Listopad w blasku świec

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Zara Home

swiecie

Kie­dy gaśnie świa­tło i roz­bły­sku­ją pło­my­ki świec, od razu oto­cze­nie wokół wyda­je się pięk­niej­sze. To wła­śnie świa­tło jakie dają świe­ce potra­fi stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ny i wyjąt­ko­wy kli­mat. Vers‐24 pod­po­wie Ci jak wyko­rzy­stać domo­we przed­mio­ty, któ­re wraz ze świe­ca­mi utwo­rzą dosko­na­ły nastrój oraz jakie wybrać pod­czas zaku­pów, a tak­że przy­po­mi­na o ich sze­ro­kim zasto­so­wa­niu. W koń­cu listo­pad to mie­siąc koja­rzo­ny z migo­czą­cy­mi ogni­ka­mi, a poza tym sza­ry, ciem­ny, anty­pa­tycz­ny ‐ więc dla­cze­go by nie poku­sić się na takie uprzy­jem­nie­nie, zwłasz­cza teraz?

 Dosko­na­ły nastrój przy kola­cji i nie tyl­ko!

Świe­ce są dosko­na­łą opra­wą roman­tycz­nej kola­cji dla par, ale tak­że rodzin­ne­go czy też świą­tecz­ne­go posił­ku. Poza tym taka ład­na, peł­na bla­sku opra­wa nale­ży się nie tyl­ko kola­cji, ide­al­nie pasu­je rów­nież do łazien­ki. Stwo­rzy przy­jem­ną i relak­su­ją­cą atmos­fe­rę, nie tyl­ko do kąpie­li dla dwoj­ga, ale tak­że przy­jem­ne­go sean­su tyl­ko dla Cie­bie, przy oka­zji możesz wyko­rzy­stać taki spo­koj­ny i odprę­ża­ją­cy nastrój i zor­ga­ni­zo­wać sobie dodat­ko­wo domo­we SPA.

 Świecz­nik z pomy­słem!

Masz masę moż­li­wość by wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wać pomy­sło­we i ory­gi­nal­ne świecz­ni­ki w swo­im miesz­ka­niu, któ­re lepiej niż te kupio­ne wpa­su­ją się w kli­mat Two­je­go sty­lu. Możesz wyko­rzy­stać połów­ki łupin od orze­chów wło­skich lub koko­sa wle­wa­jąc do nich wosk, czy tez po pro­stu użyć ozdob­ne szklan­ki, wazo­ny lub kie­lisz­ki do wina, wsy­pać do środ­ka ziar­na świe­żej kawy, kolo­ro­we­go pie­przu, laski wani­lii czy cyna­mo­nu, a małe świecz­ki umiej­sco­wić w środku‐ wyjąt­ko­wy i natu­ral­ny aro­mat gwa­ran­to­wa­ny.

Uda­ne zaku­py !

Kupu­jąc goto­we świecz­ki masz ogrom moż­li­wo­ści. Jed­nak wybie­ra­jąc te wyso­kiej jako­ści masz zapew­nie­nie dosko­na­łe­go zapa­chu zarów­no przed odpa­le­niem jak i w trak­cie. Decy­duj się raczej na takie pro­du­ko­wa­ne w sło­icz­kach lub szkla­nych zamy­ka­nych pojem­ni­kach, dzię­ki temu uwol­nisz zapach dopie­ro wte­dy kie­dy będziesz chcia­ła, a zatem utrzy­ma się on nie­co dłu­żej. Nowo­ścią na ryn­ku są świe­ce dłu­go­pal­ne, teraz możesz nabyć nawet takie, któ­re świe­cą się oko­ło 90 godzin, to cał­kiem eko­no­micz­ne roz­wią­za­nie.

 Zmy­sło­wy masaż!

Ist­nie­ją tak­że świe­ce do zabie­gów i masa­ży, któ­re mają za zada­nie upięk­szać cia­ło, a tak­że pobu­dzać lub koić zmy­sły. Brzmi napraw­dę nie­sa­mo­wi­cie i co wię­cej to jest przy­jem­ne uroz­ma­ice­nie. My pole­ca­my, to co uda­ło nam się prze­te­sto­wać, a mia­no­wi­cie masaż cia­ła woskiem sojo­wym – spró­buj war­to !

Tra­fio­ny pre­zent!

Ręcz­nie robio­ne świe­ce to tak­że ide­al­ny pomysł na pre­zent. Na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le firm pro­du­ku­ją­cych świe­ce na zamó­wie­nie, sama możesz wybrać kolor, kształt, zapach i roz­miar, a co wię­cej możesz uczest­ni­czyć tak­że w ich wytwa­rza­niu. Przy­jem­na zaba­wa, ale tak­że inna i cie­ka­wa kon­cep­cja na upo­mi­nek dla kogoś bli­skie­go.

64292b40fe9316cbb4f136bed00e367f
2
0723002999_4_1_1
2
6134705800_1_1_3
2
0723004999_4_1_1
2
0903002999_4_1_1
2
0721009999_4_1_1

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy