Valentino Cruise 2016

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: vogue.com

Valentino Cruise 20160070

Mię­dzy­se­zo­no­we look­bo­oki naj­więk­szych domów mody zwia­stu­ją bez­li­to­śnie egzo­tycz­ne i nie­ubła­gal­nie gorą­ce lato w świe­cie high fashion. Jed­ną z naj­bar­dziej urze­ka­ją­cych kolek­cji tego roku wyda­je się być zapro­po­no­wa­na przez Valen­ti­no linia Resort 2016, w któ­rej swo­ją deli­kat­ną i ete­rycz­ną uro­dę mia­ła oka­zję zapre­zen­to­wać Polka – mło­dziut­ka Pau­la Gałec­ka, współ­pra­cu­ją­ca z agen­cją Man­go Models oraz Why Not.

Dyrek­to­rzy kre­atyw­ni mar­ki Valen­ti­no – Maria Gra­zia Chiu­ri i Pier­pa­olo Pic­cio­li – zain­spi­ro­wa­ni sło­necz­ną aurą, dale­ki­mi podró­ża­mi, natu­rą i wol­no­ścią, skom­po­no­wa­li w swo­im ate­lier boga­ty wachlarz nie­biań­skich sty­li­za­cji. W wytwor­nych zesta­wie­niach, zbli­żo­nych w cało­ści este­ty­ką do hau­te coutu­re, wyraź­nie widocz­ny jest motyw prze­wod­ni kolek­cji, któ­ry sta­no­wi wie­lo­kul­tu­ro­wość. Mie­szan­kę rdzen­nych nur­tów two­rzą przede wszyst­kim folk­lo­ry­stycz­ne i ludo­we akcen­ty ame­ry­kań­skiej pre­rii, wyra­żo­ne poprzez wie­lo­barw­ne hafty ukła­da­ją­ce się w nie­po­wta­rzal­ne mozai­ki, turec­kie orna­men­ty i orien­tal­ne wzo­ry sta­no­wią­ce ukłon w stro­nę Bli­skie­go oraz Dale­kie­go Wscho­du, a tak­że szorst­ka roman­ty­ka rodem z dzi­kich kra­in w indiań­skim wyda­niu. To wszyst­ko dopra­wio­ne nut­ką zmy­sło­wo­ści w posta­ci koron­ko­wych wsta­wek i streetwear’u za spra­wą festi­wa­lo­we­go sma­ku two­rzy para­dok­sal­nie spój­ny total look, roz­ta­cza­jąc wokół pozy­tyw­ne wibra­cje.

Dech w pier­siach zapie­ra­ją rów­nież zdo­bio­ne kunsz­tow­ny­mi deta­la­mi, pół­prze­zro­czy­ste i lek­kie niczym mgieł­ki suk­nie, obra­zu­ją­ce iście bajecz­ne kra­jo­bra­zy, przy­wo­dzą­ce na myśl bez­kre­sną łąkę, poro­śnię­tą polny­mi kwia­ta­mi i roz­ma­ity­mi zio­ła­mi.

Valentino Resort 2016
Valentino Cruise 20160077
Valentino Cruise 20160076

Zapre­zen­to­wa­na kolek­cja z serii Cru­ise 2016 wyda­je się być w cało­ści utka­na z marzeń, dla­te­go też z powo­dze­niem każ­de­go dnia pory­wa coraz wię­cej kobie­cych serc. Sty­li­za­cje owia­ne nie­spo­ty­ka­nym wdzię­kiem, szy­kiem i uro­kiem sta­no­wią zapo­wiedź lata według Valen­ti­no. Pro­gno­za wło­skie­go domu mody sta­wia nie­ba­ga­tel­ne wyma­ga­nia pogo­dzie. Czy ta zdo­ła spro­stać wyzwa­niu?

Valentino Cruise 20160075
Valentino Cruise 20160074
Valentino Cruise 20160073
Valentino Cruise 20160072
Valentino Cruise 20160071
Valentino Cruise 20160069
Valentino Resort 2016

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy