VIOLETTE” w reżyserii Martina Provosta

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

plakat_violette

Powo­jen­ny Paryż. Do małe­go, skrom­ne­go miesz­ka­nia wpro­wa­dza się mło­da pisar­ka Vio­let­te Leduc. Porzu­co­na przez męża, jest zmu­szo­na zacząć wszyst­ko od nowa. Posta­na­wia na poważ­nie zająć się pisa­niem i to jest jej jedy­ny punkt zacze­pie­nia. Prze­le­wa na papier gorycz i wewnętrz­ny nie­po­kój, któ­re towa­rzy­szą jej od zawsze. Dzię­ki pisa­niu uda­je jej się ujarz­mić peł­ną dra­ma­tycz­nych wspo­mnień prze­szłość i roz­pra­wić z nie­ure­gu­lo­wa­ny­mi rela­cja­mi z rodzi­ną i oto­cze­niem.

Życie literackie Violette nabiera tempa, gdy pewnego dnia poznaje Simone de Beauvoir. Między kobietami rodzi się silna więź, która ma większy wpływ na Violette. To właśnie dzięki Simone Violette uda się wydać pierwszą powieść.

Przy­ja­ciół­ka nie kry­je swo­je­go ogrom­ne­go uzna­nia dla talen­tu Vio­let­te i czu­je się odpo­wie­dzial­na za jego roz­wój. Tym­cza­sem nad­wraż­li­wa i neu­ro­tycz­na Vio­let­te napa­stli­wie zaczy­na się doma­gać od Simo­ne uwa­gi i miło­ści. Mimo sym­pa­tii i wspar­cia przy­ja­ciół, czu­je się samot­na, nie­chcia­na i nie­szczę­śli­wa. Te uczu­cia nigdy jej nie opusz­czą, będą siać spu­sto­sze­nie w jej życiu i jed­no­cze­śnie inspi­ro­wać do pisa­nia.

_DSC6729 B
Fil­mo­wy por­tret fran­cu­skiej pisar­ki Vio­let­te Leduc – od momen­tu gdy zachę­co­na przez męża zaczy­na pisać, poprzez lata nazna­czo­ne bra­kiem suk­ce­su i cho­ro­bą, aż do wyda­nia kul­to­we­go Bękar­ta (1964 r.). Przy­jaźń z Simo­ne de Beau­vo­ir, jed­nej z pio­nie­rek współ­cze­sne­go femi­ni­zmu i autor­ki słyn­nej Dru­giej płci (1949 r.) sta­nie się naj­waż­niej­szą rela­cją w życiu Leduc. Sil­na więź mię­dzy kobie­ta­mi, peł­na skraj­nych emo­cji i zwro­tów będzie mieć naj­więk­szy wpływ na jej twór­czość oraz życie oso­bi­ste.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy