VIKTOR&ROLF WYDŁUŻAJĄ CYKL ŻYCIA ODZIEŻY. WYŁĄCZNIE W ZALANDO.

BERLIN, 11 STYCZNIA 2018 // Uznany duet awangardowych projektantów łączy siły z Zalando, prezentując kolekcję na sezon wiosna/lato 2018 zatytułowaną RE:CYCLE. Kolekcja obejmująca 17 sztuk odzieży damskiej uszytych z tkanin pochodzących z recyklingu dostępna będzie wyłącznie w Zalando od 1 lutego 2018, a w sesji promującej kolekcję wystąpiła belgijska modelka Hanne Gaby Odiele.

Limi­to­wa­na kolek­cja Viktor&Rolf dla Zalan­do – RE:CYCLE, któ­rą stwo­rzo­no z myślą o śro­do­wi­sku natu­ral­nym, sta­no­wi kon­ty­nu­ację ostat­nich kolek­cji hau­te coutu­re autor­stwa duetu Viktor&Rolf. Do stwo­rze­nia jej pro­jek­tan­ci wyko­rzy­sta­li nie­sprze­da­ną odzież z maga­zy­nów Zalan­do – każ­dy model wcho­dzą­cy w jej skład ozdo­bio­no apli­ka­cja­mi wyko­na­ny­mi z mate­ria­łów z recy­klin­gu.

Pocho­dzą­cy z Holan­dii Viktor&Rolf w ramach kolek­cji stwo­rzy­li 17 sztuk odzie­ży, od T-shir­tów przez spód­ni­ce aż po sukien­ki, robiąc to z typo­wym dla swo­ich pro­jek­tów zamy­słem arty­stycz­nym. Ceny ubrań wcho­dzą­cych w skład kolek­cji będą niż­sze niż stan­dar­do­we ceny pro­jek­tów spod igły tego słyn­ne­go duetu, waha­jąc się od 50 do 250 euro.

Na potrze­by kam­pa­nii nagra­no rów­nież krót­ki film, któ­ry z przy­mru­że­niem oka poka­zu­je kre­atyw­ne spo­so­by recy­klin­gu zasto­so­wa­ne w kolek­cji, a pro­ces prze­mia­ny został uka­za­ny sym­bo­licz­nie na takich przy­kła­dach jak cię­cie papie­ru przez nisz­czar­kę czy robie­nie popcor­nu. Tka­ni­ny są strzę­pio­ne, cię­te i pru­te, aby na koniec prze­obra­zić się w kon­fet­ti i przy­brać kształt moty­wów klu­czo­wych dla kolek­cji: kół, kokard, dia­men­tów i mate­ria­ło­wych skraw­ków. Moty­wy te w arty­stycz­ny spo­sób zosta­ją wyko­rzy­sta­ne do stwo­rze­nia wcho­dzą­cych w skład kolek­cji sztuk odzie­ży.

Zapy­ta­ni o pro­jekt, Viktor&Rolf wyja­śnia­ją: „Moda hau­te coutu­re od zawsze ozna­cza­ła dla nas prze­strzeń do eks­pe­ry­men­tów. W ramach naszych ostat­nich kolek­cji odkry­li­śmy kre­atyw­ne meto­dy recy­klin­gu – arty­stycz­ne spo­so­by ponow­ne­go uży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów i two­rze­nia z nich cze­goś nowe­go. Przy­kła­do­wo prze­szy­li­śmy tka­ni­ny z nasze­go archi­wum z ostat­nich 20 lat i stwo­rzy­li­śmy z nich pat­chwor­ki, a frag­men­ty sukie­nek kok­taj­lo­wych i ele­ganc­kiej odzie­ży z XX wie­ku w sur­re­ali­stycz­ny spo­sób połą­czy­li­śmy ze sobą, uzy­sku­jąc zupeł­nie nowe, zaska­ku­ją­ce pro­jek­ty. Naj­now­sza współ­pra­ca z Zalan­do będzie kolej­ną oka­zją do tego, aby tchnąć życie w zapo­mnia­ne mate­ria­ły, two­rząc coś bra­wu­ro­we­go w duchu mody eko­lo­gicz­nej”.

Współ­pra­ca Zalan­do z duetem pro­jek­tan­tów to pierw­sza kolek­cja, w cen­trum któ­rej znaj­du­je się dba­łość o śro­do­wi­sko natu­ral­ne. „Wraz z duetem Viktor&Rolf pro­po­nu­je­my klien­tom świa­do­mą modę. To nie­sa­mo­wi­te, jak Viktor&Rolf prze­ra­bia­ją zapo­mnia­ną odzież w coś nowe­go i pięk­ne­go. W ten spo­sób wydłu­ża­my cykl życia odzie­ży, a ich kre­acje wykra­cza­ją poza ramy hau­te coutu­re, przez co wpi­su­ją się w naszą misję, czy­li stwo­rze­nie nowej defi­ni­cji mody, na któ­rej sko­rzy­sta­my wszy­scy”, komen­tu­je Jolan­da Smit, Direc­tor of Gro­up Brand Rela­tions Mar­ke­ting. Dążąc do stwo­rze­nia nowej defi­ni­cji mody, na któ­rej sko­rzy­sta­my wszy­scy, Zalan­do zachę­ca pra­cow­ni­ków, klien­tów i part­ne­rów do poszu­ki­wa­nia odpo­wie­dzial­nych spo­so­bów pro­duk­cji i kon­sump­cji pro­duk­tów, a tak­że roz­wo­ju fir­my. W 2016 roku Zalan­do zwięk­szy­ło asor­ty­ment odzie­ży eko­lo­gicz­nej oraz uzu­peł­ni­ło infor­ma­cje na stro­nie infor­ma­cje na jej temat.

Zalan­do podej­mu­je wie­le ini­cja­tyw, któ­re mają na celu zmniej­sza­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko natu­ral­ne, a tak­że nie pro­wa­dzi sprze­da­ży skór zwie­rząt egzo­tycz­nych ani natu­ral­ne­go futra. Kolek­cja Viktor&Rolf dla Zalan­do – RE:CYCLE dostęp­na będzie od 1 lute­go 2018 wyłącz­nie w Zalan­do. Na spe­cjal­nej stro­nie obej­rzeć będzie moż­na tak­że towa­rzy­szą­cy kam­pa­nii krót­ki fil­mik.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy