Veclaim – nowa kolekcja na s/s 2019

Marka Veclaim – pojawiła się na rynku jak burza. Od kampanii aż po kroje sukienek, każdy detal jest doskonale przemyślany. Tak, tą markę stworzyła blogerka. Co więcej – z sukcesem! Jessica Mercedes i jej kolekcja Veclaim na s/s 2019 jest piękna, lekka i stworzona dla każdej z nas. Cała produkcja jest robiona w Polsce, a ceny są naprawdę bardzo dobre. Sprawdźcie sami!

Nowa kolekcja Veclaim, sukienka Veclaim

 

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki VECLAIM to połą­cze­nie wester­nu z natu­rą. Znaj­dzie­my w niej wie­le abs­trak­cyj­nych połą­czeń, jed­nak wszyst­ko to two­rzy spój­ną histo­rię.

Histo­rię dziew­czy­ny miesz­ka­ją­cej pomię­dzy spi­ry­tu­al­nym Joshua Tree, a wester­no­wym mia­stecz­kiem Pio­ne­er Town. 

Ta mło­da dziew­czy­na znaj­dzie roz­ryw­kę we wszyst­kim. Nie nudzi ją samot­ność na pusty­ni. Znaj­dzie przy­jem­ność w czy­ta­niu astro­lo­gicz­nych ksią­żek, we wró­że­niu z kuli czy obser­wo­wa­niu gwiazd. Po pro­stu się­ga poza hory­zont. Dla niej nie ma ogra­ni­czeń, w życiu i w modzie może zro­bić wszyst­ko. Z łatwo­ścią przy­cho­dzi jej łącze­nie sty­lu western z boho, vin­ta­ge z gla­mo­ur czy kwia­tów z pan­te­rą. Spra­wia, że wszyst­ko sta­je się magicz­ne. 

W kolek­cji znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi sukien­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla mar­ki marsz­cze­nia­mi w talii, ze zdo­bie­nia­mi na ręka­wach oraz z wią­za­nia­mi na biu­ście. Oprócz sukie­nek nowo­ścią są naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie saty­no­we topy, któ­re w połą­cze­niu ze spód­ni­ca­mi two­rzą nie­za­wod­ny total look. 

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną kolek­cji są też dłu­gie wykoń­cze­nia ze sznur­ków przy topach i spód­ni­cach, któ­re nie tyl­ko doda­ją sty­li­za­cji non­sza­lan­cji, ale rów­nież regu­lu­ją jej dłu­gość.

Pale­ta barw oscy­lu­je wokół bie­li, czer­ni i brą­zów. Wszyst­kie pro­duk­ty wyko­na­ne są z natu­ral­nych mate­ria­łów, takich jak baweł­na, len czy jedwab. 

Nowa kolekcja Veclaim Nowa kolekcja Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, czarna sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, top Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, biały top Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, czarna sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, biały top Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, krótka sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, czarna sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, czarna sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, czarna sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, sukienka Veclaim Nowa kolekcja Veclaim, biały top Veclaim Nowa kolekcja Veclaim

Model­ka: Niko­la Stajsz­czak / New Age Models

Zdję­cia: Mar­cin Gąska

Sty­li­za­cje: Ewe­li­na Gra­lak 

Wszyst­kie mode­le i ceny znaj­dzie­cie na www.veclaim.com

Tekst: Vers-24, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy