Uzdrawiająca moc głębokiego nawilżenia od La Mer

Przed­sta­wia­my nową maskę The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask, ener­ge­ty­zu­ją­ce doświad­cze­nie głę­bo­kie­go nawil­że­nia nie­ogra­ni­czo­ne cza­sem, ani prze­strze­nią. The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask to głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska w luk­su­so­wej for­mu­le pła­tów, pozwa­la­ją­cej na doświad­cze­nie uzdra­wia­ją­ce­go nawil­że­nia – zawsze i wszę­dzie. 

Ener­ge­ty­zu­ją­ca moc, któ­ra spra­wi­ła, że The Tre­at­ment Lotion jest już kul­to­wym feno­me­nem kosme­tycz­nym, zosta­ła teraz ponow­nie wyko­rzy­sta­na, tym razem w luk­su­so­wej masce w pła­tach. Wszyst­ko po to aby wykre­ować nową jakość nawil­ża­nia skó­ry. Wyko­na­na                 z wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa otu­la­ją­ce­go skó­rę, maska ta wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gie, któ­re zapew­nia­ją dostar­cze­nie ener­gii oraz głę­bo­kie­go nawod­nie­nia skó­ry. W tej masce możesz       robić co zechcesz, gdzie zechcesz – doświad­czaj wol­no­ści sto­so­wa­nia i cudow­nych wła­ści­wo­ści tego wie­lo­za­da­nio­we­go pro­duk­tu.

Masecz­ka nawil­ża­ją­ca The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask zosta­ła  wzbo­ga­co­na w nie­zwy­kle odżyw­czy Mirac­le Broth ™ oraz Revi­ta­li­zing Fer­ment, przy­wra­ca­ją­cy skó­rze mło­dy wygląd. W cią­gu kil­ku minut podraż­nie­nia zosta­ją uko­jo­ne, a skó­ra jest nawil­żo­na i peł­na ener­gii. Odzy­sku­je swój pro­mien­ny blask. 

TECHNOLOGIA MIKROFIBRY

Maska o wyso­kiej wydaj­no­ści zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w Japo­nii przy uży­ciu uni­kal­ne­go pro­ce­su wiro­wa­nia stru­mie­nio­we­go. Milio­ny mikrow­łó­kien  two­rzą mate­riał przy­po­mi­na­ją­cy w doty­ku naj­de­li­kat­niej­szy kasz­mir. Maska deli­kat­nie przy­le­ga do skó­ry, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc prze­ni­ka­nie skon­cen­tro­wa­nych, aktyw­nych skład­ni­ków w głąb skó­ry, spra­wia­jąc, że jej powierzch­nia sta­je się bar­dziej mięk­ka, gład­ka i cudow­nie odświe­żo­na. Wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści ujędr­nia­ją­ce skó­rę spra­wia­ją, że maska ide­al­nie otu­la skó­rę nawil­że­niem i ener­gią.

SKŁADNIKI AKTYWNE

MIRACLE BROTH™

Kon­cen­trat bazu­ją­cy na ręcz­nie zbie­ra­nych algach mor­skich (ze zrów­no­wa­żo­nych upraw). Mirac­le Broth™ to koją­ca siła, któ­ra poma­ga zła­go­dzić widocz­ne podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia, pozo­sta­wia­jąc skó­rę peł­ną ener­gii i pro­mien­ną.

AKCJA REWITALIZACJA

Kok­tajl z alg, w tym Sce­ne­de­smus – sta­ro­żyt­nych alg, któ­re zaadap­to­wa­ły się z oce­anu na pusty­nię poprzez two­rze­nie ochron­nych koko­nów – połą­czo­ny z 73 mor­ski­mi mine­ra­ła­mi                              i skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. Ten wie­lo­za­da­nio­wy fer­ment poma­ga oży­wić i dostar­czyć skład­ni­ki odżyw­cze do komó­rek skó­ry. 

CUD ZMIĘKCZANIA

Opa­ten­to­wa­ne przez fir­mę La Mer Decon­struc­ted Waters ™ są nasy­co­ne mikro­że­lem z alg i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, two­rząc sys­tem dostar­cza­nia wil­go­ci, któ­ry pobu­dza odno­wę, rewi­ta­li­za­cję i nie­zwy­kle głę­bo­kie nawil­że­nie.

CAŁKOWITE ZANURZENIE

Każ­da war­stwa maski zosta­ła obfi­cie nasą­czo­na pro­duk­tem The Tre­at­ment Lotion. Takie skon­cen­tro­wa­nie uzdra­wia­ją­ce­go nawil­że­nia widocz­nie wypeł­nia, pobu­dza i rewi­ta­li­zu­je skó­rę zale­d­wie w cią­gu kil­ku minut. Aby uzy­skać spek­ta­ku­lar­ny efekt wyko­naj pełen rytu­ał nawil­ża­nia: przy­go­tuj skó­rę za pomo­cą The Tre­at­ment Lotion, a następ­nie nałóż The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy