­ral­nych scho­dów. Ogrom­ne wra­że­nie wywie­ra insta­la­cja świetl­na, skła­da­ją­ca się z kil­ku­dzie­się­ciu lam­pio­nów w meta­lo­wych klat­kach, wiszą­cych nad prze­strze­nią dwu­pię­tro­we­go baru.

Donnys-Bar-in-Manly-by-Luchetti-Krelle_ss_19

Austra­lij­ski bar nie bez powo­du wyróż­nia się na tle pozo­sta­łych loka­li w dziel­ni­cy Man­ly. We wnę­trzu z ele­men­ta­mi wypo­sa­że­nia w nowo­jor­skim sty­lu ser­wu­je się indyj­skie potra­wy. Donny’s Bar stwo­rzo­ny na wzór kame­ral­nych loftów w zauł­kach Chi­na­town har­mo­nij­nie łączy styl rusty­kal­ny z nowo­cze­snym, wyra­fi­no­wa­nym wnę­trzem, miej­ski kli­mat z azja­tyc­ko – austra­lij­skim sma­kiem.  Wszyst­ko to powsta­łu przy zuży­ciu mini­mal­nych środ­ków finan­so­wych.

Ten multikulturowy miszmasz z nowojorską dominantą to miejsce, w którym nawet z daleka od domu można poczuć się jak u siebie.

1
2
3
4

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy