VIVA! Photo Awards 2014. Nagrody dla najlepszych polskich fotografików przyznane!

 Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: Ivan Tor­chi­lov

650IMG_0004

Ten pre­sti­żo­wy wie­czór ma miej­sce tyl­ko jeden raz w roku. Gala VIVA! Pho­to Awards, jeden z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych kon­kur­sów foto­gra­ficz­nych w Pol­sce, tym razem odbył się w nowo­cze­snej prze­strze­ni wer­ni­sa­żo­wej Sta­dio­nu Naro­do­we­go w War­sza­wie.

Wpły­wo­we oso­bo­wo­ści, wybit­ne nazwi­ska, uta­len­to­wa­ni arty­ści i zna­ko­mi­te zdję­cia. Dodać nale­ży do tego jesz­cze nastro­jo­wą muzy­kę z nie­za­po­mnia­nych kre­acji fil­mo­wych w wyko­na­niu Lesz­ka Moż­dże­ra. VIVA! Pho­to Awards z każ­dym rokiem stoi na coraz wyż­szym pozio­mie!

Przed­się­wzię­cie, któ­re­go patro­nem od 2008 roku jest maga­zyn VIVA!, to dosko­na­ły spo­sób na pro­mo­cję pol­skiej foto­gra­fii. Nie mamy tu na myśli tyl­ko i wyłącz­nie foto­gra­fii modo­wej, ponie­waż uczest­ni­cy kon­kur­su mają moż­li­wość zdo­by­cia nagro­dy w kate­go­riach na naj­bar­dziej ory­gi­nal­ny por­tret, foto­gra­fię repor­ter­ską, beau­ty i modo­wą, a od ubie­głe­go roku tak­że tą wyko­na­ną tele­fo­nem komór­ko­wym! Z histo­rią kon­kur­su od począt­ku jego ist­nie­nia nie­od­łącz­nie zwią­za­ny jest foto­kom­po­zy­tor Ryszard Horo­witz, któ­re­mu w wybo­rze naj­lep­sze­go zdję­cia pomo­gli w tym roku: Tomasz Gudzo­wa­ty, Mar­cin Tysz­ka, Ale­xi Lubo­mir­ski oraz top model­ka i redak­tor naczel­na “25 maga­zi­ne” Anja Rubik. Obra­dom prze­wod­ni­czy zaś redak­tor naczel­na dwu­ty­go­dni­ka VIVA! Kata­rzy­na Przy­by­szew­ska oraz dyrek­tor kre­atyw­ny wydaw­nic­twa Edi­pres­se Marek Knap.

Lau­re­atem tego­rocz­nej nagro­dy GRAND PRIX oraz auto­rem zdjęć w kate­go­rii beau­ty i moda został Maciej Ber­nas. Wiel­bi­ciel sztu­ki Salva­do­ra Dali oraz Pabla Picas­sa, a tak­że współ­cze­snej twór­czo­ści Paolo Rover­sie­go czy Tima Wal­ke­ra, ma zale­d­wie 28 lat. Mimo mło­de­go wie­ku i sto­sun­ko­wo krót­kie­go sta­żu w zawo­dzie jego arty­stycz­ne CV obfi­tu­je we współ­pra­cę z mar­ka­mi C&A, Eva Min­ge, Paprocki&Brzozowski, oraz pisma­mi „Fashion Maga­zi­ne”, „Exklu­siv”, „K Mag”, „Le Jour­nal”, „Umno”, „Paper­cut”.

W kon­kur­sie VIVA! Pho­to Awards nagro­dze­ni zosta­li tak­że: Roland Okoń – w kate­go­rii PORTRET, Karo­li­na Piąt­kow­ska – w kate­go­rii REPORTAŻ oraz Fabio­la Jagh­no­un Jur­ga za naj­lep­szą foto­gra­fię komór­ko­wą.

650IMG_9999

650IMG_0006

650IMG_9986

650IMG_9991

650IMG_9993

650IMG_9996

Wysta­wę prac naj­zdol­niej­szych foto­gra­fi­ków mło­de­go poko­le­nia oraz towa­rzy­szą­cy jej wer­ni­saż “Roman Polań­ski. Aktor. Reżyser”podziwiać będzie moż­na na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie (26.11 – 15.12) oraz w Mul­ti­ki­nie Zło­te Tara­sy (10.01 – 20.01), w Łodzi (16.12 – 06.01), w Kato­wi­cach (08.01 – 18.01), we Wro­cła­wiu (20.01 – 3.02), w Pozna­niu (5.02 – 19.02) oraz w Gdań­sku (9.01 – 19.02).

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy