KsiążkiKultura

Vers­-24 czyta, czyli krótko o tym, co czytamy…

Temperatury za oknami nie zachęcają do wyjścia spod kołdry. Takie dni najprzyjemniej spędzić w domowym zaciszu, z interesującą lekturą w jednej dłoni i z kubkiem ciepłej herbaty w drugiej. Po raz kolejny redakcja VERS‐24 przygotowała dla Was zestawienie kilku ciekawych propozycji, którym, ze względu na zawarte w nich doświadczenia i wartości, warto poświęcić uwagę.

książki na lato, książki na długi weekend

  •  „Poko­le­nie Ikea” Piotr C

Słodko-gorzka opo­wieść o poko­le­niu dzi­siej­szych trzydziesto-parolatków z wiel­kich miast. Pra­cu­ją w kor­po­ra­cjach, by móc spła­cić kre­dyt na miesz­ka­nie, bio­rąc udział w cią­głym wyści­gu szczu­rów, nie mają cza­su na życie. Są zagu­bie­ni, samot­ni, a miłość ogra­ni­cza­ją do week­en­do­wych wyjść do klu­bu. To wszyst­ko poda­ne z daw­ką cynicz­ne­go humo­ru. Jak w jed­nym z wywia­dów powie­dział autor, Piotr C: „Jeste­śmy pierw­szym poko­le­niem, któ­re po upad­ku komu­ni­zmu ma w ręku peł­ną talię kart. I głu­pie­je nie wie­dząc, któ­rą wybrać”.

  •  „Judasz” Amos Oz

Amos Oz zabie­ra nas w „Juda­szu” do Jero­zo­li­my z poło­wy dwu­dzie­ste­go wie­ku. Wraz z boha­te­ra­mi autor pod­da­je głę­bo­kiej ana­li­zie decy­zję o utwo­rze­niu pań­stwa żydow­skie­go oraz roz­lew krwi i licz­ne woj­ny, któ­re były jej skut­kiem. „Judasz” to reflek­syj­na powieść o poszu­ki­wa­niu praw­dy i mądro­ści, nio­są­ca ogrom­ny ładu­nek inte­lek­tu­al­ny. Książ­ka, któ­rą czy­ta się z zapar­tym tchem, pomi­mo bra­ku typo­wej akcji czy kon­tro­wer­syj­nych wąt­ków oby­cza­jo­wych.

  •  „Spek­trum” Dr Dean Ornish

Począ­tek nowe­go roku to ide­al­ny czas, by spró­bo­wać zmie­nić nasze nie­zdro­we nawy­ki. Z pomo­cą przyj­dzie nam książ­ka nie­zwy­kle popu­lar­ne­go w USA kar­dio­lo­ga i pro­fe­so­ra medy­cy­ny dr Deana Orni­sha, któ­re­go meto­dy pole­ca­ją m.in. Bill Clin­ton i Clint Eastwo­od. W „Spek­trum” dr Ornish nie sku­pia się jedy­nie na jedze­niu, lecz pró­bu­je nam prze­ka­zać, że prócz spo­so­bu odży­wia­nia, tak samo istot­na jest umie­jęt­ność radze­nia sobie ze stre­sem i zna­le­zie­nie odpo­wied­nich moty­wa­cji.

książki na lato, książki na długi weekend

  •  „Pra­wi­dła życia” Janusz Kor­czak

Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa nie­za­leż­nie od wie­ku. Po raz pierw­szy wyda­na w 1929 r., jed­nak jak cała twór­czość Kor­cza­ka, znacz­nie wyprze­dza­ła swo­ją epo­kę. „Pra­wi­dła życia” to książ­ka ponad­cza­so­wa, opo­wia­da­ją­ca o trud­nej sztu­ce rozu­mie­nia innych, życiu w spo­łe­czeń­stwie, peł­na reflek­sji na temat tego, jak żyć, by żyć szczę­śli­wie. Pięk­na w swo­jej pro­sto­cie, mądro­ści i humo­rze, god­na pole­ce­nia dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną lepiej poznać i zro­zu­mieć sie­bie.

  • Kobie­ta w lustrze” Éric-Emmanuel Schmitt

Kobie­ta w lustrze” to powieść o trzech kobie­tach żyją­cych w róż­nych epo­kach dzie­jo­wych, któ­re na pozór dzie­li wszyst­ko – postrze­ga­nie świa­ta, cha­rak­ter, sta­tus spo­łecz­ny. Wspól­nym mia­now­ni­kiem nie­po­wią­za­nych bez­po­śred­nio ze sobą histo­rii jest pra­gnie­nie każ­dej z nich uwol­nie­nia się od narzu­co­nej z góry roli życio­wej, poszu­ki­wa­nie wła­snej toż­sa­mo­ści, marzeń i odwa­gi do ich speł­nia­nia, mimo prze­ciw­no­ści losu. „Życie to coś wię­cej”- Eric-Emmanuel Schmitt ma rację, co udo­wad­nia przez „Kobie­tę w lustrze”.

Kobieta w lustrze Éric‐Emmanuel Schmitt

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *