Valentino Spring 2016 – kampania w blasku afrykańskiego słońca

 Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: fashiongonerogue.com

 5

 W nad­cho­dzą­cym sezo­nie oczy całe­go świa­ta będą skie­ro­wa­ne w stro­nę Afry­ki. Dom mody Valen­ti­no posta­no­wił bowiem zabrać nas wio­sną do Kenii, reali­zu­jąc swo­ją kam­pa­nię rekla­mo­wą w Ambo­se­li Natio­nal Park. Ską­pa­ne w słoń­cu model­ki Ali­ce Met­za, Came­ron Tra­iber, Gre­ta Var­le­se, Kirin Dejonc­khe­ere i Tami Wil­liams Read zapre­zen­to­wa­ły naj­now­sze pro­jek­ty Marii Garzii Chiu­ri oraz Pier­pa­olo Pic­cio­li w oto­cze­niu dzi­kiej sawan­ny.

W kam­pa­nii nie zabra­kło rdzen­nych akcen­tów. Foto­graf Ste­phen McCur­ry, twór­ca naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nej foto­gra­fii ostat­nich cza­sów „Afghan Girl”, wid­nie­ją­cej na okład­ce jed­ne­go z nume­rów maga­zy­nu Natio­nal Geo­gra­phic, uchwy­cił w swo­im obiek­ty­wie – poza pięk­no­ścia­mi z wybie­gów – Masa­jów, repre­zen­tu­ją­cych pier­wot­ną, pół­ko­czow­ni­czą gru­pę etnicz­ną zamiesz­ku­ją­cą tere­ny Kenii i pół­noc­nej Tan­za­nii.

3

Zdję­cia kre­acji zain­spi­ro­wa­nych ple­mien­ny­mi moty­wa­mi wypeł­nio­ne są cie­płem i natu­ral­nym uro­kiem, w wyni­ku cze­go zabie­ra­ją odbior­cę w żywio­ło­wą podróż po dzie­wi­czych tere­nach Afry­ki. Kom­po­zy­cje uwy­dat­nia­ją­ce tego­rocz­ną kolek­cję, w któ­rej prze­wa­ża­ją rusty­kal­ne, zwiew­ne suk­nie z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi geo­me­trycz­ny­mi wzo­ra­mi, a tak­że cięż­ka biżu­te­ria, przy­ku­wa­ją uwa­gę, napa­wa­jąc przy­jem­nym dla oka spo­ko­jem. Domi­nu­ją­ca gama kolo­ry­stycz­na wśród zesta­wień Valen­ti­no zakra­wa o bar­wy zie­mi – heba­no­wą czerń, kość sło­nio­wą, sub­tel­ny beż, brud­ną czer­wień oraz głę­bo­ką, leśną zie­leń.

1

2\ 4

9

7

6

8

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
LANBERRY. NOWA GENERACJA WOJOWNICZEK!
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy