Używasz eyelinera? Sprawdź, jak robić to poprawnie!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: pinterest.com

See-Most-Gorgeous-Makeup-From-Paris-Fashion-Week-AutumnWinter-2012
Wyko­nu­jąc maki­jaż oczu za pomo­cą eye line­ra popeł­nia­my wie­le błę­dów, któ­rych nie do koń­ca jeste­śmy świa­do­me. Potę­gu­je­my efekt zmę­cze­nia, sto­su­je­my nie­od­po­wied­nie kolo­ry kred­ki lub roz­cią­ga­my skó­rę, czy­li inny­mi sło­wy uzy­sku­je­my efekt odwrot­ny do zamie­rzo­ne­go. Poznaj 5 wska­zó­wek, któ­re pomo­gą ci unik­nąć podob­nych błę­dów w przy­szło­ści.

promo.original.600x0

 1. Dol­na powie­ka: nie pod­kre­ślaj jej zbyt moc­no.

Jeśli wyko­nu­jesz maki­jaż na dzień, nie pod­kre­ślaj dol­nej powie­ki gru­bą czar­ną kre­ską. To może wywo­łać efekt zmę­cze­nia, zwłasz­cza gdy kred­ka się roze­trze (i wca­le nie wyglą­da jak efekt smo­ky eye!). Ten rodzaj make – upu jest bar­dziej odpo­wied­ni na wie­czor­ne wyj­ścia, ponie­waż pod osło­ną nocy łatwej ukry­je­my małe nie­do­cią­gnię­cia maki­ja­żu, któ­re w dzień nie pozo­sta­ną nie­zau­wa­żo­ne. W przy­pad­ku takie­go rodza­ju maki­ja­żu każ­da nie­rów­ność kre­ski lub jej nie­ostrość będzie widocz­na jak na dło­ni.

main.original.640x0c

2. Twar­da kred­ka? Wybierz inną!

Przy wybie­ra­niu kred­ki do powiek sprawdź jej ostrość. Zbyt twar­da podraż­ni two­ją powie­kę i nie uła­twi wyko­na­nia maki­ja­żu, trud­no będzie ci nią nama­lo­wać jed­no­li­tą i gład­ką kre­skę, zwłasz­cza jeśli marzysz o takiej w sty­lu pin up girl. Mięk­kie wkła­dy, bądź eye line­ry w pły­nie uła­twią płyn­ne jej wyko­na­nie i uzy­ska­nie takie­go efek­tu, jaki chcesz osią­gnąć.

7052004526add553317d09e2ad8ccc12

3. Brą­zo­we cie­nie: tyl­ko dla wypo­czę­tych oczu

Kie­dy czu­jesz się zmę­czo­na i trud­no ci to zmę­cze­nie zama­sko­wać, nie sto­suj kre­dek ani cie­ni do powiek w odcie­niach brą­zu, czer­wie­ni, różu. Zamiast nich postaw na odcie­nie błę­ki­tu lub jasnej sza­ro­ści, a wewnętrz­ne kąci­ki roz­świetl jaśniej­szym tonem. To nada two­je­mu spoj­rze­niu świe­żo­ści i pozwo­li zatu­szo­wać wszel­kie ozna­ki zmę­cze­nia.

93c7cef851c1a4bf08d76fee40c51dd1

4. Naj­pierw zalot­ka, póź­niej eye liner

Jeśli uży­wasz zalot­ki do rzęs, sto­suj ją zanim wyko­nasz maki­jaż powiek, nie­za­leż­nie od tego, czy mówi­my o kre­sce na powie­kach czy cie­niu. W prze­ciw­nym razie roze­trzesz to, co nama­lo­wa­łaś przed chwi­lą.

roztarta czarna kredka

 5. Twar­da kred­ka: nie roz­cie­raj!

Jeśli już uży­wasz twar­dej kred­ki, a nie eye line­ra w pły­nie, nie roz­cie­raj jej w zewnętrz­nych kąci­kach oczu. Po pierw­sze, wyko­na­ne w ten spo­sób „kocie oczy” nie będą syme­trycz­ne, po dru­gie (i waż­niej­sze) roz­ma­zu­jąc w ten spo­sób kred­kę w miej­scu, gdzie skó­ra jest wraż­li­wa i cien­ka, przy­czy­niasz się do jej marsz­cze­nia. Jeśli zale­ży ci na „kocim” spoj­rze­niu i wydłu­że­niu linii powiek, uży­waj eye line­ra w pły­nie, któ­ry roz­pro­wa­dza się z dużo więk­szą łatwo­ścią, nie draż­niąc przy tym skó­ry wokół oczu.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEM
TREND ALERT – SATYNA
CHRISTMAS GIFT GUIDE: NOTESY STUDIO OF BASIC DESIGNKomentarze

komen­ta­rzy