Uwolnij się! Najnowsza kolekcja IKEA PS 2017

IKEA PS 2017 powsta­ła z myślą o wszyst­kich, któ­rzy cenią wol­ność i swo­bo­dę – war­to­ści uśpio­ne w każ­dym z nas. Kolek­cja zry­wa z kon­wen­cją i otwie­ra się na ener­gię nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cych się miej­skich prze­strze­ni do miesz­ka­nia oraz życia po swo­je­mu. To mie­szan­ka nie­ty­po­wych wzo­rów, kształ­tów i pomy­słów na to, jak żyć wygod­niej, nawet na nie­wiel­kiej powierzch­ni. Taka jest IKEA PS 2017 i takie są wnę­trza wol­nych oraz nie­za­leż­nych, któ­rym hoł­du­je ta kolek­cja – dostęp­na 
w skle­pach IKEA w całej Pol­sce już od lute­go.

IKEA PS 2017

Meble, akce­so­ria, tek­sty­lia czy oświe­tle­nie – IKEA PS 2017 łamie dotych­cza­so­we regu­ły wypo­sa­ża­nia wnętrz, sta­wia­jąc na łatwość do szyb­kich zmian, kom­plek­so­wość i per­so­na­li­za­cję. Sie­dem­na­stu pro­jek­tan­tów z całe­go świa­ta, w tym pol­ska repre­zen­tant­ka – Maja Gan­szy­niec, pra­co­wa­ło nad tym, aby stwo­rzyć kolek­cję będą­cą odpo­wie­dzią na potrze­by współ­cze­snych miesz­kań­ców i wnętrz, któ­re ewo­lu­ują wraz z nimi. Wyni­kiem tego jest ponad 50 pro­stych 
i funk­cjo­nal­nych pro­duk­tów, w tym m.in.: skła­da­na sofa, któ­ra może wisieć na ścia­nie, podusz­ka zmie­nia­ją­ca się w koł­drę lub samo­na­wad­nia­ją­ca się donicz­ka, któ­ra zadba o rośli­ny przez dwa tygo­dnie nie­obec­no­ści w domu.

IKEA PS 2017

Dzie­wią­ta kolek­cja IKEA PS jest kolej­ną pró­bą stwo­rze­nia pro­duk­tów odpo­wia­da­ją­cych na potrze­by sta­le roz­wi­ja­ją­ce­go się mobil­ne­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re chęt­nie i czę­sto zmie­nia miej­sce zamiesz­ka­nia, wybie­ra­jąc naj­czę­ściej więk­sze ośrod­ki miej­skie. Duże mia­sta to 
z kolei czę­sto nie­wiel­kie powierzch­nie miesz­kań, na któ­rych każ­dy chce żyć kom­for­to­wo. Funk­cjo­nal­ne kształ­ty i połą­cze­nia, uni­kal­ne prin­ty oraz cie­ka­wa gra kolo­rów zapre­zen­to­wa­ne 
w IKEA PS 2017, spodo­ba­ją się oso­bom poszu­ku­ją­cym nie­stan­dar­do­wych, a jed­no­cze­śnie uży­tecz­nych roz­wią­zań w dobrych cenach – komen­tu­je Mał­go­rza­ta Jezier­ska, Spe­cja­li­sta ds. PR IKEA Reta­il w Pol­sce.

W kolek­cji IKEA PS 2017 zna­la­zły się pro­duk­ty, któ­re moż­na z łatwo­ścią prze­miesz­czać 
‒ prze­nieść w obrę­bie poko­ju lub zabrać ze sobą pod­czas prze­pro­wadz­ki. To meble i akce­so­ria wyko­na­ne z lek­kich, nowo­cze­snych mate­ria­łów, cechu­ją­cych się wytrzy­ma­ło­ścią i łatwo­ścią utrzy­ma­nia. O nie­ty­po­wo­ści arty­ku­łów świad­czą przede wszyst­kim kre­atyw­ne roz­wią­za­nia, kształ­ty i połą­cze­nia surow­ców. Przy­kła­dem są wazo­ny, któ­re mimo maso­wej pro­duk­cji i przy uży­ciu tej samej for­my, róż­nią się od sie­bie dzię­ki domiesz­ce szkła pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu. Fotel naroż­ny w kształ­cie chmu­ry, któ­ry za spra­wą połą­cze­nia z dru­gim, sta­je się kana­pą, okrą­gły fotel buja­ny ide­al­ny pod­czas wspól­nych wie­czo­rów z bli­ski­mi czy sza­fa, któ­rej mon­taż nie wyma­ga narzę­dzi – to roz­wią­za­nia dla osób odważ­nych, ale jed­no­cze­śnie cenią­cych swój czas, swo­bo­dę i kom­fort. Pod­czas jedze­nia wie­lu z nas uwiel­bia usiąść na sofie albo cho­dzić 
z jed­ne­go miej­sca na dru­gie. Ta świa­do­mość dopro­wa­dzi­ła mnie do stwo­rze­nia miski i tale­rza IKEA PS 2017 – naczyń z wyso­ki­mi brze­ga­mi, zapo­bie­ga­ją­cy­mi roz­la­niu zawar­to­ści lub popa­rze­niu się pod­czas prze­no­sze­nia jedze­nia. Mają tak­że nie­wiel­ką półecz­kę, na któ­rej możesz poło­żyć grzan­ki – mówi pol­ska pro­jek­tant­ka, Maja Gan­szy­niec.

IKEA PS 2017

Waż­nym ele­men­tem kolek­cji IKEA PS 2017 są róż­no­rod­ne warian­ty oświe­tle­nia. W zależ­no­ści od potrzeb dostęp­ne są lam­py pod­ło­go­we, sto­ło­we oraz wie­lo­funk­cyj­ne oświe­tle­nie LED, któ­re moż­na użyt­ko­wać w dowol­ny spo­sób. Podob­ną zasa­dę zasto­so­wa­no w przy­pad­ku tek­sty­liów – koca, narzu­ty, maty, podusz­ki i śpi­wo­ra. Bazą do ich powsta­nia sta­ły się piko­wa­ne tka­ni­ny 
w żywych kolo­rach, któ­re są este­tycz­ne i odpor­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Jed­no­cze­śnie są tak­że lek­kie i nie zaj­mu­ją wie­le miej­sca, więc moż­na zabrać je w dłu­gą podróż lub na pik­nik z przy­ja­ciół­mi – wszyst­ko w zależ­no­ści od wyobraź­ni.

Nowo­ścią są pro­duk­ty spo­żyw­cze będą­ce inte­gral­ną czę­ścią kolek­cji. To zesta­wy przy­praw oraz mie­szan­ki zbóż w toreb­kach, któ­re pozwo­lą w pro­sty spo­sób przy­go­to­wać zdro­we i sycą­ce posił­ki. Jeśli doda­my do tego limi­to­wa­ne akce­so­ria i deko­ra­cje z papie­ru, któ­re tak­że są ele­men­ta­mi IKEA PS 2017, otrzy­ma­my goto­wą recep­tę na nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce spo­tka­nie 
z naj­bliż­szy­mi oraz dobrą zaba­wę.

IKEA PS 2017 IKEA PS 2017 IKEA PS 2017 IKEA PS 2017 IKEA PS 2017 IKEA PS 2017

Redak­cja Vers-24 pole­ca:

IKEA PS 2017

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy