VIII edycja Warsztatów Dziennikarstwa Modowego Fashion Project

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Plakat - Warsztaty Dziennikarstwa Modowego Fashion ProjectJuż na wio­snę rusza VIII edy­cja Warsz­ta­tów Dzien­ni­kar­stwa Modo­we­go Fashion Pro­ject. Tym razem uczest­ni­cy będą pozna­wać taj­ni­ki pra­sy dru­ko­wa­nej w kon­fron­ta­cji z inter­ne­tem, dowie­dzą się, jaka jest przy­szłość pra­sy, jak powsta­je gaze­ta i na czym pole­ga pra­ca dzien­ni­ka­rza w dzia­le mody.

Warsz­ta­ty są podzie­lo­ne na wykła­dy i ćwi­cze­nia prak­tycz­ne pod­czas któ­rych będą roz­wi­ja­ne umie­jęt­no­ści dzien­ni­kar­skie na pod­sta­wie róż­nych form tego zawo­du.

Do udzia­łu w warsz­ta­tach zapra­sza­my wszyst­kich pasjo­na­tów mody oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne sztu­ką dzien­ni­kar­ską, oso­by począt­ku­ją­ce jak i posia­da­ją­ce już doświad­cze­nie dzien­ni­kar­skie.

Dzien­ni­kar­stwo w obsza­rach mody bazu­je na umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i ana­li­zy tren­dów, wyko­rzy­sta­niu zna­jo­mo­ści histo­rii mody, bie­gło­ści w pisa­niu i kre­atyw­nym podej­ściu do tema­tów zwią­za­nych z modą i tren­da­mi.

Warsz­ta­ty Dzien­ni­kar­stwa Modo­we­go stwa­rza­ją moż­li­wość pozna­nia spe­cy­fi­ki zawo­du i cha­rak­te­ru pra­cy dzien­ni­ka­rza w świe­cie mody. Pod­czas wykła­dów i prak­tycz­nych ćwi­czeń pro­wa­dzo­nych przez spe­cja­li­stów poja­wią się m.in.: zagad­nie­nia zwią­za­ne z opi­sem kolek­cji, sztu­ką pro­wa­dze­nia wywia­du i przy­go­to­wa­nia repor­ta­żu modo­we­go, budo­wą dzia­łu mody w maga­zy­nach, dobo­ru tema­tu i kre­atyw­nym podej­ściem do tek­stu.

Warsz­ta­ty popro­wa­dzą zawo­do­wi dzien­ni­ka­rze współ­pra­cu­ją­cy z maga­zy­na­mi, tele­wi­zją, radiem i por­ta­la­mi inter­ne­to­wy­mi.

Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem podzie­lą się m.in.:
Karo­li­na Sulej, Anna Konie­czyń­ska, Artur Wol­ski, Gabrie­la Czer­kie­wicz, Prze­mek Karo­lak, Doro­ta Chro­bak, Zuzan­na Lewan­dow­ska.

Każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­ma dyplom na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów. Licz­ba osób w gru­pie limi­to­wa­na (ok. 15).

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…
Komentarze

komen­ta­rzy