Victoria’s Secret Fantasy Bra

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: independent.co.uk, harpersbazaar.com

154446677LL012_2012_Victori

2012, Ales­san­dra Ambro­sio, Value: $ 2,500,000

Victoria’s Secret Fashion Show to corocz­ny pokaz pięk­nej bie­li­zny, na rów­nie pięk­nych i sek­sow­nych model­kach. Wyda­rze­nie, któ­re odby­wa się raz w roku wycze­ki­wa­ne jest pra­wie z takim samym zacie­ka­wie­niem, jak wrze­śnio­wa okład­ka maga­zy­nu Vogue. Anioł­ki, bo tak nazy­wa­ne są model­ki Victoria’s Secret pre­zen­tu­ją kolej­ne pro­jek­ty mar­ki, ozdo­bio­ne skrzy­dła­mi, któ­re zapie­ra­ją dech, do tego mnó­stwo pięk­nej biżu­te­rii i ozdób, któ­re dopeł­nia­ją sty­li­za­cji. Pokaz dzie­li się na kil­ka mniejszych,(łącznie z mło­dzie­żo­wą odsło­ną mar­ki PINK), z któ­rych każ­dy ma kon­kret­ną tema­ty­kę, według któ­rej pro­jek­to­wa­ne są stro­je mode­lek. To swe­go rodza­ju przed­sta­wie­nie, któ­re zachwy­ca i wywie­ra nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie, dodat­ko­wo poka­zom towa­rzy­szą wystę­py gwiazd, udo­sko­na­la­jąc całe wido­wi­sko. Kolej­nym punk­tem, któ­ry wyróż­nia VS spo­śród innych, to sta­nik tzw. Fan­ta­sy Bra, któ­ry jest zwień­cze­niem całe­go poka­zu, jest jak suk­nia ślub­na na poka­zie hau­te coutu­re. To spe­cjal­ny pro­jekt, któ­ry cały utka­ny jest  z naj­szla­chet­niej­szych kamie­ni i kosz­tow­nych krusz­ców. Dla model­ki, któ­ra może go zapre­zen­to­wać, to szcze­gól­ne wyróż­nie­nie, a jej sty­li­za­cja jest naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nym punk­tem wie­czo­ru.

186382990RB004_2013_VICTORI

2013, Can­di­ce Swa­ne­po­el, Value: $10,000,000

Victoria’s Secret co roku sta­ra się zasko­czyć swo­ich fanów i przy­go­to­wać coraz lep­sze i kosz­tow­niej­sze pro­jek­ty. Rok temu Can­di­ce Swa­ne­po­el mia­ła na sobie sta­nik wart 10 mln dola­rów. W tym roku mar­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ną nie­spo­dzian­kę- na naj­bliż­szym pokaz, któ­ry odbę­dzie się 2 grud­nia (zazwy­czaj była to poło­wa listo­pa­da) zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną nie jeden, a dwa sta­ni­ki, któ­ry zało­żą Adria­na Lima i Ales­san­dra Ambro­sio- to amba­sa­dor­ki mar­ki, któ­re od lat pra­cu­ją dla fir­my i są jej kwin­te­sen­cją.

1415027482040_wps_24_victoriassecret_1_hour_ag

Sło­wa nie są w sta­nie opi­sać jak bar­dzo byłam pod­eks­cy­to­wa­na, kie­dy dosta­łam tele­fon od Victoria’s Secret z infor­ma­cją, że w tym roku będę go nosić” – powie­dzia­ła Ambro­sio.

Każ­da z Bra­zy­li­jek zało­ży zapro­jek­to­wa­ny przez Pas­ca­la Mouawa­da biu­sto­nosz war­ty 2 milio­ny $. Sta­ni­ki skła­da­ją się z 16 tys. malut­kich kamie­ni, a zło­że­nie ich zaję­ło aż 1380 godzin. Dodat­ko­wo sty­li­za­cji dopeł­nia­ją ozdob­ne sznur­ki i naszyj­ni­ki, któ­re na myśl przy­no­szą Boly­wo­od. To już trze­ci raz Limy (2008 i 2010)i dru­gi Ambo­sio (2012), kie­dy bio­rą udział w pro­mo­cji tego pro­jek­tu. Musi­my przy­znać, ze pro­jek­ty, jak i noszą­ce je model­ki pre­zen­tu­ją się napraw­dę pięk­nie.

Lima doda­je: „ Ten rok był jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wy, ponie­waż po raz pierw­szy będą to dwa Anioł­ki, gdzie dru­gim jest nie kto inny jak moja bli­ska przy­ja­ciół­ka Ales­san­dra. To nie­sa­mo­wi­te dzie­lić ten honor z tak dobrym przy­ja­cie­lem”

Nazwi­ska resz­ty mode­lek pozna­my nie­ba­wem, mamy nadzie­ję, że ich sze­re­gi zasi­lą Polki. W poka­zie na pew­no weź­mie udział Moni­ka Jaga­ciak, któ­ra na swo­im pro­fi­lu na insta­gra­mie zamie­ści­ła zdję­cie w pie­rza­stych skrzy­dłach z dopi­ską ready to Lon­don. Liczy­my, że zoba­czy­my wię­cej naszych roda­czek na bro­ka­to­wym wybie­gu VS, któ­ry w tym roku wyjąt­ko­wo prze­no­si się do Euro­py. Pokaz odbę­dzie się w hali wido­wi­sko­wo-wysta­wo­wej Earl Court w Lon­dy­nie. Retrans­mi­sja z tego wyda­rze­nia zapla­no­wa­na jest na 9 grud­nia (CBS) i podob­no ma być wyemi­to­wa­na w 192 kra­jach!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy