NewsroomUroda

Uzdrawiająca moc głębokiego nawilżenia od La Mer

Przedstawiamy nową maskę The Treatment Lotion Hydrating Mask, energetyzujące doświadczenie głębokiego nawilżenia nieograniczone czasem, ani przestrzenią. The Treatment Lotion Hydrating Mask to głęboko nawilżająca maska w luksusowej formule płatów, pozwalającej na doświadczenie uzdrawiającego nawilżenia – zawsze i wszędzie. 

Uzdrawiająca moc głębokiego nawilżenia od La Mer, The Treatment Lotion Hydrating Mask to głęboko nawilżająca maska w luksusowej formule płatów

Ener­ge­ty­zu­ją­ca moc, któ­ra spra­wi­ła, że The Tre­at­ment Lotion jest już kul­to­wym feno­me­nem kosme­tycz­nym, zosta­ła teraz ponow­nie wyko­rzy­sta­na, tym razem w luk­su­so­wej masce w pła­tach. Wszyst­ko po to aby wykre­ować nową jakość nawil­ża­nia skó­ry. Wyko­na­na                 z wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa otu­la­ją­ce­go skó­rę, maska ta wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gie, któ­re zapew­nia­ją dostar­cze­nie ener­gii oraz głę­bo­kie­go nawod­nie­nia skó­ry. W tej masce możesz       robić co zechcesz, gdzie zechcesz – doświad­czaj wol­no­ści sto­so­wa­nia i cudow­nych wła­ści­wo­ści tego wie­lo­za­da­nio­we­go pro­duk­tu.

Masecz­ka nawil­ża­ją­ca The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask zosta­ła  wzbo­ga­co­na w nie­zwy­kle odżyw­czy Mirac­le Broth ™ oraz Revi­ta­li­zing Fer­ment, przy­wra­ca­ją­cy skó­rze mło­dy wygląd. W cią­gu kil­ku minut podraż­nie­nia zosta­ją uko­jo­ne, a skó­ra jest nawil­żo­na i peł­na ener­gii. Odzy­sku­je swój pro­mien­ny blask. 

TECHNOLOGIA MIKROFIBRY

Maska o wyso­kiej wydaj­no­ści zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w Japo­nii przy uży­ciu uni­kal­ne­go pro­ce­su wiro­wa­nia stru­mie­nio­we­go. Milio­ny mikrow­łó­kien  two­rzą mate­riał przy­po­mi­na­ją­cy w doty­ku naj­de­li­kat­niej­szy kasz­mir. Maska deli­kat­nie przy­le­ga do skó­ry, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc prze­ni­ka­nie skon­cen­tro­wa­nych, aktyw­nych skład­ni­ków w głąb skó­ry, spra­wia­jąc, że jej powierzch­nia sta­je się bar­dziej mięk­ka, gład­ka i cudow­nie odświe­żo­na. Wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści ujędr­nia­ją­ce skó­rę spra­wia­ją, że maska ide­al­nie otu­la skó­rę nawil­że­niem i ener­gią.

SKŁADNIKI AKTYWNE

MIRACLE BROTH™

Kon­cen­trat bazu­ją­cy na ręcz­nie zbie­ra­nych algach mor­skich (ze zrów­no­wa­żo­nych upraw). Mirac­le Broth™ to koją­ca siła, któ­ra poma­ga zła­go­dzić widocz­ne podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia, pozo­sta­wia­jąc skó­rę peł­ną ener­gii i pro­mien­ną.

AKCJA REWITALIZACJA

Kok­tajl z alg, w tym Sce­ne­de­smus – sta­ro­żyt­nych alg, któ­re zaadap­to­wa­ły się z oce­anu na pusty­nię poprzez two­rze­nie ochron­nych koko­nów – połą­czo­ny z 73 mor­ski­mi mine­ra­ła­mi                              i skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. Ten wie­lo­za­da­nio­wy fer­ment poma­ga oży­wić i dostar­czyć skład­ni­ki odżyw­cze do komó­rek skó­ry. 

CUD ZMIĘKCZANIA

Opa­ten­to­wa­ne przez fir­mę La Mer Decon­struc­ted Waters ™ są nasy­co­ne mikro­że­lem z alg i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, two­rząc sys­tem dostar­cza­nia wil­go­ci, któ­ry pobu­dza odno­wę, rewi­ta­li­za­cję i nie­zwy­kle głę­bo­kie nawil­że­nie.

CAŁKOWITE ZANURZENIE

Każ­da war­stwa maski zosta­ła obfi­cie nasą­czo­na pro­duk­tem The Tre­at­ment Lotion. Takie skon­cen­tro­wa­nie uzdra­wia­ją­ce­go nawil­że­nia widocz­nie wypeł­nia, pobu­dza i rewi­ta­li­zu­je skó­rę zale­d­wie w cią­gu kil­ku minut. Aby uzy­skać spek­ta­ku­lar­ny efekt wyko­naj pełen rytu­ał nawil­ża­nia: przy­go­tuj skó­rę za pomo­cą The Tre­at­ment Lotion, a następ­nie nałóż The Tre­at­ment Lotion Hydra­ting Mask.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Podwójna moc kultowego La Mer The Concentrate

Nie ma już wąt­pli­wo­ści, że obec­nie pod­sta­wo­wą przy­czy­ną przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry jest prze­wle­kły stan zapal­ny, naj­czę­ściej powo­do­wa­ny na sku­tek oddzia­ły­wa­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, m.in. wol­nych rod­ni­ków czy innych, śro­do­wi­sko­wych czyn­ni­ków draż­nią­cych. Takie sta­ny zapal­ne mogą…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…
Więcej