ModaNewsroom

W nadmorskim kurorcie z NAGO – kolekcja lato 2020

Polska marka NAGO zabiera nas w tym sezonie na beztroskie wakacje do polskiego, nadmorskiego kurortu, a wszystko dzięki najnowszej, letniej kolekcji ubrań i akcesoriów.

Polska marka NAGO

Pierw­sze, nowe mode­le ubrań, a więc baweł­nia­ne dre­sy oraz zesta­wy piża­mo­we, ide­al­ne pod­czas leni­wych poran­ków, popo­łu­dni spę­dza­nych w domu, a tak­że non­sza­lanc­kich, codzien­nych sty­li­za­cji poja­wi­ły się już pod koniec maja. Z począt­kiem czerw­ca, oprócz nowych mode­li piżam po raz pierw­szy w kolek­cji NAGO poja­wi­ły się tor­by i kape­lu­sze, a kolej­ne pro­duk­ty będą selek­tyw­nie poja­wiać się na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki. I choć stwo­rze­nie let­niej kolek­cji w dobie pan­de­mii było dla pol­skiej fir­my nie lada wyzwa­niem, po raz kolej­ny uda­ło się stwo­rzyć wyso­kiej jako­ści ubra­nia z pol­skich mate­ria­łów, a ponad­to w duchu zrów­no­wa­żo­nej mody -  z wyko­rzy­sta­niem resz­tek mate­ria­łów pozo­sta­łych w szwal­niach. 

Let­nia kolek­cja NAGO 2020 przy­wo­dzi na myśl bez­tro­skie, idyl­licz­ne waka­cje spę­dza­ne z rodzi­ną gdzieś w jed­nym z nad­mor­skich kuror­tów, a dodat­ko­wo kli­ma­tu doda­ją jej suro­we pola­ro­idy. Nie zabra­kło oczy­wi­ście naj­go­ręt­sze­go kolo­ru sezo­nu: lila, któ­ry zna­lazł się teraz na topach z odważ­ny­mi wią­za­nia­mi, przy­po­mi­na­ją­cy­mi mary­ni­stycz­ne węzły oraz wygod­nych leg­gin­sach, a tak­że poma­rań­czu, beżów, czer­ni oraz sto­no­wa­nych, chłod­nych odcie­ni. Prócz geo­me­trycz­nych crop topów, long­sle­eve, wygod­nych dre­sów czy spode­nek, kolek­cję uzu­peł­nia­ją  sukien­ki oraz per­fek­cyj­nie dopa­so­wa­ne do cia­ła body, a tak­że pla­żo­we nie­zbęd­ni­ki, a więc obo­wiąz­ko­wo chro­nią­ce przed pro­mie­nio­wa­niem kape­lu­sze z dużym ron­dem i tor­by, któ­re pomiesz­czą wszyst­ko, co nie­zbęd­ne pod­czas godzin spę­dza­nych na słoń­cu.

Suro­wa, natu­ral­na sesja zdję­cio­wa autor­stwa Bory­sa Syna­ka powsta­ła przy two­rze­niu kam­pa­nii nowej kolek­cji w cało­ści zosta­ła zre­ali­zo­wa­na Pola­ro­idem, a przed obiek­ty­wem zna­la­zły się nie tyl­ko model­ki, ale tak­że kobie­ty repre­zen­tu­ją­ce róż­ne roz­mia­ry i typy uro­dy, pozu­ją­ce sau­te (m.in. Kasia Danioł, Hania Koczew­ska) co po raz kolej­ny udo­wad­nia, że nie ma jed­nej defi­ni­cji pięk­na. 

Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO Polska marka NAGO

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapry­śna,…
Więcej
Exclusive

Wywiad z Julią Turewicz założycielką marki NAGO

Świat wstrzy­mał oddech i zamarł, a NAGO tra­fi­ło w samo cen­trum potrzeb zaszy­tych w domach ludzi poszu­ku­ją­cych kom­for­tu w nie­wy­god­nej sytu­acji. Świet­na komu­ni­ka­cja wizu­al­na, wyso­ka jakość pro­duk­tów, przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność, nie­na­gan­na orga­ni­za­cja pra­cy – to…
Więcej
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej