Vans Shop Riot powraca po raz dziesiąty z rzędu

Jeśli czy­tasz to, gra­tu­lu­je­my! Dotrwa­łeś do Vans Shop Riot 2018!

16 lip­ca 2018 roku, w całej Euro­pie mają wybuch­nąć zamiesz­ki i trwać do wrze­śnia w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się świę­tem 10. rocz­ni­cy Vans Riot Shop.

Zaczy­na­jąc od Nie­miec i Por­tu­ga­lii w naj­bliż­szy week­end, fala Shop Riot prze­to­czy się­przez kra­je Euro­py, włącz­nie z Wiel­ką Bry­ta­nią, Fran­cją, Cze­cha­mi, Wło­cha­mi, Hisz­pa­nią, Izra­elem, kra­ja­mi Bene­luk­su, Skan­dy­na­wią i oczy­wi­ście Pol­ską! Seria, jak w poprzed­nich latach, będzie ilu­stro­wać zaan­ga­żo­wa­nie Van­sa w akty­wi­za­cję ska­te sho­pów, jak rów­nież korze­nie mar­ki, się­ga­ją­ce naj­więk­szych legend desko­rol­ki.

W każ­dym kra­ju, spra­gnie­ni desko­rol­ko­we­go wido­wi­ska widzo­wie będą mogli oglą­dać zma­ga­nia dru­żyn, repre­zen­tu­ją­cych lokal­ne ska­te­sho­py, rywa­li­zu­ją­cych w naj­lep­szych ska­te par­kach. Tutaj rzą­dzą twar­de pra­wa uli­cy. Jeden na jed­ne­go, w praw­dzi­wie zażar­tym poje­dyn­ku, gdzie zwy­cięz­ca jest tyl­ko jeden! Uwień­cze­niem serii jest finał, w któ­rym bio­rą udział wszyst­kie zwy­cię­skie eki­py – po jed­nej z każ­de­go kra­ju. Wszyst­kie kosz­ty podró­ży i zakwa­te­ro­wa­nia pokry­wa Vans, więc jedy­nym foku­sem pozo­sta­je ostra jaz­da.

W ostat­nich latach, Vans współ­pra­co­wał z wie­lo­ma kre­atyw­ny­mi arty­sta­mi ze świa­ta desko­rol­ki. W tym roku dołą­czył do nich Phil Hac­kett. Jego klien­ta­mi są BBC, GQ, Titus Ska­te­shop, Friend­ship Ska­te­bo­ards i wie­le innych. Phil jeź­dzi na desko­rol­ce od począt­ku lat dzie­więć­dzie­sią­tych, a w ostat­nim cza­sie wydał serię ksią­żek ilu­stro­wa­nych oraz opu­bli­ko­wał kil­ka arty­ku­łów o tema­ty­ce desko­rol­ko­wej. Jak mówi Phil „moż­li­wość współ­pra­cy z Vans przy tego­rocz­nym Shop Riot była dla mnie pra­cą marzeń, w związ­ku z czym, kie­dy dosta­łem wol­ną rękę na dzia­ła­nia kre­atyw­ne, ucie­szy­ło mnie to jesz­cze bar­dziej”.

Co roku finał Shop Riot odby­wa się w innym kra­ju. W 2018 roku potycz­kom Shop Riot part­ne­ru­je­Spit­fi­re. Finał nato­miast odbę­dzie się na począt­ku paź­dzier­ni­ka w Medio­la­nie.

Pol­skie dru­ży­ny będą mogły powal­czyć w kul­to­wym kon­kur­sie już 4 sierp­nia, w nowiut­kim ska­te par­ku w Bole­sław­cu.

Sprawdź Vans Shop Riot, aby zna­leźć naj­now­sze wia­do­mo­ści oraz ter­mi­ny zbli­ża­ją­cych się kon­kur­sów.

#Vans­Sho­pRiot

Tekst/grafika: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy